Οι αρμοδιότητες των νέων Αντιδημάρχων Καλαμπάκας

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Δημάρχου Καλαμπάκας Χρήστου Σινάνη για τον ορισμό των Αντιδημάρχων και τις αρμοδιότητές τους.

Όπως αναφέρεται, η θητεία τους άρχισε την 1η Μαρτίου 2018 και λήγει στις 31 Αυγούστου 2019.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του κάθε Αντιδημάρχου έχουν ως εξής:

1. Βουρλίτσης ∆ηµήτριος ως αντιδήµαρχος Περιφέρειας µε αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:

• Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας του στο δηµοτικό Συµβούλιο , την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.
• Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητες που εκχωρούνται για τις ∆ηµοτικές Ενότητες ∆ήµων Χασίων και Μαλακασίου.
• Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστηµένες στις ∆ηµοτικές Ενότητες Χασίων και Ασπροποτάµου.
• Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στις ∆ηµοτικές Ενότητες Χασίων και Ασπροποτάµου.
• Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου για προώθηση θεµάτων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του.
• Εκπροσωπεί τη δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στις ∆ηµοτικές Ενότητες Χασίων και Ασπροποτάµου.
• Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας του στο δηµοτικό Συµβούλιο , την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.
• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί στον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.
• Συνεργάζεται µε την Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος για τη σωστή λειτουργία της λαϊκής αγοράς και της εµποροπανήγυρης.
• Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα των αρµοδιοτήτων του.
• Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις δηµοτικές ενότητες Χασίων και Ασπροποτάµου.
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα των αρµοδιοτήτων του.

2. Τον ∆ηµοτικό σύµβουλο κ. Γιαννούλα Ιωάννη ως αντιδήµαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης µε αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:

• Έχει την ευθύνη των προγραµµάτων ενηµέρωσης και εκπαίδευσης του αγροτικού κόσµου και της λειτουργίας του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης.
• Έχει την ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών απασχόλησης (οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την εφαρµογή προγραµµάτων δράσεων και τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση της απασχόλησης και τον σχεδιασµό δράσεων παρέµβασης για την αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη της περιοχής).
• Έχει την ευθύνη των θεµάτων πρωτογενούς τοµέα (Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, ∆ασοπονίας) .
• Έχει την ευθύνη των δασών .
• Έχει την ευθύνη των δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.
• Έχει την ευθύνη προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
• Έχει την ευθύνη των εγγείων βελτιώσεων.
• Μεριµνά για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων.
• Έχει την ευθύνη του προγραµµατισµού και της εποπτείας των µελετών και έργων άρδευσης .
• Έχει την ευθύνη των αγροτικών, κτηνοτροφικών και δασοτεχνικών έργων.
• Έχει την ευθύνη διαχείρισης των βοσκοτόπων.
• Αναλαµβάνει δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
• Έχει την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
• Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων των αρµοδιοτήτων του, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο , την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.
• Έχει την ευθύνη έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
• Έχει την ευθύνη έκδοσης πάσης φύσης αδειών, που απαιτούνται για την λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης , εκµετάλλευσης , οργανισµού, φορέα.
• Έχει την ευθύνη χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλµατος.
• Έχει την ευθύνη διαχείρισης προγραµµάτων κτηνοτροφίας.
• Έχει την ευθύνη θεµάτων ΕΛΓΑ.
• Εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητες του.
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητές του.
• Έχει την ευθύνη διαχείρισης των κτιρίων του δήµου και των Νοµικών του Προσώπων που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητές του.
• Εκπροσωπεί τη δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων
του.
• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί στον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.
• Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους, τους Προέδρους των δηµοτικών και Τοπικών Συµβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νοµικών
Προσώπων του ∆ήµου.
• Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού, που έχει σχέση µε τον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.
• Συνεργάζεται µε την αντιδήµαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος για τη σωστή λειτουργία της λαϊκής αγοράς και της εµποροπανήγυρης.
• Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον ∆ήµο Καλαµπάκας και έχουν σχέση µε τον τοµέα των αρµοδιοτήτων του .
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα της αρµοδιότητάς του.

3. Τον ∆ηµοτικό σύµβουλο κ. ∆ήµου Γεώργιο ως αντιδήµαρχο Τουρισµού µε αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:

• Έχει την ευθύνη του τοµέα του τουρισµού.
• Έχει την ευθύνη προετοιµασίας και συµµετοχής του ∆ήµου ή άλλων φορέων Τουρισµού στις διάφορες εκθέσεις.
• Έχει την ευθύνη προετοιµασίας και οργάνωσης συνεδρίων που αφορούν τον τουρισµό.
• Έχει την ευθύνη υποβολής προτάσεων για την εκπόνηση µελετών σχετικών µε τον τοµέα του τουρισµού.
• Έχει την ευθύνη προβολής του ∆ήµου.
• Έχει την ευθύνη για τη συνεργασία και τον συντονισµό µε τους αρµόδιους φορείς, οργανισµούς, Ν.Π.Ι.∆, συλλόγους, ιδιώτες, για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος.
• Έχει την ευθύνη επίλυσης θεµάτων σχετικών µε την αξιολόγηση ιδεών για την ανάπτυξη του τουρισµού.
• Έχει την ευθύνη της σωστής λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
• Έχει την ευθύνη των ρυθµίσεων επίλυσης του κυκλοφοριακού.
• Έχει την ευθύνη εποπτείας των χώρων στάθµευσης.
• Έχει την ευθύνη οργάνωσης επιτροπών και συντονισµού τους, για την ονοµασία οδών – πλατειών, αρίθµηση και οδοσήµανση σε συνεργασία µε την αντιδήµαρχο Πολιτισµού και Παιδείας.
• Έχει την ευθύνη τοποθέτησης, ελέγχου και συντήρησης Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηµατοδοτών.
• Έχει την ευθύνη ελέγχου των καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
• Μεριµνά για την προστασία του καταναλωτή.
• Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας του στο δηµοτικό Συµβούλιο , την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.
• Έχει την ευθύνη εκτέλεσης των αποφάσεων του δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητες του.
• Έχει την ευθύνη να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί στον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.
• Εκπροσωπεί τη δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του.
• Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου για προώθηση θεµάτων που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητές του.
• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.
• Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τοµείς των αρµοδιοτήτων του.
• Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον ∆ήµο Καλαµπάκας και έχουν σχέση µε τον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα των αρµοδιοτήτων του.

4. Την ∆ηµοτική σύµβουλο κ. Κουκουράβα –Γκαραγκάνη Μαρία ως αντιδήµαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος µε αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:

• Εποπτεύει , συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του Τµήµατος Καθαριότητας.
• Εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες του Γραφείου Κίνησης Οχηµάτων
• Εποπτεύει το προσωπικό και τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.
• Έχει την ευθύνη αποµάκρυνσης των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων.
• Εποπτεύει , ελέγχει και συντονίζει µέτρα και δράσεις που αφορούν τον τοµέα της Πολιτικής Προστασίας (πυροπροστασία, αποχιονισµός, φυσικές καταστροφές κλπ.).
• Εποπτεύει , ελέγχει και συντονίζει την αποκοµιδή των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών.
• Έχει την ευθύνη αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών και περιστατικών, όπως πληµµυρών, σεισµών, καταστροφών, έκτακτων γεγονότων.
• Έχει την ευθύνη καθαριότητας των οδών, πλατειών, πεζοδρόµων, πάρκων, παρτεριών, οικοπέδων, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, ναών, νεκροταφείων, άλσους, ποταµών και ρεµάτων.
• Έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των σιντριβανιών του ∆ήµου.
• Έχει την ευθύνη εφαρµογής µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του ∆ήµου.
• Έχει την ευθύνη κλαδέµατος όλων των δέντρων, θάµνων, δενδροστοιχιών του ∆ήµου και της αποκοµιδής αυτών.
• Έχει την ευθύνη οργάνωσης, διαχείρισης, λειτουργίας και εποπτείας της διαδικασίας παραλαβής και εφοδιασµού των οχηµάτων µε καύσιµα, όπως πετρέλαια, βενζίνες και λιπαντικά,
• Έχει την ευθύνη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς , εµποροπανηγύρεων, και της άσκησης υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων .
• Εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα που εκχωρούνται στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της.
• Έχει την ευθύνη των εθελοντικών δράσεων , σε συνεργασία µε την αντιδήµαρχο Πολιτισµού, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριµνας.
• Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού, που έχει σχέση µε τις αρµοδιότητες της.
• Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου για προώθηση θεµάτων που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητές της.
• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία της έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς της .
• Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητάς της στο δηµοτικό Συµβούλιο , την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου .
• Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα των αρµοδιοτήτων της.
• Εκπροσωπεί τη δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της.
• Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον ∆ήµο Καλαµπάκας και έχουν σχέση µε τον τοµέα των αρµοδιοτήτων της.
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα των αρµοδιοτήτων της.

5. Την ∆ηµοτική σύµβουλο κ. Μπαντέκα – Νάνη Ευαγγελία ως αντιδήµαρχο Πολιτισµού, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριµνας µε αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:

• Έχει την ευθύνη προστασίας, προβολής και ανάδειξης των µουσείων , µνηµείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.
• Έχει την ευθύνη λειτουργίας Μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών.
• Έχει την ευθύνη Εφαρµογής των πολιτικών για την ανάδειξη, προστασία και προβολή του τοπικού πολιτισµού και των πολιτιστικών αγαθών του ∆ήµου µας.
• Έχει την ευθύνη σχεδιασµού, εισήγησης και µέριµνας για τη δηµιουργία µουσείων, πινακοθηκών, κινηµατογράφων.
• Έχει την ευθύνη επισκευής, συντήρησης και αξιοποίησης παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στον ∆ήµο από τρίτους.
• Έχει την ευθύνη προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
• Έχει την ευθύνη επιχορήγησης ΝΠΙ∆, τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του ∆ήµου.
• Έχει την ευθύνη χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων (Ωδείων, µουσικών σχολών, χορωδιών, συµφωνικών ορχηστρών και συγκροτηµάτων µουσικής δωµατίου).
• Έχει την ευθύνη προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (περιλαµβανοµένων και των Αδελφοποιήσεων).
• Έχει την ευθύνη λειτουργίας της Μουσικής Σχολής του ∆ήµου Καλαµπάκας.
• Έχει την ευθύνη λειτουργίας της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής.
• Έχει την ευθύνη λειτουργίας των χορευτικών τµηµάτων του ∆ήµου και των ∆ηµοτικών χορωδιών.
• Έχει την ευθύνη λειτουργίας του ΚΑΠΗ του ∆ήµου.
• Έχει την εποπτεία της Πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο θέµα παιδείας του ∆ήµου.
• Έχει την ευθύνη και συντονισµό της εύρυθµης λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.
• Είναι αρµόδια για θέµατα που αφορούν τη διά Βίου Μάθηση.
• Έχει την ευθύνη τήρησης κανόνων υγιεινής των σχολείων.
• Έχει την εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων.
• Έχει την ευθύνη οργάνωσης των εθνικών και τοπικών επετειακών εκδηλώσεων του ∆ήµου.
• Έχει την ευθύνη των εθελοντικών δράσεων σε συνεργασία µε την αντιδήµαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος
• Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αναφέρονται στα αντικείµενα του τοµέα των αρµοδιοτήτων της.
• Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας της, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.
• Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχουν σχέση µε τον τοµέα των αρµοδιοτήτων της.
• Έχει την ευθύνη στολισµού του ∆ήµου κατά την περίοδο των εορτών.
• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα των αρµοδιοτήτων της.
• Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου για προώθηση θεµάτων που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητές της.
• Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα των αρµοδιοτήτων της.
• Εκπροσωπεί τη δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της.
• Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον ∆ήµο Καλαµπάκας και έχουν σχέση µε τον τοµέα των αρµοδιοτήτων της.
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα των αρµοδιοτήτων της.

6. Τον ∆ηµοτικό σύµβουλο κ. Παπαγεωργίου Χρήστο ως αντιδήµαρχο Οικονοµικών χωρίς αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του).
• Έχει την ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Λογιστηρίου & Προµηθειών (οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την τήρηση του συστήµατος λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του ∆ήµου, την έκδοση λογιστικών & οικονοµικών καταστάσεων, την έκδοση ενταλµάτων πληρωµής την παρακολούθηση των αποθεµάτων των αποθηκών, την τήρηση αρχείου παγίων, τον σχεδιασµό των διαδικασιών για την κατάρτιση προγράµµατος προµηθειών και τη διενέργεια των αντιστοίχων διαδικασιών και την τήρηση αρχείου συµβάσεων προµηθειών).
• Έχει την ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Ταµείου (οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τη διενέργεια πληρωµών, την τήρηση των διαδικασιών συναλλαγής µε της Τράπεζες, την τήρηση φυσικού ταµείου και την παρακολούθηση της ταµειακής ρευστότητας).
• Προτείνει της εισαγωγή θεµάτων των αρµοδιοτήτων του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο , την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.
• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί, ή θα ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
• Συνεργάζεται µε της Αντιδηµάρχους και της εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου, για προώθηση θεµάτων, που έχουν σχέση µε της αρµοδιότητές του.
• Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.
• Έχει την ευθύνη λειτουργίας του διαδικτύου, σύνταξης µελετών για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, τον ∆ηµόκριτο ή της σχετικούς φορείς.
• Εκπροσωπεί τη δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται της συνεδριάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων , στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του.
• Συνεργάζεται µε την Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος για τη σωστή λειτουργία της εµποροπανήγυρης.
• Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από της δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον ∆ήµο
Καλαµπάκας και έχουν σχέση µε τον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε της της δηµόσιες εκδηλώσεις.
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα της αρµοδιότητάς του.

7. Τον ∆ηµοτικό σύµβουλο κ. Ράντο Κων/νο ως αντιδήµαρχο Έργων και Αθλητισµού χωρίς αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:

• Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει όλες τις διαδικασίες για την εύρυθµη και αποτελεσµατική υλοποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του δήµου.
• Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλων των συνεργείων του ∆ήµου (Συνεργεία ηλεκτροφωτισµού, οικοδοµών, σιδηρουργών, ξυλουργών, ελαιοχρωµατιστών κ.λ.π.).
• Έχει την ευθύνη των Συνεργείων ,άµεσης επέµβασης για την συντήρηση οδών, πεζοδροµίων, κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων και για την εύρυθµη λειτουργία της πόλης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.
• Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα και εργασίες συντήρησης Κτιρίων του ∆ήµου.
• Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα, παρεµβάσεις και εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου.
• Εποπτεύει, ελέγχει και προωθεί τις διαδικασίες υλοποίησης των συγχρηµατοδοτουµένων προγραµµάτων αρµοδιότητας του, καθώς και τα αναπτυξιακά έργα τα οποία αφορούν παρεµβάσεις και αναπλάσεις στο δήµο.
• Εποπτεύει και συντονίζει την εκπόνηση τεχνικών µελετών του δήµου.
• Έχει την ευθύνη για το κτηµατολόγιο και την περιουσία του ∆ήµου και την εποπτεία του αντίστοιχου γραφείου.
• Έχει εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδοµίας.
• Έχει την εποπτεία µελετών , διαχείρισης και εκτέλεσης προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης.
• Έχει την εποπτεία Έκδοσης οικοδοµικών αδειών.
• Έχει την εποπτεία ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών.
• Έχει την εποπτεία εφαρµογής ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών σχεδίων.
• Μεριµνά για την παραχώρηση ∆ηµοτικών οικοπέδων.
• Έχει την εποπτεία για τις βεβαιώσεις δικαιούχων αγροτεµαχίων και
οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανοµής.
• Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας του στο δηµοτικό Συµβούλιο , την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.
• Έχει την ευθύνη συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων.
• Έχει την ευθύνη ανάπτυξης και λειτουργίας των προγραµµάτων «Άθλησης για όλους»
• Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη , παρακολούθηση και λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου (∆ηµοτικό Στάδιο, περιφερειακά Γήπεδα , τένις, Βόλεϊ, Μπάσκετ κ.λπ.)
• Έχει την εποπτεία του προσωπικού φύλαξης και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου.
• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί στον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.
• Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητες που του εκχωρούνται .
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στο ∆ήµο Καλαµπάκας.
• Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού του ∆ήµου Καλαµπάκας.
• Έχει τη διαχείριση των κτιρίων του δήµου και των Νοµικών του Προσώπων, που εδρεύουν στον ∆ήµο Καλαµπάκας.
• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί στον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.
• Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου για προώθηση θεµάτων που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητές του.
• Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα των αρµοδιοτήτων του.
• Εκπροσωπεί τη δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του.
• Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες, που λειτουργούν στον ∆ήµο Καλαµπάκας και έχουν σχέση µε τον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.
• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα των αρµοδιοτήτων του.

Αναπλήρωση ∆ηµάρχου λόγω απουσίας ή κωλύµατος ως εξής:

Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ράντος Κωνσταντίνος, που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κο Παπαγεωργίου Χρήστο.

Αναπλήρωση Αντιδηµάρχων λόγω απουσίας ή κωλύµατος τους θα γίνεται ως εξής :

Τον κο Κωνσταντίνο Ράντο, αναπληρώνει η κα Κουκοράβα Μαρία.
Την κα Κουκοράβα Μαρία , αναπληρώνει ο κος Βουρλίτσης ∆ηµήτριος.
Τον κο Βουρλίτση ∆ηµήτριο , αναπληρώνει ο κος Γιαννούλας Ιωάννης.
Τον κο Γιαννούλα , αναπληρώνει ο κος Παπαγεωργίου Χρήστος.
Τον κο Παπαγεωργίου Χρήστο, αναπληρώνει η κα Μπαντέκα Λίλα.
Την κα Μπαντέκα Λίλα, αναπληρώνει ο κος ∆ήµου Γεώργιος.
Τον κο ∆ήµου Γεώργιο αναπληρώνει ο κος Ράντος Κωνσταντίνος.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ