Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τα προγραμματισμένα έργα στον Δήμο Καλαμπάκας για το 2014

Τα προγραμματισμένα έργα στον Δήμο Καλαμπάκας για το 2014

-

p189ri4q0o1fhut6r48br9ngv96

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας εγκρίθηκε ομόφωνα το Τεχνικό Πρόγραµµα του 2014 και το ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης οικ. Έτους 2013 του ∆ήµου Καλαμπάκας.

Τα έργα που περιλαμβάνει το Τεχνικό Πρόγραμμα, καθώς και ο προϋπολογισμός τού καθενός είναι (σε παρένθεση ο ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ή ο Κωδικός Ο.Π.Σ.):

∆απάνες κατασκευής επέκτασης & συµπλήρωσης κτηρίων 3.000,00 €
Επισκευή & συντήρηση κτιρίων 24.600,00 €
Επισκευή & συντήρηση σχολείων 10.000,00 €
Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Καλ/κας 5.000,00 €
Επισκευή-συντήρηση-αντικατάσταση εγκαταστάσεων φωτισµού Μετεώρων 2.000,00 €
∆ιευθέτηση χειµάρρων – καθαρισµός ρεµµάτων 5.000,00 €
Εργασίες καθαρισµού – απόφραξης σωληνωτών & ανοιχτών οχετών 5.000,00 €

Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης και κατασκευή δεξαµενής στο Τ.∆. Πέυκης (ΛΟΥ∆ΑΣ) 2.000,00 €

Προσαρµογή του αρδευτικού δικύου ΤΟΕΒ Βασιλικής στα έργα της Ε65  220.199,64 € (Α311305/30-11-2011/Εγνατία ΟδόςΑ.Ε.)

Βελτίωση υποδοµών ύδρευσης – ΘΗΣΕΑΣ (∆.Ε. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) (ΑΝΤΩΣΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.) 52.949,95 € (ΚΘ 23644/27-3-2008)

Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ∆ήµου Καστανιάς-κατασκευή έργου- ΘΗΣΕΑΣ (∆.Ε. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) (Κ.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) 3.037,21 € (ΚΘ 33975/23-9-2009)

Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης-ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου -ΘΗΣΕΑΣ (∆.Ε. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) (∆.Ε.Η.) 28.747,42 € (ΚΘ 33975/8-5-2009)

Ποτίστρες οικισµού Αγιοφύλλου (∆.Ε. ΧΑΣΙΩΝ) (ΛΟΥ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 1.000,00 €
Κατασκευή νέων δεξαµενών ύδρευσης (∆.Ε. ΧΑΣΙΩΝ) (ΛΟΥ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 1.749,65 €
Ύδρευση ∆ήµου Κλεινοβού (ΜΕΤΩΝ Ε.Ε.-ΚΟΦΦΑΣ Λ.) (ΘΗΣΕΑΣ) 17.699,96 € (ΚΘ 14500/3-4-2009)
Αποχέτευση οµβρίων υδάτων Τ.∆. Θεόπετρας (∆.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ) (ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) 1.396,05 €
Αποχέτευση οµβρίων υδάτων στο Τ.∆. Βασιλικής (ΤΡΥΓΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) 1.193,95 €

Αντιπληµµυρικά έργα στο Τ.∆. ∆ιάβας ∆.Ε. Καλαµπάκας (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013) 615.000,00 € (ΟΠΣΑΑ 64726)

Αντιπληµµυρικά έργα στο Τ.∆. Καστρακίου ∆.Ε. Καλαµπάκας (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013) 615.000,00 € (ΟΠΣΑΑ 64725)

Βελτίωση αρδευτικού δικτύου-αντιδιαβρωτική προστασία ∆.Ε. Καστανιάς (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013) 615.000,00 € (ΟΠΣΑΑ 172156)

Ολοκλήρωση αρδευτικού δικτύου στο Τ.∆.Κλεινού ∆.Ε. Κλεινοβού (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013) 609.831,93 € (ΟΠΣΑΑ 172155)

Κατασκευή µικρού φράγµατος στη θέση ΜΟΥΣΕΙΟ του Τ.∆. Κονισκού ∆.Ε. Τυµφαίων (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013) 136.745,87 € (ΟΠΣΑΑ 172154)

Άρση καταπτώσεων 15.000,00 €
Αντιµετώπιση κατολισθήσεων 15.000,00 €
Κατασκευή στεγάστρου στο κτίριο συν/σµού Οξύνειας (∆.Ε. ΧΑΣΙΩΝ) (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)   €
Κέντρο πολλαπλών χρήσεων ∆ήµου Χασίων(Κατασκευή στέγης) (∆.Ε. ΧΑΣΙΩΝ) (ΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) €

Αποπεράτωση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στη θέση “Χάνι” (∆.Ε. ΧΑΣΙΩΝ) (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) (ΘΗΣΕΑΣ) 38.362,00 € (ΚΘ 1688/20-6-2008)

Ανάδειξη βελτίωση κτιριακών υποδοµών για την κάλυψη κοινωνικών πολιτιστικών και τουριστικών αναγκών (∆.Ε. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) (ΜΕΤΩΝ Ε.Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ) (ΘΗΣΕΑΣ) 2.376,82 € (ΚΘ 23646/2-5-2008)

Ανακατασκευή ∆ηµοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μεγάλης Κερασιάς 12.501,18 €
∆ΙΑΜ/ΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΑΓΛΙΣΤΡΑ (ΕΤΕΡΠΣ) 326.965,46 € (Α.Π. 1622/28-8-2009)

∆ιαµόρφωση τµήµατος µονοπατιού Αγ. Αντωνίου – Άγλυστρα (Μαντρί) (ΕΤΕΡΠΣ) (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ∆.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 128.129,03 € (Α.Π. 1622/28-8-2009)

Εσωτερική οδοποιία-ασφαλτόστρωση δηµοτικών οδών ∆.Ε. Μαλακασίου (ΘΗΣΕΑΣ) 53.932,57 € (ΚΘ 905/4-4-2006)

Ο∆ΟΠΟΙΪΑ ∆ΗΜ. Ο∆ΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΟΜΠΑ ΚΑΛ/ΚΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ) 59.000,00 € (ΚΘ 35721/10-7-2009)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΕΙΘΡΩΝ & ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ) 48.000,00 € (ΚΘ 35728/10-7-2009)
Βελτίωση εισόδου οικισµών(ΤΣΙΜΠΩΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ) (∆.Ε. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) (Τ.Π.& ∆.) 1.047,10 €

∆ιαµορφώσεις ανάπλασεις ∆ηµ. οδών και κοινοχρηστων χώρων (Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) (∆.Ε. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) (ΘΗΣΕΑΣ) 3.414,74 € (ΚΘ 33971/19-3-2009)

Κάθετα τοιχεία στα ρέµατα Γάβρου (ΤΡΙΜΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) (∆.Ε. ΧΑΣΙΩΝ) €

Εκσκαφές αποµάκρυνσης κατολίσθησης-εκσκφή θεµελίωσης τοίχου αντιστήριξης και επίχωση αυτού Κ∆ Καταφύτου (∆.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) (ΠΕΛΤΕΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ) 7.380,00 €

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Κ∆ Καταφύτου (∆.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ) 3.000,00 €

Αγροτική οδοποιία σε όλα τα ∆.∆. του ∆ήµου Τυµφαίων (ΣΙΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ) (ΟΠΕΚΕΠΕ) 19.680,80 € (ΟΠΣ 110597)

Εσωτερική οδοποιίας Περιστέρας (∆.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ) (ΙΑΣΩΝ Ε.Ε.) 13.646,85 €

Εσωτερική Οδοποιία στην επέκταση σχεδίου πόλεως (ΤΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) (ΘΗΣΕΑΣ) 23.333,39 € (ΚΘ 31826/20-6-2008)

Αποκατάσταση οδού Τοπικής Κοινότητας Κορυδαλλού 12.633,00 €
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης ∆Ε Καλαµπάκας €
Τοιχίο αντιστήρηξης οδού Ι.Ζιώγα €
Τοιχίο αντιστήριξης οδού αεροπόρου ∆.Μανδάλου €
Τοιχίο αντιστληριξης οδού Θωµά Καρακαντά €

Αποκαταστάσεις µνηµείων (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) 16.337,34 € (ΚΘ 15039/19-5-2009)

Βελτίωση Κοινοτικού Ξενώνα Στεφανίου (∆.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) (Κ/Ξ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ) (ΘΗΣΕΑΣ) 1.577,64 € (ΚΘ 38445/28-9-2009)

Αποπεράτωση αναπλάσεων χώρων ∆.Κ.Ασπροποτάµου (ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Ε.∆.Ε.) (ΘΗΣΕΑΣ) 123.247,02 € (ΚΘ 1785/13-5-2010)

Αποπεράτωση παραδοσιακών κτισµάτων-συµµετοχή Κοινότητας (∆.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) (ΘΗΣΕΑΣ) 3.000,00 €

Αποπεράτωση εργασιών στο κτίριο της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης στο Τ.∆.Χρυσοµηλιάς του ∆ήµου Κλεινοβού (ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ) 5.000,00 € (57/27-5-2010 Νοµ. Επιτροπή)

∆ιαµόρφωση αύλιου χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλογριανής (ΣΟΥΛΕΜΕΤΗΣ ΑΘ.& ΣΙΑ ΟΕ) (ΥΠΕΣΑΗ∆) 1.944,29 €

Αποκατάσταση κτιριακών υποδοµών ∆ήµου Καλαµπάκας 80.087,11 €
Αντιµετώπιση Κατολισθητικού φαινοµένου Ματονερίου ∆.Ε. Καστανιάς 2.705,00 €
Εργασίες συντήρησης αγροτικού & δασικού δικτύου 20.000,00 €
Οδοποίια Νέου σχεδίου Πόλης € (ΚΘ 171/27-5-2005)
Βελτίωση οδικού δικτύου οικισµών ∆.Ε Χασίων 68.500,00 €

∆ηµοτικό δασικό & αγροτικό δίκτυο ∆.Ε Ασπροποτάµου 3.000,00 €
∆ηµοτικό δασικό & αγροτικό δίκτυο ∆.Ε Βασιλικής 3.000,00 €
∆ηµοτικό δασικό & αγροτικό δίκτυο ∆.Ε Καλαµπάκας 3.000,00 €
∆ηµοτικό δασικό & αγροτικό δίκτυο ∆.Ε Καστανιάς 3.000,00 €
∆ηµοτικό δασικό & αγροτικό δίκτυο ∆.Ε Κλεινοβού 3.000,00 €
∆ηµοτικό δασικό & αγροτικό δίκτυο ∆.Ε Μαλακασίου 3.000,00 €
∆ηµοτικό δασικό & αγροτικό δίκτυο ∆.Ε Τυµφαίων 3.000,00 €
∆ηµοτικό δασικό & αγροτικό δίκτυο ∆.Ε Χασίων (ΠΙΝΙΑΡΑΣ) 3.000,00

Αποκατάσταση οδού από ολίσθηση εδάφους στην Τοπική Κοινότητα Οξύνειας 2.756,31 €
Αποκατάσταση ∆ηµοτικού Οδικού ∆ικτύου στις ∆.Ε. Καλαµπάκας και Χασίων 21.000,00 €

∆ιαµόρφωση χώρων ιδιάιτερου φυσικού κάλλους οικισµών ορεινής Καλαµπάκας 742.812,00 € (ΟΠΣΑΑ 175619)

Κατολισθητικά φαινόµενα Στεφανίου και πλακοστρώσεις ∆.Ε.Ασπροποτάµου (ΠΑΠΠΑΣ Γ.-ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ε∆∆Ε) (ΘΗΣΕΑΣ) 1.475,00 € (ΚΘ 39109/24-11-2009)

Αναβάθµιση & συµπλήρωση εγκαταστάσεων του ποδοσφαιρικού γηπέδου Αγίας Παρασκευής και του γηπέδου καλαθοσφαίρισης Πολυθέας (∆.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) (ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε.Ε.)
(ΘΗΣΕΑΣ) 20.922,46 € (ΑΠ40916/12-9-2007 ΓΓΑ)

Μουσείο φύσης-κέντρο ενηµέρωσης στο Τ.∆. Μαλακασίου (∆.Ε. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ) (ΘΗΣΕΑΣ) 56.561,55 € (ΚΘ 14591/2-6-2009)

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Γενικό Λύκειο Καλαµπάκας 329.430,25 € (ΟΠΣ 355459)
Κατασκευή Παιδικού Σταθµού Βασιλικής 57.921,47 € (ΟΠΣ 339455)
Μετατροπή του διατηρητέου ∆ηµ.Σχολείου Καστρακίου σε Μουσείο Γεωλογικών σχηµατισµών των Μετεώρων, 886.604,53 € (ΟΠΣ 376136)

Τοίχος Αντιστήριξης Γενικού Λυκείου Καλαµπάκας 152.108,00 € (ΟΠΣ 355459)
∆ιαµορφώσεις κήπων 3.000,00 €
∆ιαµορφώσεις- Αναπλάσεις 3.000,00 €

Εργασίες πυροπροστασίας στην ∆.Ε. Καλαµπάκας 5.000,00 €
Εργασίες πυροπροστασίας στην ∆.Ε. Ασπροποτάµου 24.600,00 €
Εργασίες πυροπροστασίας στην ∆.Ε. Καστανιάς 15.000,00 €
Εργασίες πυροπροστασίας στην ∆.Ε. Κλεινοβού 15.000,00 €
Εργασίες πυροπροστασίας στην ∆.Ε. Χασίων 5.000,00 €
Εργασίες πυροπροστασίας στην ∆.Ε. Μαλακασίου 5.000,00 €
Εργασίες πυροπροστασίας στην ∆.Ε. Τυµφαίων 3.000,00 €
Εργασίες πυροπροστασίας στην ∆.Ε. Βασιλικής 2.000,00 €

Κατασκευή οστεφυλακίου νεκροταφείου Καστρακίου 2.500,00 €

Επέκταση-κατασκευή νεκροταφείου-οστεοφυλακίου στο Τ.∆. Κονισκού (∆.Ε. ΤΥΜΦΑΙΩΝ) (ΖΑΝΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) 6.783,00 €

Βελτίωση υποδοµών κοιµητηρίων ∆.Ε Ασπροποτάµου 1.000,00 €
Βελτίωση υποδοµών κοιµητηρίων ∆.Ε Βασιλικής 1.000,00 €
Βελτίωση υποδοµών κοιµητηρίων ∆.Ε Καλαµπάκας 2.500,00 €
Βελτίωση υποδοµών κοιµητηρίων ∆.Ε Καστανιάς 1.000,00 €
Βελτίωση υποδοµών κοιµητηρίων ∆.Ε Κλεινοβού 1.000,00 €
Βελτίωση υποδοµών κοιµητηρίων ∆.Ε Μαλακασίου 1.000,00 €
Βελτίωση υποδοµών κοιµητηρίων ∆.Ε Τυµφαίων 1.000,00 €
Βελτίωση υποδοµών κοιµητηρίων ∆.Ε Χασίων 1.000,00 €

∆ιαµόρφωση παλιού νεκροταφείου Τ.∆. Θεόπετρας (∆.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ) (ΤΡΥΓΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) €

ΣΥΝΟΛΟ 6.476.936,54 €

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

www.physionatsis.gr

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 

Το νέο Μικροβιολογικό Εργαστήριο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» λειτουργεί στην Καλαμπάκα υπό τη Διεύθυνση του κ. Νικολάου Παπανικολάου σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα εργαστήρια αναφοράς: Βιοϊατρική Αθηνών / In-Vitro / Βιοφόρµα / Mικροανάλυση. Μικροβιολογικό     Αιματολογικό     Βιοχημικό Ανοσολογικό     Ορμονολογικό     Προγενετικός έλεγχος Ωράριο λειτουργίας: • Δευτέρα: 7:00 - 14:00 και 18:00 - 20:00 • Τρίτη:...

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

«Θαλάσσιος Κόσμος»: Με ένα τηλεφώνημα η παραγγελία σας στο σπίτι σας!

Για την προάσπιση της υγείας όλων μας και για τη δική σας εξυπηρέτηση, το κατάστημα «Θαλάσσιος Κόσμος» στην Καλαμπάκα παραδίδει τις παραγγελίες σας και στην πόρτα σας με ένα τηλεφώνημα στο 2432077418! Επιλέξετε από τη μεγάλη διαθέσιμη ποικιλία από κατεψυγμένα ψάρια, λαχανικά και σφολιατοειδή ή νωπά ψάρια, καθώς και από...

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

HOTEL KOSTA FAMISSI – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – METEORA

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220