Με 35 θέματα στην ατζέντα του συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της ΔΙΔΑΔ/Φ69/170/οικ.14187/13-7-21 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΔ0Ε46ΜΤΛ6-Γ18)
Συνεδριάζει στην 9η τακτική δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Παράταση σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο τoυ χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
2.-Λήψη απόφασης για ίδρυση Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε) σε δημόσια σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος
3.Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε) στο 2ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος
4.Αίτηση Ντόκου Όλγας (παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Πολυθέας του Δήμου Μετεώρων).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος
5.-Αιτήσεις μισθωτών σχολικών κυλικείων για μείωση των μισθωμάτων τους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος
6.- Τροποποίηση προϋπολογισμού 2021
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
7.-Έκφραση απόψεων περί απαγόρευσης βοσκής στο δάσος Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης
8.-Έκφραση απόψεων του Δ.Σ. επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του συνδιακατεχόμενου δάσους «Βαρύλογγου για την περίοδο 2021-2025 (Σκεπάρι).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης
9.-Αίτηση Καραμπέρη Παναγιώτη για παραχώρηση έκτασης 4359,75 τ.μ στη Θέση ΜΠΑΤΛΑ της κοινότητας Ασπροκλησιάς για πρόχειρες σταβλικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης
10.-Αίτηση Χασιώτη Παναγιώτη & Κων/νου περί παραχώρησης έκτασης στην κοινότητα Κλεινοβού για υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης
11.-Αίτημα Καρανάσιου Στέφανου περί λύσης συμβολαίου μίσθωσης δημοτικής έκτασης για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Κοινότητα Γάβρου, λόγω συνταξιοδότησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης
12.-Αίτηση 5ου Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς για παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας του δάσους Βλαχάβας για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης
13.-Αίτημα του Πρότυπου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς για παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας του δάσους Σκεπαρίου για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης
14.-Αίτημα Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς για παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας του δάσους Αχλαδέας για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης
15.-Αίτηση Μεσιάκα Σωτήριου περί παράτασης μίσθωσης αγροτεμαχίων στο οικισμό Αγίου Δημητρίου Κοινότητας Γαβρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης
16.-Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου ώστε ο αυτοτελής οικισμός του Καλοχωρίου Δήμου Μετεώρων, να γίνει Κοινότητα του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης
17.-Αίτηση Κατασκευής δικτύου Τηλεπικοινωνιών Vodafone-Syzeyxis.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας
18.-Περί σύμφωνης γνώμης για τη δημιουργία Δανειοθαλάμου-Λατομείου Αδρανών υλικών στην περιοχή της Κοινότητας Αχλαδέας του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας
19.-Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής στο πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης και αξιοποίησης της πολιτιστικής-τουριστικής δομής του Δήμου Μετεώρων «Αίθουσα τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης (3D)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λύπας
20.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της «Αίθουσας τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης (3D)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λύπας
21.-Έγκριση τροποποίησης Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμπάκας Ο.Τ Γ276, (αίτηση Κεραμά Άννας).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας
22.-Έγκριση τροποποίησης Πολεοδομικού Σχεδίου Βασιλικής Ο.Τ. 40.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας
23.-Έγκριση Τροποποίησης πολεοδομικού σχεδίου Καλαμπάκας Ο.Τ. Γ 117 (αίτηση Δημητρίου Καραγεώργου)
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας
24.-Αίτηση των «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης» περί διάνοιξης εισόδου σε Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας
25.-Λύση της σύναψης συνεργασίας του Δήμου Καλαμπάκας με το φιλοζωικό σύλλογο «Η ΣΤΕΓΗ» για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου (απόφαση 322/2014).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Θεοχάρης
26.- Αίτηση Μπάκου Σπυρίδωνα (οικονομική ενίσχυση, λόγω πλημμύρας).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
27.-Απόδοση ποσού εξόδων κηδείας αιρετού στις «ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» & στην «ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
28.-Αίτηση Καρακαντά Στυλιανής περί αποζημίωσης για αποκατάσταση ζημιών στην οικία της επί της οδού Θ. Καρακαντά στην Καλαμπάκα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
29.-Άνοιγμα νέου λογαριασμού όψεως και έκδοση χρεωστικής κάρτας για την πληρωμή έκδοσης πιστοποιητικών κτηματογράφησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
30.-Χαρακτηρισμός κωδικού αριθμού εξόδων στον πρ/σμό οικ. έτους 2021 ως δεκτικού εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας
31-Καθορισμός χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους της Κοιν. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσίκαρης
32.-Αίτημα Νταμπαλή- Μαγκούρα Παναγιώτας περί ονομασίας οδού στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσίκαρης
33.-Γνωμοδότηση επί καθορισμού Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2022 της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσίκαρης
34.-Αιτήσεις δημοτών για επεκτάσεις Ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Νικόλαος Φωλίνας
35.-Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής της εταιρείας «ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ο.Ε.», που βρίσκεται εντός «ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ» της κοινότητας Κακοπλευρίου Δ/Ε Χασίων του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων
Νικόλαος Φωλίνας

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ