Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Νομό Τρικάλων λόγω χιονόπτωσης και χαμηλής θερμοκρασίας

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικό δίκτυο περιοχών ευθύνης και χωρικής
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, λόγω επικρατούντων, καθώς και επικείμενων, επικίνδυνων – δυσμενών – έντονων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων, χαμηλής θερμοκρασίας, παγετού, κ.λπ.)».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1. Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/99 (Α-57) (Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 (Α-50), όπως και αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β) Το υπ΄αριθμ. 588 από 11/02/2021 έγγραφο του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, μετά του συνημμένου σε αυτό 03-2021 Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ.
Γ) Το υπ΄ αριθμ. 608 από 12/02/2021 έγγραφο του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, μετά του συνημμένου σε αυτό Β΄ 12-02-2021/13.00΄ Δελτίου Πρόγνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ.
Δ) Το υπ΄αριθμ. 617 από 13/02/2021 έγγραφο του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, μετά του συνημμένου σε αυτό 13-02-2021/13.00΄ Δελτίου Πρόγνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ.
Ε) Το υπ’ αριθμ. 619 από 14/02/2021 έγγραφο του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, μετά του συνημμένου σε αυτό 14-02-2021/13.00΄ Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ.
ΣΤ) Την υπ΄αριθμ. 1018/30/25 από 14/02/2021 (με Α.Δ.Α.: ΡΠ9646ΜΤΛΒ-ΘΘΣ) Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας.
Ζ) Τις εισηγητικές αναφορές των καθ΄ ύλην και κατά τόπο, αρμόδιων Αστυνομικών Υπηρεσιών.
Η) Την υπ΄αριθμ. 7001/2/1478-οδ’ από 30/06/2018 Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 19) που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’-2779/12-07-2018 με την οποία καθορίζεται η αρμοδιότητα του Τ.Τ.Α. Καρδίτσας ως ακολούθως: το τμήμα αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) από τον Κόμβο Ξυνιάδας Δομοκού (χ/θ 34,000) έως τον Α/Κ Λόγγου Τρικάλων (χ/θ 111,000).
Θ) Την ανάγκη για επιβολή περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία οχημάτων.
Ι) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Αποσκοπώντας στην βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας, στην καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη διευκόλυνση των χρηστών οδικού δικτύου (πεζών, οχημάτων και οδηγών αυτών) στην μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων σε περιοχές ευθύνης και χωρικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, λόγω επικίνδυνων – δυσμενών – έντονων καιρικών φαινομένων που ήδη επικρατούν (χιονοπτώσεων, χαμηλής θερμοκρασίας) και αναμένεται να επικρατήσουν (χαμηλής θερμοκρασίας, παγετού κ.λπ.):

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο
1) Την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας από 21:00΄ ώρα της Κυριακής 14/02/2021 μέχρι την ύφεση της κακοκαιρίας και την εξασθένηση των καιρικών φαινομένων, όλων των
φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων (λεωφορείων κ.λπ.) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας στο κάτωθι οδικό δικτύου περιοχών ευθύνης μας:
Α) Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας – Νέου Μοναστηρίου, ήτοι από αφετηρία – έναρξη χιλιομέτρησης θέσης μέχρι όρια Νομού μας με Νομό Καρδίτσας (σε όλο το μήκος της) και
Β) Στο Τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), ήτοι από όρια Νομού μας με Νομό Καρδίτσας (Γέφυρα Πηνειού Χ.Θ. 104+000) μέχρι τον Α/Κ Τρικάλων (Χ.Θ. 111+387), το οποίο αστυνομεύεται τροχονομικά από το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Καρδίτσας.
– Της παραπάνω απόφασης απαγόρευσης κυκλοφορίας εξαιρούνται:
α) Τα οχήματα οδικής βοήθειας,
β) Τα οχήματα που μεταφέρουν αλάτι, εκχιονιστικά οχήματα – μηχανήματα έργων και
γ) Τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ. κ.λπ.).
Ά ρ θ ρ ο 2ο
2) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας από 21:00΄ ώρα της Κυριακής 14/02/2021 μέχρι την
ύφεση της κακοκαιρίας και την εξασθένηση των καιρικών φαινομένων, όλων των οχημάτων
που δεν φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή ελαστικά ειδικού τύπου (και καθ΄ υπόδειξη των
αστυνομικών – τροχονόμων), στο σύνολο του Επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου ορεινών και ημιορεινών περιοχών (Τ.Κ., Δ.Δ., Δ.Ε.) των Δήμων Μετεώρων και Πύλης και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και όπου και όταν αυτό απαιτείται σε συνάρτηση με τις κρατούσες ή διαμορφούμενες τοποχρονικές – καιρικές συνθήκες, κατά την κρίση κ.κ. Διοικητών καθ΄ ύλην και κατά τόπο, αρμόδιων Αστυνομικών Υπηρεσιών μας.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
– Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της, σύμφωνα µε το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), σύμφωνα µε το άρθρο 4 Ν.3861/2010, μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασής µας, όταν εκλείψουν οι έκτακτοι λόγοι ισχύος της (εξασθένηση των καιρικών φαινομένων).
Ά ρ θ ρ ο 4ο
– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 5ο
– Με την παρούσα εξουσιοδοτούμε το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, τα Αστυνομικά Τμήματα μεικτής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, καθώς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Καρδίτσας (για οδικό δίκτυο περιοχών ευθύνης της Δ.Α. Τρικάλων), για την λήψη όποιων πρόσθετων και έκτακτων μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης, εφόσον αυτά απαιτηθούν.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΝΤΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ