Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ Ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων ΙΔΟΧ σε ΟΤΑ - Οι περιπτώσεις

Ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων ΙΔΟΧ σε ΟΤΑ – Οι περιπτώσεις

-

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το Α.Π. οικ.44835/21-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου, µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 72 του ν.4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο ……… και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄), οι ανανεώσεις ή παρατάσεις των συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του ν.2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισµούς ή ερευνητικών προγραµµάτων ή προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συµβάσεις µε διεθνείς οργανισµούς, εξαιρέθηκαν από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, και πραγµατοποιούνται πλέον µε απόφαση των αρµοδίων για την πρόσληψη οργάνων, µε τη λήξη των προηγούµενων συµβάσεων.
Με τον τρόπο αυτό επετεύχθη η άµεση ανανέωση/παράταση των συµβάσεων, η οποία είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραµµάτων και την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στους ωφελούµενους από ήδη καταρτισµένο και έµπειρο προσωπικό, αλλά και την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα αποσυµφορήθηκε σηµαντικά και η Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, µε τη διάταξη να αφορά τόσο τους ΟΤΑ (Δήµοι, Δηµοτικά Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου, Δηµοτικά Ιδρύµατα, Σύνδεσµοι ΟΤΑ, Περιφέρειες), όσο και τα ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης (επιχειρήσεις) που υλοποιούν τέτοιου είδους προγράµµατα.

Με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α΄) σηµειώνονται περαιτέρω οι εξής αλλαγές στη διαδικασία των ανανεώσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»:

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 68, άρνηση ανανέωσης σύµβασης απασχολουµένου γίνεται εφεξής µόνο µε την επίκληση σπουδαίου λόγου κατά την κείµενη νοµοθεσία. Συνεπώς, εκ του νόµου θεωρείται κανόνας η ανανέωση του συνόλου των σχετικών συµβάσεων, άνευ ετέρου, ενώ µόνο κατ’ εξαίρεση, για σπουδαίο λόγο και µε ειδική διαδικασία επιτρέπεται η µη ανανέωσή τους. Έτσι, ενώ για την ανανέωση όλων των συµβάσεων απαιτείται απόφαση µόνο του αρµοδίου µονοµελούς οργάνου, στην περίπτωση µη ανανέωσης των συµβάσεων ακολουθείται η εξής διαδικασία: Εάν το πρόγραµµα υλοποιείται από το Δήµο, η απόφαση περί µη ανανέωσης λαµβάνεται από το οικείο Δηµοτικό Συµβούλιο µε συγκεκριµένη και ρητώς αναγραφόµενη αιτιολογία. Εάν το πρόγραµµα υλοποιείται από ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, την ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση λαµβάνει το Διοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου, η οποία εγκρίνεται εν συνεχεία από το οικείο Δηµοτικό Συµβούλιο.

Με την παρ.3 ο νοµοθέτης λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι, το εν λόγω πρόγραµµα βρίσκεται σε µεταβατική φάση, καθώς έχει µεταβληθεί η διαδικασία ένταξης ωφελουµένων, και παρέχει στους φορείς, ΟΤΑ και ΝΠΙ∆ αυτών, το απαραίτητο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να καθορίσουν επακριβώς τις ανάγκες τους σε προσωπικό, σύµφωνα µε τα εξυπηρετούµενα βρέφη, νήπια κ.λπ. Ειδικότερα, ακόµα και αν οι ανανεώσεις/παρατάσεις των συµβάσεων των εργαζοµένων δεν πραγµατοποιήθηκαν εντός της ταχθείσας προθεσµίας, σε περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου των εργαζοµένων στο πλαίσιο των προγραµµάτων απέχει λιγότερες από τριάντα εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ανανέωσης και έναρξης των νέων συµβάσεων, δεν εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από την κείµενη εργατική νοµοθεσία κυρώσεις (π.χ. για τη µη εγγραφή στο Πρόγραµµα ΕΡΓΑΝΗ ή τη µη εγγραφή στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆). Στην περίπτωση αυτή, όλες οι συνέπειες της ανανέωσης των ως άνω συµβάσεων επέρχονται αναδροµικά από την εποµένη της λήξης των προηγούµενων.

Υπενθυµίζεται ότι, οι φορείς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ.2 της ΠΥΣ 33/2006, υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να ενηµερώνουν για κάθε πραγµατοποιούµενη ανανέωση/παράταση τα µέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, αλλά και τη ∆/νση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του ακριβούς αριθµού των απασχολουµένων.

Επίσης, οι ΟΤΑ υποχρεούνται στη δηµοσίευση των ανανεώσεων/παρατάσεων των συµβάσεων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 παρ.9 του ν.4038/2012, µε έναρξη όµως ισχύος των ανανεώσεων/παρατάσεων, τη λήξη των προηγούµενων συµβάσεων, και όχι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης (άρθρο 9 του ν.4350/2015). Τα ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ δεν υποχρεούνται σε δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Για τα ανωτέρω, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. καλεί τους ασκούντες καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να ενημερώσουν, άμεσα, τους φορείς χωρικής τους αρµοδιότητας που υλοποιούν τα εν λόγω προγράµµατα, ώστε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό των ενεργειών τους, σε σχέση µε το προσωπικό (ακόµα και αν έχουν προχωρήσει σε λύση των συµβάσεων, εν αγνοία του νέου πλαισίου και ιδίως της παρ.3 του άρθρου 68).

epoli.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Αναστασία Πινιάρα – Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Άννα Γίδα – Παιδίατρος – Καλαμπάκα

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Ιατρείο στην Καλαμπάκα και στην Κηφισιά από τον Ψυχίατρο Χρίστο Χ. Λιάπη

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...