Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Δήμος Μετεώρων: Δημόσια γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός επιστημονικού και ενός ειδικού...

Δήμος Μετεώρων: Δημόσια γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός επιστημονικού και ενός ειδικού συνεργάτη

-

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Δήμαρχος Μετεώρων έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07, όπως ισχύει
– την με αριθμ.55/74802/29.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα ‘’Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας’’
– τη δυνατότητα πλήρωσης θέσεων ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών ή ειδικών επιστημόνων σε αριθμό ίσο με τις θέσεις των αντιδημάρχων, σύμφωνα με το
άρθρο 213 του Ν. 4555/2018.
– το γεγονός ότι στο Δήμο Μετεώρων έχει πληρωθεί η θέση ενός ειδικού συνεργάτη
– την ανάγκη για πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη σε πολεοδομικά θέματα και ενός (1) ειδικού συνεργάτη σε νομικά θέματα
– την υπ’ αριθ. 11586/23.09.2019 βεβαίωση του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μετεώρων περί εξασφαλισμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου για την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη και ενός (1) ειδικού συνεργάτη
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους/τις ενδιαφερομένους/νες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, σχετικά με την πλήρωση:
1. Μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη σε πολεοδομικά θέματα
Οι ενδιαφερόμενοι/νες για την εν λόγω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Ι) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17), όπως ισχύει. Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
ΙΙ.) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής πολυτεχνικής σχολής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
ΙΙΙ.) Ειδίκευση σε πολεοδομικά θέματα, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται ως εξής: Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
IV.) Να κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών σχετιζόμενο με το αντικείμενο της απασχόλησής τους. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
V.) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.

2. Μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη σε νομικά θέματα.
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες για την εν λόγω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
I.) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως 17), όπως ισχύει. Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
II.) Να έχουν Πτυχίο Νομικής της ημεδαπής ή ισοδύναμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
III.) Να είναι Δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο.
IV.) Nα έχουν εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε χειρισμό υποθέσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού ή νομικών προσώπων και επιχειρήσεων αυτών είτε εκπροσωπώντας τους ενώπιον δικαστηρίων (όπως ανάθεση εκπροσώπησης κλπ.), είτε συνδέονταν με σχέση έμμισθης εντολής είτε συνδέονταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την ιδιότητα του Δικηγόρου για την παροχή νομικών υπηρεσιών συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα (όπως ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες ή επιστημονικοί συνεργάτες).
V.) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν.
Η πλήρωση της κάθε θέσης θα γίνει από το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του Δημάρχου, κατάλληλο. Μπορεί να γίνει και με απόσπαση από Δήμο ή άλλη Δημόσια υπηρεσία. Ο/Η Ειδικός/ή Συνεργάτης και ο/η Επιστημονικός/ή Συνεργάτης που θα καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθούν. Τα καθήκοντά τους και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας τους ορίζονται στο άρθρο 163 Ν. 3584/2007.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων για την εκάστοτε κατηγορία Ειδικού Συνεργάτη και Επιστημονικού Συνεργάτη κατά τα ανωτέρω καλούνται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς με απόδειξη (συστημένη επιστολή), εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Μετεώρων (Ευθ. Βλαχάβα 1, Καλαμπάκα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοτυπία δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο του απαιτούμενου, για κάθε προκηρυχθείσα θέση Ειδικού Συνεργάτη και Επιστημονικού Συνεργάτη, τίτλου σπουδών. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
5. Επικυρωμένο αντίγραφο του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών όπου απαιτείται για την προκηρυχθείσα θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
6. Αποδεικτικά εμπειρίας.
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται υπεύθυνα ότι δεν έχουν τα κωλύματα των άρθρων 11 – 17 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει.
8. Οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα προσόντα τους.
9. Για όποια θέση Ειδικού Συνεργάτη ή Επιστημονικού Συνεργάτη απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του κάθε υποψηφίου.
Πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Μετεώρων (2432350253 – κα Μαρία Μουστάκα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα «ΕΡΕΥΝΑ» της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μετεώρων, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

Άννα Γίδα – Παιδίατρος – Καλαμπάκα

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Θαλάσσιος Κόσμος – Γεύματα στη Λαδόκολλα

Ο Θαλάσσιος κόσμος ΤΩΡΑ φέρνει στην Καλαμπάκα τα ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ. Ολοκληρωμένες συνθέσεις γευμάτων κλεισμένες στη λαδόκολλα που περιμένουν από εσάς απλά ψήσιμο. Χαρακτηριστικές προσφορές: • Χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι μόνο 9,85 ευρώ • Σολομός με φαρφάλες μόνο 9,85 ευρώ. • Γαριδομακαρονάδα μόνο με 9,40 ευρώ. ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ... ΨΗΣΙΜΟ! Επωφεληθείτε από τη...

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Αναστασία Πινιάρα – Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...