Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Ε-65

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99
“Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του
Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48
παρ. 9 του Ν.4313/2014.
Β) Το υπ΄αριθμ. CC/C/CO/T308N/PRO33610/GM/ma από 22/02/2022 έγγραφο –
αίτηση της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65» προς το Α.Τ
Μετεώρων.
Γ) Την υπ΄ αριθμ. CC.C.EN.T308N.SR.0200.000.TRA.TA5.RP.275.02.01.Α από
13/10/2021 Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – Τεχνική Έκθεση μετά της υπ΄ αριθμ.
CC1007 από 16/11/2021 έγκρισης του Ανεξάρτητου Μηχανικού.
Δ) Η με αρ. πρωτ. CC/X/CO/T309N/PRO35661/GM/gk από 14/10/2022 αίτηση της
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65» προς το Τ.Τ. Τρικάλων.
Ε) Την υπ’ αριθμ. 5602/22/2187822 από 21/10/2022 εισηγητική αναφορά του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.
ΣΤ) Την υπ΄αριθμ. 5605/22/2203369 από 24/10/2022 εισηγητική αναφορά του
Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί στις απαιτούμενες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, υπό την προϋπόθεση λήψης όλων απαραίτητων μέτρων οδικής
ασφάλειας από τους εμπλεκόμενους – εκτελούντες το έργο.
Ζ) Την υπ’ αριθμό πρωτ 2501/1/23-ε από 28/02/2022 (υπ’ αρίθμ. 6Α/2022) οίκοθεν
Απόφαση αναρτηθείσα στη διαδικτυακή πύλη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ:6Κ7Φ46ΜΤΛΒ-0ΨΩ.
Η) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση των χρηστών της οδού
και την ομαλή εκτέλεση – πρόοδο των εργασιών για την κατασκευή της Άνω Διάβασης της
γέφυρας G047 (Χ.Θ. 129+906,87) του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε-65, σε
περιοχή εδαφικής μας αρμοδιότητας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο ΜΟΝΟ
1.- Την παράταση ισχύος της Ζ) σχετικής από 01/11/2022 έως την 31/03/2023 με τους
επ’ αυτής διαλαμβανομένους όρους και προϋποθέσεις.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ