Ανοίγει το πρόγραμμα για αναβαθμίσεις παιδικών χαρών – Τα ποσά που δικαιούνται οι δήμοι της Π.Ε. Τρικάλων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Φιλοδήμος ΙΙ” στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας».
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού των παιδικών χαρών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 70.000.000,00 ευρώ (€).

Το ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (δήμο), διαμορφώνεται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
α) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους χρηματικό ποσό 130.000,00 €.
β) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό πάνω από 1.500 κατοίκους:
β1) Χρηματικό ποσό 200.000,00 € προσαυξημένο με ποσό ίσο με τον μόνιμο πληθυσμό του δήμου, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτόν οικισμός άνω των 5.000 κατοίκων.
β2) Χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο 90% του αθροίσματος των 200.000,00 € συν ποσού ίσου με το μόνιμο πληθυσμό του δήμου, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένας οικισμός άνω των 5.000 κατοίκων.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ποσά δύναται να μειωθούν στις περιπτώσεις που υπερβαίνουν κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% το μέσο προϋπολογισθέν κόστος ανά m2 παιδικής χαράς, όπως αυτό θα προκύψει από τα τεχνικά δελτία που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος.

Τα ποσά που δικαιούνται οι Δήμοι της Π.Ε. Τρικάλων είναι τα εξής:

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ  200.000,00
ΠΥΛΗΣ 214.000,00
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 253.000,00
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 213.000,00

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των δήμων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας..
• Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου των παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
• Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Μη επιλέξιμες δαπάνες:
• Δαπάνες που αφορούν την περίφραξη των παιδικών χαρών.
• Δαπάνες εκπόνησης μελετών και πιστοποίησης.
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι υποψήφιοι δήμοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής
Σταδίου 27, Αθήνα, 101 83

Η υποβολή μπορεί να γίνει, είτε ταχυδρομικά, είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών. Επισημαίνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος του δήμου στο υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία.

Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από:
• Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου περί αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του οργάνου με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου, το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.
• Τεχνικό Δελτίο Προμήθειας, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Παράρτημα 2 της παρούσης).

Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2018.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Η αξιολόγηση των προτάσεων των δήμων γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, η οποία αφού ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών, εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση των έργων και των προμηθειών, ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016, όπως αυτές ισχύουν. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του δικαιούχου.

Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των ενεργειών που αφορούν στις προμήθειες για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησης στην παραπάνω Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Σύμβαση προμήθειας.
• Τιμολόγιο αγοράς.
• Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
• Φωτογραφία της ειδικής πινακίδας με τα στοιχεία του Προγράμματος.

Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων συντάσσεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, αίτημα χρηματοδότησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πληρωμή των δικαιούχων Δήμων.

Σε περίπτωση χρηματοδότησης από άλλη πηγή θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του δήμου.

Επισημαίνεται ότι στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται και το κόστος της ειδικής πινακίδας με τα στοιχεία του Προγράμματος.
Υπογραμμίζεται ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων.
Τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν με βάση τη συμβασιοποίηση των προμηθειών διατίθενται σε νέα έργα, ή δράσεις ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων που αφορούν στις προμήθειες για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών και εντός εξαμήνου από την οριστική τους παραλαβή, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε ενέργειες κλεισίματος, συντάσσοντας και αποστέλλοντας στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής σχετική έκθεση στην οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς και το πιστοποιητικό καταλληλότητας.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση των παραπάνω όρων, ο Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις βάρος του δικαιούχου.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ