Ποιοί δρόμοι θα κλείσουν στην Καλαμπάκα από Τετάρτη 22/4 έως Παρασκευή 24/4 για έργα Φυσικού Αερίου

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99
“Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του
Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48
παρ. 9 του Ν.4313/2014.
Β) Την από 17/04/2020 έγγραφη αίτηση της εταιρείας EDIL HELLAS Α.Τ.ΕΒ.Ε
υποβληθείσα παρά του νομίμου εκπροσώπου της ΧΟΝΔΡΟΥ Δημητρίου του Παναγιώτη.
Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/20/799757 από 17/04/2020, εισηγητική αναφορά του
Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή
διακοπή κυκλοφορίας στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες και
Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση
του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των οικοδομικών εργασιών σε οδούς του
Δήμου Μετεώρων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο
Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων κατά το χρονικό
διάστημα και για τις ημέρες Τετάρτη 22/04/2020 έως και την Παρασκευή 24/04/2020 και κατά τις ώρες 07:00΄ – 15:00΄, στις κάτωθι οδούς και σημεία διέλευσης οχημάτων στην πόλη Καλαμπάκας:
 Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Γ.
Μασούτα και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό
Αυγ. Αβέρωφ έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Πίνδου.
 Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό
Χατζηπέτρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την
οδό Γ. Κονδύλη έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Σιδηροδρόμου.
 Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Διογένους έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Καστρακίου.
 Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Κ.
Οικονόμου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό
Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Χατζηπέτρου.
 Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ραμμίδη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Γκέκα.
 Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Τρικάλων
και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της
διασταύρωσης με την οδό Ι. Δημουλά έως το ύψος της διασταύρωσης της με την Γ. Κονδύλη.
 Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Θ.
Οικονόμου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό
Ασκληπιού έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Θ. Ευαγγέλου.
 Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ελ.
Βενιζέλου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό
Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Γκέκα.
 Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό
Χατζηπέτρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την
οδό Γ. Μασούτα έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Κ. Οικονόμου.
 Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό
Σιδηροδρόμου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την
οδό Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Αυγ. Αβέρωφ.
 Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Μ.
Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό
Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Αυγ. Αβέρωφ.
 Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ασκληπιού
και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Θ.
Οικονόμου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Γκέκα.
 Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ντάκα και
συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ράμμου έως το
ύψος της διασταύρωσης της με την οδό I. Mανδάλου.
– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα
και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα
τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.
– Επιπλέον διευκρινίζεται ότι τις ημέρες που θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων
επί της οδού Τρικάλων, από το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Ι. Δημουλά έως το
ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Γ. Κονδύλη, τα οχήματα που κινούνται προς είσοδο
πόλεως Καλαμπάκας από την πόλη των Τρικάλων, θα εκτρέπονται στην είσοδο της πόλης
(ξενοδοχείο ΔΙΒΑΝΗ) προς οδό Πίνδου και τα οχήματα που κινούνται από την πόλη της
Καλαμπάκας με κατεύθυνση τα Τρίκαλα, θα εκτρέπονται στην οδό Χαρ. Τρικούπη.
– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό
Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης,
αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού
Τμήματος Μετεώρων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της
τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα
λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3ο
– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

spot_img