Πέμπτη, Σεπτέμβριος 19, 2019
Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Οι αιτίες της έκπτωσης του αναδόχου του έργου κατασκευής Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων...

Οι αιτίες της έκπτωσης του αναδόχου του έργου κατασκευής Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο ΓΕΛ

-

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας στην τελευταία του συνεδρίαση την περασμένη Παρασκευή απέρριψε την ένσταση της εταιρείας «Βράκας Τεχνική ΑΤΕΒΕ» και επικύρωσε την ισχύ της υπ’ αρ. 15961/10-07-2015 απόφασης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας, µε την οποία α) κηρύσσεται σε έκπτωση η ανάδοχος εταιρία «ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» από την εργολαβία «Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο Γενικό Λύκειο Καλαµπάκας» και β) καταπίπτουν οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης που βρίσκονται στα χέρια της αρµόδιας υπηρεσίας ως ειδικής ρήτρας (Π.∆. 609/1985 άρθρο 47) ήτοι:
1) Η Νο 6181/30-11-2011 της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ποσού 75.000,00 ευρώ
2) Η Νο 027047501390038/9-12-2011 της PROBANK ποσού 59.642,66 ευρώ.
3) Η Νο 8172/10-12-2010 της ΣΥΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ποσού 43.715,15 ευρώ.

Η απόφαση λήφθηκε κατά πλειοψηφία, καθώς τέσσερις ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι οι κ.κ. Ζαρόπουλος Ιωάννης, Αβραµόπουλος Νικόλαος, Παπανικολάου Γεώργιος και Κεραµίδας Λεωνίδας δήλωσαν «παρών».

 

Το σκεπτικό της απόφασης

Το Σώμα έλαβε υπόψη:

Το υπ΄αριθµ. 9 από 19-8-2015 πρακτικό του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµόσιων Έργων Τρικάλων µε θέµα «Εξέταση της από 25-7-2015 ένστασης της αναδόχου εταιρείας «Βράκας Τεχνική ΑΤΕΒΕ» του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Γενικό Λύκειο Καλαµπάκας» κατά της αριθµ. πρωτ. 15961/10-7-2015 απόφασης έκπτωσης, το οποίο γνωµοδοτεί οµόφωνα να απορριφθεί η ένσταση της εταιρείας «Βράκας Τεχνική ΑΤΕΒΕ» και να παραµείνει σε ισχύ η υπ΄αρθµ. 15961/10-7-2015 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας µε την οποία κηρύσσεται σε έκπτωση η ανάδοχος εταιρεία «Βράκας Τεχνική ΑΤΕΒΕ» και επιπρόσθετα:

Επειδή η έκπτωση της αναδόχου εταιρεία επιβάλλεται από τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 61 του Ν 3669/2008, στην οποία και αναγράφεται ότι «Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία».

Επειδή η ανάδοχος εταιρεία δεν εκπληρώνει τις συµβατικές της υποχρεώσεις ούτε συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα που εκκινεί από το έτος 2012.

Επειδή µε την ολοκλήρωση του χρόνου παράτασης την 13-3-2015 η ανάδοχος εταιρεία δεν υπέβαλε καν νέο αίτηµα παράτασης Παρόλα αυτά χορηγήθηκε από την υπηρεσία παράταση µε οριακή προθεσµία 8 µηνών (µέχρι 13-11-2015), «απουσία της αναδόχου», και µετά από εισήγηση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Σηµειωτέον ότι και µετά την, κατ’ εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 61, κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης στην ανάδοχο εταιρεία, όχι µόνο δεν συµµορφώθηκε, αλλά ούτε καν προσπάθησε να επικοινωνήσει µε την υπηρεσία.

Επειδή το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Νόµου 3669/2008, αποτελεί ουσιώδες συµβατικό στοιχείο της εργολαβίας και δείχνει στη
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αν ο ανάδοχος µπορεί να τηρήσει τις συµβατικές του δεσµεύσεις σχετικά µε τον χρόνο περαίωσης του έργου. Η µη υποβολή του από την ανάδοχο αποτελεί ουσιώδη επιβολής κυρώσεων.

Επειδή η ανάδοχος είχε σταµατήσει να εκτελεί εργασίες και να συνεργάζεται µε την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πολύ πριν την κορύφωση της οικονοµικής κρίσης, όπως αποδεικνύεται από τα αναγραφόµενα στο ιστορικό της εισήγησης των Τεχνικών Υπηρεσιών έγγραφα. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν πραγµατοποιήθηκαν
ούτε καν ενέργειες και υποχρεώσεις µε µηδενικό κόστος για την εταιρεία, όπως η σύνταξη τροποποιηµένου χρονοδιαγράµµατος, µετά την χορήγηση της οριακής προθεσµίας ή η τοποθέτηση εργοδηγών.

Επειδή η ανάδοχη εταιρεία όφειλε µετά από τη χορηγούµενη παράταση του χρόνου περαίωσης της εργολαβικής της σύµβασης να εκπληρώσει τις συµβατικές της υποχρεώσεις και να συµµορφωθεί µε τις γραπτές µας εντολές.

Επειδή πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του νόµου για την κήρυξη της αναδόχου εταιρείας ως έκπτωτης, συνεπώς η απόφαση έπρεπε να εκδοθεί κατά δέσµια αρµοδιότητα της αρµόδιας υπηρεσίας και όχι κατά διακριτική ευχέρεια αυτής.

Επειδή, εξάλλου, η κήρυξη σε έκπτωση της αναδόχου εταιρείας της απαγγέλθηκε, αφού προηγουµένως της είχαν γίνει συστάσεις ή της είχαν επιβληθεί ηπιότερες κυρώσεις, όπως ποινική ρήτρα, στα οποία µέτρα, όµως, ουδέποτε συµµορφώθηκε.

Επειδή η κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης στην ανάδοχο εταιρεία έγινε στις 18-06-2015, ενώ ο νόµιµος εκπρόσωπός της αναζητείτο από µέρες και ο έλεγχος κεφαλαίων των τραπεζών πραγµατοποιήθηκε από 26-06-2015. Συνεπώς, τις οκτώ από τις δώδεκα ηµέρες της προθεσµίας που δόθηκε στην ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών, οι τράπεζες ήταν ανοιχτές και το προφανές είναι ότι η προµήθεια των υλικών κατασκευής του έργου, που αποτελούν και το µεγαλύτερο κόστος των ενεργειών, προηγείται της υλοποίησης της εργασίας. Θα περίµενε, λοιπόν, κανείς ότι αυτά τα υλικά θα έχουν παραδοθεί στο τόπο του έργου και θα
έπεται η τοποθέτησή τους, διαδικασία µε σαφώς µικρότερο κόστος. Παρόλα αυτά ούτε υλικά παραδόθηκαν πριν τον κεφαλαιακό έλεγχο, ούτε εµφανίστηκε κανείς στο τόπο του έργου, ούτε καν ενηµερώθηκε η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου για τυχόν ορισµό των νέων υπευθύνων του εργοταξίου. Καµία ενέργεια δεν οργανώθηκε ούτε συντελέσθηκε, µε µοναδική και αποκλειστική ευθύνη της αναδόχου, και µάλιστα πριν τον κεφαλαιακό έλεγχο των τραπεζών. Άρα νόµιµα και µε δέσµια αρµοδιότητα η αρµόδια υπηρεσία κήρυξε έκπτωτο τον ανάδοχο, σύµφωνα µε τη παρ.6 του άρθρου 61 του Ν 3669/2008.

Επειδή η απόφαση έκπτωσης εκδόθηκε κατά δέσµια αρµοδιότητα και συνεπώς δεν υπάρχει υποχρέωση κλήσης σε ακρόαση του αναδόχου «ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.». Το µέτρο µε άλλα λόγια ελήφθη βάσει αντικειµενικών κριτηρίων. Εξάλλου, είναι η δεύτερη φορά που η ανάδοχος εµπλέκεται σε διαδικασία έκπτωσης από την συγκεκριµένη εργολαβία λόγω αθέτησης των συµβατικών της υποχρεώσεων, ενώ υπάρχει πληθώρα εγγράφων υποδείξεων και προσκλήσεων της αρµόδιας υπηρεσίας για συνεννόηση, τις οποίες συστηµατικά αγνοούσε η ανάδοχος εταιρεία. Αξιοσηµείωτο είναι ότι έχει κληθεί άπειρες φορές να προσέλεθει στην υπηρεσία και τις σπάνιες φορές που προσερχόταν, διαβεβαίωνε ότι θα ολοκληρώσει τις εργασίες, πράγµα που ποτέ δεν έκανε.

Επειδή η ανάδοχος έχει πολλές φορές καταχραστεί κάθε δικαίωµά της και κάθε καλή πίστη της Υπηρεσίας σε βάρος του έργου και του δηµοσίου συµφέροντος.

(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Ψητοπωλείο «Ψηστήρι» στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

HOTEL KOSTA FAMISSI – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – METEORA

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Φροντιστήριο Γερμανικών Βασιλική Μπαντέκα – Καραγιάννη

Το Φροντιστήριο Γερμανικών της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΕΚΑ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ανακοινώνει ότι οι εγγραφές ξεκίνησαν και γίνονται: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00 π.μ. εως 1:00 μ.μ. και ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ 6:00 μ.μ. εως 8:00 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα 2432075703 & 6971800353 ή να απευθύνονται στο φροντιστήριο που βρίσκεται...

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Μικροβιολογικό Εργαστήριο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» – Καλαμπάκα

Το νέο Μικροβιολογικό Εργαστήριο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» λειτουργεί στην Καλαμπάκα υπό τη Διεύθυνση του κ. Νικολάου Παπανικολάου σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα εργαστήρια αναφοράς: Βιοϊατρική Αθηνών / In-Vitro / Βιοφόρµα / Mικροανάλυση. Μικροβιολογικό     Αιματολογικό     Βιοχημικό Ανοσολογικό     Ορμονολογικό     Προγενετικός έλεγχος Ωράριο λειτουργίας: • Δευτέρα: 7:00 - 14:00 και 18:00 - 20:00 • Τρίτη:...

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Άννα Γίδα – Παιδίατρος – Καλαμπάκα

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Αναστασία Πινιάρα – Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

Ιατρείο στην Καλαμπάκα και στην Κηφισιά από τον Ψυχίατρο Χρίστο Χ. Λιάπη

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...