Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Η κατανομή των εδρών στον Δήμο Μετεώρων με το νέο εκλογικό σύστημα

Η κατανομή των εδρών στον Δήμο Μετεώρων με το νέο εκλογικό σύστημα

Ανάλυση βήμα-βήμα από τον πρώην Δήμαρχο Χασίων Βασίλη Παπαευθυμίου με βάση το αποτέλεσμα των προηγούμενων δημοτικών εκλογών

-

Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου (33 στην περίπτωση του Δήμου Μετεώρων) κατανέμεται αναλογικά μεταξύ των συνδυασμών ως εξής:

ΒΗΜΑ 1ο

Αρχικά υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο (ε.μ.).

Το εκλογικό μέτρο ισούται με το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους, από τη διαίρεση του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, δια του αριθμού των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, προσαυξημένο κατά μία μονάδα.

Παραστατικά, το εκλογικό μέτρο δίδεται από τον ακόλουθο τύπο: Ε.Μ. = (Έγκυρα Ψηφοδέλτια/Αριθμός Εδρών) + 1 (παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους).

Το Εκλογικό Μέτρο στον Δήμο ΜΕΤΕΩΡΩΝ (εφαρμόζοντας την απλή ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών του 2014) θα ήταν :

Ε.Μ. = (22.009 / 33) + 1 = (666,9394) + 1 = 666 + 1 = 667

Ε.Μ. = 667

 

ΒΗΜΑ 2ο

Στη συνέχεια ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο.

Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ (με βάση τα αποτελέσματα του 2014)
Ψηφοδ. % Έδρες
ΣΙΝΑΝΗΣ 9.199 41,8 13
ΣΑΚΕΛΛΑΡ 7.802 35,45 11
ΜΠΟΥΦΙΔ 3.254 14,78 4
ΚΕΡΑΜΙΔ 988 4,49 1
ΧΑΡΤΟΠ 766 3,48 1
Έγκυρα 22.009 100 30

 

 • Με την παραπάνω κατανομή διατέθηκαν οι 30 από τις 33 έδρες του Δημ. Συμβουλίου Μετεώρων.
 • Στην περίπτωση αυτή γίνεται κατάταξη των συνδυασμών βάσει των αχρησιμοποίητων υπόλοιπων ψήφων τους.
 • Οι αδιάθετες έδρες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς με τα μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, είτε έλαβαν έδρα, είτε όχι.
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Απόδοση των υπόλοιπων 3 εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα
Ψηφοδ. % Έδρες Αχρησιμοποίητα Υπόλοιπα Επί πλέον Έδρες Τελικός αριθμ. εδρών
ΣΙΝΑΝΗΣ 9.199 41,8 13 528 1 14
ΣΑΚΕΛΛΑΡ 7.802 35,45 11 465 1 12
ΜΠΟΥΦΙΔ 3.254 14,78 4 586 1 5
ΚΕΡΑΜΙΔ 988 4,49 1 321 1
ΧΑΡΤΟΠ 766 3,48 1 99 1
Έγκυρα 22.009 100 30 1.999 3 33

 

 • Αυτές είναι, τελικά, οι έδρες που δικαιούται κάθε συνδυασμός,
 • κατανέμονται την πρώτη Κυριακή και
 • δεν αλλάζουν, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της Β’ Κυριακής (εφ’όσον γίνουν επαναληπτικές)

 

ΕΔΡΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2019
Υποψήφιοι Συνδυασμοί Α’ Κυριακή Σύγκριση
α/α Όνομα Υποψ. Περιφερ. Ψήφοι % Εδρες Υπόλ Αδιάθ Έδρες   με Υπολ. Σύνολ Σύνολο Εδρών 2014 Διαφ. Εδρών
Α’ κατ
1 Σινάνης Χρήστος 9.199 41,80 13 528 1 14 20 -6
2 Σακελ-
λαριου
Δημ.
7.802 35,45 11 465 1 12 9 +3
3 Μπου-φίδης Ιωάν. 3.254 14,78 4 586 1 5 2 +3
4 Κερα-μίδας Λεων. 988 4,49 1 321 1 1  
5 Χαρτο-
πούλου Περ.
766 3,48 1 99 1 1  
Σ  ύ  ν  ο  λ  ο 22.009 100 30 1.999 3 33 33  

 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ανάμεσα στο ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ

Να θυμηθούμε πώς ήταν τα πράγματα το 2014 :

Η Κατανομή έγινε με το Πλειοψηφικό Σύστημα των 3/5, σε δύο φάσεις :

 • Α΄ Κυριακή – Μοιράστηκαν οι 17 έδρες  μεταξύ όλων των συμμετεχόντων συνδυασμών
 • Β’ Κυριακή – οι υπόλοιπες 16 έδρες, μόνον μεταξύ των δύο συνδυασμών, που πήγαν στον β’ γύρο
 • Τις 13 πήρε ο επιτυχών συνδυασμός του Δημάρχου, ώστε να διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία των 3/5, ήτοι 20 Έδρες
 • Τις υπόλοιπες 3 ο 2ος συνδυασμός.

 

Κατανομή με το Πλειοψηφικό Σύστημα

Εκλογικό Μέτρο = (Έγυρα/έδρες Α΄κατανομής)+1 = (22009/17)+1

Ε.Μ. = 1.295

Ε.Μ. = 1.295
Α΄κατ. 17
Β΄κατ. 16
3/5 20

 

Α Κυριακή  –  2014 Β Κυριακή – 2014
Ψηφοδ % Έδρες Αχρησιμο-ποίητα Υπόλ Επί πλέον Έδρες Σύνολο εδρών Α’ Κυρ Επί πλέον έδρες Β’ Κυρ Τελικό σύνολο
ΣΙΝΑΝΗΣ 9.199 41,80 7 136 7 13 20
ΣΑΚΕΛΛΑΡ 7.802 35,45 6 34 6 3 9
ΜΠΟΥΦΙΔ 3.254 14,78 2 665 2 2
ΚΕΡΑΜΙΔ 988 4,49 0 988 1 1 1
ΧΑΡΤΟΠ 766 3,48 0 766 1 1 1
Έγκυρα 22.009 100 15 2.589 2 17 16 33

 

Όπως βλέπουμε, λοιπόν, με την αναλογική κατανομή,

 • ο 1ος συνδυασμός θα έπαιρνε 6 έδρες λιγότερες
 • ο 2ος και ο 3ος από 3 έδρες περισσότερες

Ο νέος, λοιπόν, τρόπος εκλογής και σύνθεσης των Δημοτικών Συμβουλίων, δημιουργεί νέα δεδομένα στη λειτουργία του Δήμου και στη λήψη Αποφάσεων, ιδιαίτερα στις μεγάλες και σοβαρές Αποφάσεις, που απαιτούν την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5.

 

ΒΗΜΑ 3ο

Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Έδρες ανά Εκλογική Περιφέρεια
Περιφέρεια Έδρες
Καλαμπάκας 18
Χασίων 4
Βασιλικής 3
Κλεινοβού 2
Μαλακασίου 2
Τυμφαίων 2
Καστανιάς 1
Ασπροποτάμου 1
Σύνολο Δήμου 33

 

Η Διαδικασία κατανομής των εδρών στους Συνδυασμούς ανά Εκλογική Περιφέρεια είναι η ακόλουθη :

1ο Η έδρα κάθε μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδίδεται στον συνδυασμό που έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, εφόσον αυτός δικαιούται να καταλάβει έδρα.

 • Στην περίπτωσή μας, υπάρχουν δύο Μονοεδρικές Περιφέρειες, Ασπροποτάμου και Καστανιάς.
  • Την έδρα στον Ασπροπόταμο την καταλαμβάνει ο πρώτος Συνδυασμός (ΣΙΝΑΝΗΣ), ο οποίος δικαιούται έδρα στην συγκεκριμένη εκλογική Περιφ.
  • Η μονοεδρική της Καστανιάς παραμένει αδιάθετη, αφού κανείς συνδυασμός δεν δικαιούται έδρα σε αυτή. Έτσι η έδρα απονέμεται στον δεύτερο, συνδυασμό (ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ), ο οποίος πήρε τους περισσότερους ψήφους.

 

2ο  Ακολούθως, αφού έχει γίνει η κατανομή των μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών, συνεχίζουμε την κατανομή ως εξής:

 • Αρχικά, υπολογίζουμε το εκλογικό μέτρο για κάθε συνδυασμό (ε.μ.σ.).(Το εκλογικό μέτρο κάθε συνδυασμού ισούται με το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού αυτού στο σύνολο του δήμου δια του αριθμού των εδρών που δικαιούται να λάβει, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του δεκαδικού μέρους.)
Συνδυασμοί Σύν Ψηφ Έδρες Εκλ. Μέτρο καθενός Συνδ.
ΣΙΝΑΝΗΣ 9.199 14 658
ΣΑΚΕΛΛΑ 7.802 12 651
ΜΠΟΥΦΙΔ 3.254 5 651
ΚΕΡΑΜΙΔ 988 1 989
ΧΑΡΤΟΠ 766 1 767
22.009 33

 

 • Στη συνέχεια, ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού σε κάθε εκλογική περιφέρεια διαιρείται με το εκλογικό του μέτρο.
 • Ο κάθε συνδυασμός δικαιούται τόσες έδρες στην εκλογική αυτή περιφέρεια, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης (το δεκαδικό μέρος παραλείπεται).

 

Δικαιούμενες έδρες συνδυασμών ανά εκλ. Περιφ. με βάση το εκλογικό τους  μέτρο

Συνδ/σμοί Εκλ. Μέτρο καθενός Συνδ.  Περιφ Βασιλικής Έδρες  Περιφ  Καλ/κας Έδρες  Περιφ  Κλεινοβού Έδρες
ΣΙΝΑΝΗΣ 658 650   3.340 5 1.001 1
ΣΑΚΕΛΛΑ 651 725 1 2.552 3 830 1
ΜΠΟΥΦΙΔ 651 245   1.513 2 370  
ΚΕΡΑΜΙΔ 989 131   433   28  
ΧΑΡΤΟΠ 767 119   406   29  
Κατανεμηθ έδρες 19 1.870 1 8.244 10 2.258 2

 

Συνδ/σμοί  Περιφ  Μαλακασίου Έδρες  Περιφ  Τυμφαίων Έδρες  Περιφ  Χασίων Έδρες
ΣΙΝΑΝΗΣ 658 1 794 1 1.444 2
ΣΑΚΕΛΛΑ 703 1 627   1.129 1
ΜΠΟΥΦΙΔ 129   201   520  
ΚΕΡΑΜΙΔ 39   148   127  
ΧΑΡΤΟΠ 10   60   98  
Κατανεμηθ έδρες 1.539 2 1.830 1 3.318 3

Οι μέχρι στιγμής κατανεμηθείσες έδρες είναι 21 : 2 οι μονοεδρικές και 19 οι δικαιούμενες με βάση το Εκλογικό Μέτρο  κάθε συνδυασμού. Απομένουν προς διάθεση άλλες 12.

Αυτές οι 12 αδιάθετες έδρες  κατανέμονται στους συνδυασμούς που δικαιούνται έδρα και στις Εκλογικές Περιφέρειες, όπου υπάρχει διαθέσιμη έδρα :

 • Αρχίζουμε από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό και πάμε μετά στον επόμενο μέχρι τον μεγαλύτερο σε ψήφους
 • Η έδρα αποδίδεται στην Εκλογική Περιφέρεια, όπου ο Συνδυασμός διατηρεί τον μεγαλύτερο αριθμό αχρησιμοποίητων ψήφων

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι έδρες που απονέμονται στους δικαιούχους συνδυασμούς, με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους, ανά εκλογική περιφέρεια :

Εδρες με τα Αχρησιμοποίητα Υπόλοιπα
   ΣΙΝΑΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡ ΜΠΟΥΦΙΔ ΚΕΡΑΜΙΔ ΧΑΡΤΟΠ
Εκλ. Περιφ. Υπόλ Έδρ. Υπόλ Έδρ. Υπόλ Έδρ. Υπόλ Έδρ. Υπόλ Έδρ. Σύν. Δ.Ε
Βασιλικής 650 74 1 245 1 131 119 2
Καλα-μπάκας 50 3 599 2 211 1 433 1 406 1 8
Κλεινοβού 343 179 370 28 29
Μαλα-κασίου 0 52 129 39 10
Τυμφαίων 136 627 1 201 148 60 1
Χασίων 128 478 520 1 127 98 1
Σύνολα Συνδ. 3 4 3 1 1 12

 

Σημ.: Δεν εμφανίζονται οι δύο μονοεδρικές του Ασπροποτάμου και της Καστανιάς, αφού πρώτες αυτές αποδόθηκαν στους δικαιούχους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του Αναλογικού Συστήματος.

Έτσι η Τελική Κατανομή των Εδρών των Συνδυασμών ανά Εκλογική Περιφέρεια στο Δήμο ΜΕΤΕΩΡΩΝ, με την εφαρμογή του νέου συστήματος, αυτό της ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ (χρησιμοποιώντας, ως παράδειγμα τα αποτελέσματα του ίδιου Δήμου στις προηγούμενες εκλογές του 2014 είναι η παρακάτω :

Δήμος Μετεώρων

Τελικός Πίνακας Αναλογικής Κατανομής ανά Συνδυασμό και Εκλογική Περιφέρεια 2019    

(με τη χρήση των αποτελεσμάτων του 2014)

 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

33  ΕΔΡΕΣ

1ος 2ος 3ος 4ος 5ος Σ ύ ν ο λ ο
Όνομα Υποψ.  Σινάνης Χρήστος Σακελ-λαριου Δημ. Μπου-φίδης Ιωάν. Κεραμίδας Λεων. Χαρτο-πούλου Περ.
Έδρες  Συνδ. 14 12 5 1 1 33

Δ.Ε  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

18 ΕΔΡΕΣ

Έδρες

ανά Συνδ.

8 5 3 1 1 18

Δ.Ε.  ΧΑΣΙΩΝ

4 ΕΔΡΕΣ

Έδρες

ανά Συνδ.

2 1 1     4

Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

3 ΕΔΡΕΣ

Έδρες

ανά Συνδ.

  2 1     3

Δ.Ε. ΤΥΜΦΑΙΩΝ

2  ΕΔΡΕΣ

Έδρες

ανά Συνδ.

1 1       2

Δ.Ε. ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 

2 ΕΔΡΕΣ

Έδρες

ανά Συνδ.

1 1       2

Δ.Ε. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ

2 ΕΔΡΕΣ

Έδρες

ανά Συνδ.

1 1       2

Δ.Ε. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

1 ΕΔΡΑ

Έδρες

ανά Συνδ.

  1       1

Δ.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

1 ΕΔΡΑ

Έδρες

ανά Συνδ.

1         1
Σύνολο  Εδρών 14 12 5 1 1 33

 

Αναλυτικός Πίνακας Κατανομής Εδρών Δημοτικού Συμβουλίου Μετεώρων

(Αναλογικη Κατανομή 2019 με Αποτελέσματα 2014)

ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΕΩΡΩΝ

33  ΕΔΡΕΣ

α/α 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος Σ ύ ν.
Όνομα
Υποψ. Δημάρχου

Σινάνης

Χρήστος

Σακελ-λαριου Δημ. Μπου-φίδης Ιωάν. Κερα-μίδας Λεων. Χαρτο-πούλου Περ.
Ψήφοι 9.199 7.802 3.254 988 766 22.009
Εδρες 14 12 5 1 1 33

Εκλογ.

Μέτρο

658 651 651 989 767  

Δ.Ε.  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

18  ΕΔΡΕΣ

Ψήφοι 3.341 2.552 1.513 433 406 8.245
Έδρες 5 3 2 10
Αδιάθ. Υπόλ. 51 599 211 433 406

 Έδρες

με Αδιαθ.

Υπολ.

1 1 1 1 4

 Έδρες  με 

Μεγ. Αριθ.

Ψήφων

3 1

Σύνολο

Εδρών

2019

8 5 3 1 1 18

Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ

4 ΕΔΡΕΣ

Ψήφοι 1.444 1.129 520 127 98 3.318
Έδρες 2 1 3

Αδιάθ.

Υπόλ.

128 478 520 127 98

 Έδρες  

με Αδιαθ.

Υπολ.

1 1

Σύνολο

Εδρών

2019

2 1 1     4

Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

3 ΕΔΡΕΣ

Ψήφοι 650 725 245 131 119 1.870
Έδρες 1 1
Αδιάθ. Υπόλ. 650 74 245 131 119

 Έδρες  

με Αδιαθ.

Υπολ.

1 1 2

Σύνολο

Εδρών

2019

  2 1     3

Δ.Ε. ΤΥΜΦΑΙΩΝ

2  ΕΔΡΕΣ

Ψήφοι 794 627 201 148 60 1.830
Έδρες 1 1

Αδιάθ.

Υπόλ.

136 627 201 148 60

 Έδρες  

με Αδιαθ.

Υπολ.

1 1

Σύνολο

Εδρών

2019

1 1       2

Δ.Ε. ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ

2 ΕΔΡΕΣ

Ψήφοι 1.000 830 370 28 29 2.257
Έδρες 1 1

Αδιάθ.

Υπόλ.

342 179 370 28 29

 Έδρες  

με Αδιαθ.

Υπολ.

Σύνολο

Εδρών

2019

1 1       2

Δ.Ε. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ

2 ΕΔΡΕΣ

Ψήφοι 658 703 129 39 10 1539
Έδρες 1 1

Αδιάθ.

Υπόλ.

52 129 39 10

 Έδρες  

με Αδιαθ.

Υπολ.

Σύνολο

Εδρών

2019

1 1       2

Δ.Ε. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

1 ΕΔΡΑ

Ψήφοι 583 638 120 47 12 1400
Έδρες 1

Αδιάθ.

Υπόλ.

 Έδρες  

με Αδιαθ.

Υπολ.

Σύνολο

Εδρών

2019

  1       1

Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

1 ΕΔΡΑ

Ψήφοι 729 598 156 35 32 1550
Έδρες 1

Αδιάθ.

Υπόλ.

 Έδρες  

με Αδιαθ.

Υπολ.

Σύνολο

Εδρών

2019

1         1
Σύvολο Ψήφων 9.199 7.802 3.254 988 766 22.009
Σύνολο  Έδρών 14 12 5 1 1 33

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

www.hotelkostafamissi.com

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

www.hamogelo.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Ιατρείο στην Καλαμπάκα και στην Κηφισιά από τον Ψυχίατρο Χρίστο Χ. Λιάπη

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Άννα Γίδα – Παιδίατρος – Καλαμπάκα

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr