Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ Η εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών για την εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα

Η εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών για την εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα

-

DHMOSIOI YPALLHLOI

Το Υπουργείο Εσωτερικών με το άρθρο 48 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ Α’ 147) δίνει νέα χρονική περίοδο εφαρμογής του Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των εργαζομένων να δύναται να πραγματοποιηθεί από την 15η Ιουλίου έως και την 29η Αυγούστου.

Στόχο της πρωτοβουλίας αυτής αποτελεί η συμμετοχή του μέγιστου δυνατού αριθμού υπαλλήλων και η συνεργασία του μέγιστου δυνατού αριθμού φορέων προέλευσης και υποδοχής, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο εξορθολογισμός της κατανομής του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μεγάλη κλίμακα. Ο εν λόγω εξορθολογισμός δύναται να αποφέρει σημαντικά οφέλη και αναβάθμιση της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο στους ίδιους τους ΟΤΑ και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (καθώς το επιπλέον προσωπικό ενός φορέα θα καλύψει τις ελλείψεις προσωπικού που δυσχεραίνουν τη λειτουργία ενός άλλου), όσο και στους εργαζομένους τους (με τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των προσόντων τους), αλλά και στο σύνολο των τοπικών κοινωνιών και των δημοτών, που θα απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες από αρτιότερα στελεχωμένες δομές.

Βασικό χαρακτηριστικό του Προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας αποτελεί ο σεβασμός της, συνταγματικώς κατοχυρωμένης, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με προσήλωση στην οποία το Υπουργείο Εσωτερικών προσδίδει αποκλειστικά εθελοντικό χαρακτήρα στη διαδικασία, όσον αφορά τόσο τους φορείς προέλευσης και υποδοχής, όσο και το συμμετέχον ανθρώπινο δυναμικό. Το άρθρο 30 του ν. 4223/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προδιαγράφει αναλυτικά τα βήματα της διαδικασίας και τις προθεσμίες τους, ώστε το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα να επιτευχθεί άμεσα και ιδίως με διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των συμμετεχόντων μερών.

Ειδικότερα, ως προς τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υπαλλήλων που επιθυμούν να συμμετάσχουν, επισημαίνονται ιδιαιτέρως οι λεπτομερείς και σαφείς προβλέψεις του νόμου, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του προσωπικού που μετακινείται μέσω του Προγράμματος: η διαθεσιμότητα, όπως ρητώς αναφέρεται στο νόμο, έχει χρονική διάρκεια μόνο ενός μηνός, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης και παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του μηνός. Επιπροσθέτως, υπογραμμίζεται η ιδιαιτέρως ευνοϊκή για τους εργαζομένους πρόβλεψη του νόμου, σύμφωνα με την οποία το προσωπικό που θα μετακινηθεί μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας/διαθεσιμότητας. Ήδη, με την προηγούμενη εφαρμογή του Προγράμματος, μετατάχθηκαν 945 υπάλληλοι της Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι εργάζονται πλέον στους φορείς υποδοχής και αποτελούν τα καλύτερα παραδείγματα της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του Προγράμματος.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να ενισχυθεί -και σε καμία περίπτωση να μην διαταραχθεί – η λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μέσω της εφαρμογής του. Αυτό διασφαλίζεται με τον αποκλειστικώς εθελοντικό χαρακτήρα του Προγράμματος τόσο για τους φορείς προέλευσης όσο και για τους φορείς υποδοχής. Στην κατεύθυνση αυτή, με τη νέα νομοθετική μας πρωτοβουλία διασφαλίσαμε ότι υπάλληλος δε μπορεί να μετακινηθεί χωρίς να υποβάλει τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, προκειμένου οι φορείς να μην αποστερηθούν υπαλλήλους που τους είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη υπηρεσιακή τους λειτουργίας.

Προς διευκόλυνση της εφαρμογής του Προγράμματος, διευκρινίζονται τα ακόλουθα, βάσει του περιεχομένου των ισχυουσών ρυθμίσεων:

Πεδίο εφαρμογής:
Η παρ.1 του αρ. 30 του ν.4223/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει1, ορίζει ότι:
« 1. Επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ITΑ) σε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του ν. 3448/2006, του άρθρου 5 του ν. 3613/2007, του άρθρου 53 του ν. 3979/2011 και του άρθρου 21 του ν. 4210/2013. »
Επομένως, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη:
 Οι φορείς υποδοχής για την εφαρμογή του Προγράμματος Eθελοντικής Kινητικότητας, δηλαδή οι φορείς που δύνανται να λάβουν προσωπικό, είναι:
 οι ΟΤΑ α΄ βαθμού,
 οι ΟΤΑ β’ βαθμού,
 οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
 η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
 η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
 οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.)
 Οι φορείς προέλευσης για την εφαρμογή του Προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας, δηλαδή οι φορείς, προσωπικό των οποίων έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση προς μετάταξη, είναι:
 οι ΟΤΑ α΄ βαθμού,
 οι ΟΤΑ β΄ βαθμού
 οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
 η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
 η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
 το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.)
 οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.)
Διευκρινίζεται ότι με τον όρο ΟΤΑ νοούνται οι Δήμοι, τα Δημοτικά Ιδρύματα και τα ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και οι Σύνδεσμοι Δήμων (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3584/2007).
1 Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 30 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α’ 287), έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 51 παρ.8 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74), το άρθρο 24 παρ.1 του ν.4255/2014 (ΦΕΚ Α’ 89 ), καθώς και με το άρθρο 48 του ν. 4274/2014 (ΦΕΚ Α’ 147)

1ο βήμα : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υπουργείου Εσωτερικών
Η παρ.3 του άρθρου 48 του ν. 4247/2014 ορίζει ότι:
” 3. Προς υποβοήθηση της ανωτέρω υποβολής αιτήσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών, αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανακοινώνει τα αιτήματα των φορέων υποδοχής, που είχαν υποβληθεί συμφώνως με το εδάφιο β’ της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α’ 287) και δεν έχουν ικανοποιηθεί. Η ανακοίνωση του προηγουμένου εδαφίου έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν περιορίζει την υποβολή αιτήσεων προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών φορέων υποδοχής μη συμπεριλαμβανομένων στην ανακοίνωση. »

Σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης. το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη – ταυτοχρόνως με την αποστολή της παρούσας – έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ( www.ypes.gr ) τα αιτήματα των φορέων υποδοχής, που είχαν υποβληθεί σύμφωνα με την αρχική διατύπωση του εδαφίου β΄ της παρ.1 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α΄287) και δεν έχουν ήδη ικανοποιηθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης εφαρμογής του Προγράμματος.

Η ανακοίνωση έχει ως στόχο να λειτουργήσει επιβοηθητικά προς τους υπαλλήλους, προσανατολίζοντάς τους προς φορείς που έχουν υπηρεσιακές ανάγκες προς κάλυψη. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό όμως να επισημανθεί ότι, όπως ορίζει και η προαναφερθείσα διάταξη, η ανακοίνωση έχει ενδεικτικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος υπάλληλος επιθυμεί να αιτηθεί τη μετάταξή του σε φορέα που δεν αποτυπώνεται στην ανακοίνωση, μπορεί να το πράξει. Επιπλέον, ο ενδεικτικός χαρακτήρας συνεπάγεται ότι φορέας που είχε δηλώσει συγκεκριμένο αριθμό υπηρεσιακών αναγκών, δεν υποχρεούται να εκδώσει αντίστοιχες αποφάσεις μετατάξεων (καθώς οι υπηρεσιακές ανάγκες ή τα δημοσιονομικά δεδομένα του φορέα μπορεί στο μεσοδιάστημα να μετεβλήθησαν)

2ο βήμα: Υποβολή ΑΙΤΗΣΕΩΝ των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων
Από την 15η Ιουλίου 2014 μέχρι και την 29η Αυγούστου 2014, οι υπάλληλοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας υποβάλλουν αίτηση σε ένα μόνο φορέα της προτίμησής τους.
Ο νόμος ορίζει ότι: « Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται:
α. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, στην οποία θα αναγράφεται ο κλάδος/ειδικότητα, ο βαθμός του, τα χρόνια υπηρεσίας του και τα προσόντα που ο ίδιος κατέχει.
β. Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης
γ. Στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις γνώσεις των αιτούντων υπαλλήλων και ό,τι άλλο κρίνουν απαραίτητο. »
Διευκρινίζεται ότι η παρ.4 του άρθρου 48 του ν. 4274/2014 όρισε ότι «4. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου (2) του άρθρου 30 του ν.4223/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 του αρ. 51 του ν.4250/2014 και ισχύει, απαλείφονται οι λέξεις “ή του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου”». Αυτό σημαίνει ότι, ενώ στην προηγούμενη εφαρμογή του Προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας αρκούσε είτε η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης είτε η σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, πλέον, για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του χρονικού διαστήματος του αρ. 48 του ν. 4274/2014, πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης. (Δεν χρειάζεται σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και εάν τυχόν προσκομιστεί δεν είναι αρκετή).

3ο βήμα: ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ μετάταξης
Εντός τριών (3) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του ανωτέρω 2ου βήματος, ήτοι εντός τριών ημερών από την 29η.8.2014, όπως ορίζεται στην παρ.3 του ν.4223/2013, όπως ισχύει, « το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής2 συντάσσει την απόφαση μετάταξης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διαδικασίας. Εν συνεχεία βεβαιώνεται η ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης και η απόφαση αποστέλλεται αμελλητί προς έλεγχο νομιμότητας στον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή προκειμένου για την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ στον Υπουργό Εσωτερικών. »
Κατόπιν της διενέργειας του ελέγχου νομιμότητας, περίληψη της απόφασης αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης (και προκειμένου για την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ του Υπουργού Εσωτερικών).

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να κοινοποιήσουν και στο Υπουργείο Εσωτερικών (Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ) τις αποφάσεις μετατάξεων των αρμοδίων προς διορισμό οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποστέλλονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση, προκειμένου να λάβει γνώση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
 Επισήμανση ειδικά για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:

Προκειμένου για μετατάξεις με φορείς υποδοχής τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, ήτοι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συντάσσει, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, την απόφαση μετάταξης, η οποία διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διαδικασίας. Στο σώμα της απόφασης βεβαιώνεται η ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης και η εν λόγω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με δική του μέριμνα.

Η βεβαίωση ύπαρξης / μεταφοράς πίστωσης γίνεται με μέριμνα και ενέργειες της Διεύθυνσης Οικονομικού κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) της έδρας κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαδικασία γίνεται όπως σε κάθε άλλη περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου, προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – φορέα υποδοχής, ύστερα από την απαραίτητη ανάκληση πιστώσεων από το φορέα προέλευσης του μετατασσόμενου, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
2 δηλαδή ο Δήμαρχος για τους Δήμους, ο Περιφερειάρχης για τις Περιφέρειες, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για ν.π.δ.δ. ΟΤΑ κλπ
ΑΔΑ: 630ΤΝ-ΩΨΑ
6
Την όλη διαδικασία φέρει εις πέρας η Διεύθυνση Διοίκησης κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Διεύθυνση Εσωτερικών για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου) η οποία είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να κοινοποιήσει στο Υπουργείο Εσωτερικών (και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών) τις αποφάσεις μετατάξεων υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση που αποστέλλονται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να λάβουμε γνώση. Παραλλήλως, πρέπει να μας κοινοποιήσει τα στοιχεία των υπαλλήλων οι οποίοι θα μεταταχθούν με την εν λόγω διαδικασία προς άλλους φορείς που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας.
Επισημαίνεται ότι η παρ.4 του αρ.30 του ν.4223/2013, όπως ισχύει, ρητώς ορίζει ότι « εάν για οποιοδήποτε λόγο ο φορέας υποδοχής δεν προωθήσει τη διαδικασία μετάταξης, ο υπάλληλος συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο φορέα της οργανικής του θέσης ». Με άλλα λόγια, ο νόμος σαφώς ορίζει ότι υπάλληλος που υποβάλλει αίτηση στο Πρόγραμμα δεν υφίσταται ουδεμία υπηρεσιακή μεταβολή εάν ο φορέας υποδοχής δεν προωθήσει τη διαδικασία μετάταξής του.
4Ο βήμα: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ενός (1) μηνός
Η παρ. 5 του αρ.30 του ν. 4223/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζει ότι «Το προσωπικό που μετατάσσεται κατά τις διατάξεις του παρόντος τίθεται σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός μηνός, αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του μηνός και προς τούτο εκδίδεται αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης και μετά το πέρας αυτής βαρύνει το φορέα υποδοχής. Το προσωπικό αυτό, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεως του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας. »
Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό κάθε υπάλληλος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος να λάβει υπόψη του ότι ρητώς προβλέπεται στο νόμο πως το προσωπικό που θα μεταταχθεί μέσω του Προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας, μετά το πέρας της διαθεσιμότητας του ενός μηνός, δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.

Γενικές επισημάνσεις
 Όπως ρητώς ορίζει η παρ.7 του αρ.30 του ν.4223/2013, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι μετατάξεις με το Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας:
 διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης3,
 εξαιρούνται της διαδικασίας της προηγούμενης έγκρισης από την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180), όπως ισχύει.
 δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών λόγω διενέργειας Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 (Α΄138), όπως ισχύει.
 Για τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε αυθημερόν τα ΝΠΔΔ της χωρικής σας αρμοδιότητας.
 Δεδομένων των συγκεκριμένων προθεσμιών που ορίζει το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο, παρακαλούμε όπως ενημερωθούν άμεσα όλες οι αρμόδιες για την εφαρμογή του Προγράμματος Υπηρεσίες σας, ώστε να υπάρξει η δέουσα προετοιμασία τους για την εμπρόθεσμη ανταπόκριση στις προβλεπόμενες ενέργειες, ως ανωτέρω αναλυτικώς περιγράφηκαν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αναστασία Πινιάρα – Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Άννα Γίδα – Παιδίατρος – Καλαμπάκα

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Ιατρείο στην Καλαμπάκα και στην Κηφισιά από τον Ψυχίατρο Χρίστο Χ. Λιάπη

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...