Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Ποδηλατικό Αγώνα «5ο Meteora MTB race 2022 – Β. Ευσταθίου» και τον «1ο Πανελλήνιο αγώνα ορεινής ποδηλασίας αστυνομικών»

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τέλεση του Ποδηλατικού Αγώνα με την επωνυμία «5ο Meteora MTB race 2022 – Βασίλης Ευσταθίου» στα πλαίσια του οποίου θα διοργανωθεί σε συνεργασία με την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος και ο «1ος Πανελλήνιος αγώνα ορεινής ποδηλασίας αστυνομικών» στο Καστράκι και στην πόλη της Καλαμπάκας, την Κυριακή 22/05/2022».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», ως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3542/07 και άρθρου 109 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» και τις διατάξεις παρ. 1 άρθρου 49 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του Ν.4275/2014.
Β) Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485 από 03/04/2020 (ΦΕΚ Β΄1362-14/04/2020) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα».
Γ) Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4784/2021 «Αγώνες στις Οδούς».
Δ) Την υπ’ αριθμ. 5605/22/947191 από 06/05/2022 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί στην τέλεση του εν λόγω αγώνα.
Ε) Το υπ΄αριθμ. 645/κμ από 20/04/2022 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.), μετά της συνημμένης σε αυτό αλληλογραφίας (προκήρυξης, ακριβές πρόγραμμα, διαδρομές, όροι συμμετοχής κ.λπ.) με το οποίο εγκρίνει την τέλεση του προαναφερόμενου αγώνα.
ΣΤ) Την υπ΄αριθμ. 2501/18/123-γ΄ από 16/05/2022 (με Α.Δ.Α.: 6Μ7046ΜΤΛΒ-7Ν6) Άδεια Τέλεσης Αγώνα της Υπηρεσίας μας.
Ζ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών – οχημάτων και χρηστών του οδικού δικτύου εν γένει, στην ασφάλεια των συμμετεχόντων αθλητών, στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση του κοινού – θεατών και στην ομαλή – ασφαλή διεξαγωγή του διαλαμβανόμενου στο θέμα ποδηλατικού αγώνα στο Καστράκι και στην πόλη της Καλαμπάκας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο
– Την επιβολή των κάτωθι προσωρινών, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την Κυριακή 22/05/2022 στο οδικό δίκτυο περιοχών του Δήμου Μετεώρων:
α) Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων κατά τις ώρες 09:00΄- 15:00΄:
– Πέριξ πλατείας Καστρακίου,
– Ανώνυμη δημοτική οδός Καστρακίου από την κεντρική πλατεία Καστρακίου έως τον Άγιο Γεώργιο Μανδηλά,
– Ανώνυμη δημοτική οδός Καστρακίου από Άγιο Γεώργιο Μανδηλά έως διασταύρωση αυτής με χ/θ 2+000 («Guesthouse» ΒΑΒΙΤΣΑ) Επαρχ. Οδό Καστρακίου- Μετεώρων,
– Ανώνυμη δημοτική οδός Καστρακίου από κεντρική πλατεία Καστρακίου έως διασταύρωση αυτής με χ/θ 1+200 (ταβέρνα «PROTATO») Επαρχ. Οδό Καστρακίου- Μετεώρων και – Επαρ. Οδό Καλαμπάκας – Καστρακίου από χ/θ 1+200 (ταβέρνα «PROTATO») έως χ/θ 2+400 (Θέση Πλατάνια).
β) Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων κατά τις ώρες 10:30’ – 13:30΄ (ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα – κατά τη διέλευση των αθλητών):
– Πέριξ πλατείας Καστρακίου,
– Ανώνυμη δημοτική οδός Καστρακίου από την κεντρική πλατεία έως τον Άγιο Γεώργιο Μανδηλά,
– Ανώνυμη δημοτική οδός Καστρακίου από Άγιο Γεώργιο Μανδηλά έως διασταύρωση αυτής με χ/θ 2+000 («Guesthouse» ΒΑΒΙΤΣΑ) Επαρχ. Οδό Καστρακίου- Μετεώρων,
– Ανώνυμη δημοτική οδός Καστρακίου από κεντρική πλατεία Καστρακίου έως διασταύρωση αυτής με χ/θ
1+200 (ταβέρνα «PROTATO») Επαρχ. Οδό Καστρακίου- Μετεώρων και
– Επαρχ. Οδό Καλαμπάκας – Καστρακίου από χ/θ 1+000 (διασταύρωση πρατηρίου άρτου «ΚΡΙΤΣΑ») έως χ/θ 2+400 (Θέση Πλατάνια).
– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις των διοργανωτών του αγώνα και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.
– Με μέριμνα και ευθύνη των διοργανωτών του αγώνα, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων και των διοργανωτών του αγώνα, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3ο
– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 4
– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ