Αρχική ΑΠΟΨΕΙΣ/ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟΨΕΙΣ Ανθιμος Γαζής (1764 - 1828)

Ανθιμος Γαζής (1764 – 1828)

-

Ολόκληρος η σταδιοδρομία τού Αρχιμανδρίτου Ανθίμου Γαζή κατά την εποχήν τής προετοιμασίας του Αγώνος συνοψίζεται εις δύο λέξεις: Εργασία, δράσις. Επειδή ήτο πατριώτης ιερωμένος, ψυχρός από ιδιοσυγκρασίαν άνθρωπος, που ουδέποτε κατεδέχθη να κολακεύση το πλήθος, αυστηρός διά τον εαυτό του και ευσυνείδητος διά τους άλλους, ελάχιστοι ωμίλησαν και έγραψαν περί αυτού.

Και εν τούτοις, ο ιδεολόγος αυτός παπάς υπήρξε μία μεγάλη προσωπικότης τής Επα-ναστάσεως του Εικοσιένα, ηθική και πνευματική. Τα εξωτερικά γεγονότα της ζωής του συντόμως περιγράφονται. Εγεννήθη στις Μηλιές τής Θεσσαλομαγνησίας κατά ο 1764. Αφού ετελείωσε τας κλασικάς του σπουδάς, ηκολούθησε την μοναχικήν ζωήν, και αργότερα (1796) υπηρέτησεν ως ιεροδιάκονος εις τα Πατριαρχεία. Βοηθούμενος κυρίως από την αξίαν του, την πολυμάθειάν του και την ανωτέραν διανόησίν του προήχθη εις Αρχιμανδρίτην και διωρίσθη εις την Ελληνικήν εκκλησίαν της Βιέννης.

Τα καλλίτερα χρόνια τής νεότητός του (1797-1816) ο Άνθιμος Γαζής τα αφιέρωσεν εργαζόμενος εις τα γράμματα. Εις την πολύτιμον αυτήν εργασίαν του προσετέθη η μετάφρασις της «Γραμματικής των Φιλοσοφικών Επιστημών» και η έκδοσις του ενδιαφέροντος περιοδικού «Λόγιος Ερμής», την οποίαν του ανέθεσεν η ιδρυθείσα τότε εις το Ιάσιον της Ρουμανίας Εταιρεία του Ελληνικού Λυκείου.

Από το 1816 ήρχισεν η επαναστατική δράσις τού Ανθίμου Γαζή. Εγκατέλειψε την Βιέννην και μετέβη στην Οδησσό, με τον σκοπόν να ενεργήση έρανον υπέρ τής ιδρύσεως επιστημονικής Ακαδημίας. Εκεί εγνωρίσθη με τον Νικόλαον Σκουφάν και τον Αθανάσιον Τσακάλωφ, εκατηχήθη παρ’ αυτών εις τα της Φιλικής Εταιρείας και απεστάλη εις την Ελλάδα, για να εργασθή προς επιτυχίαν του μεγάλου σκοπού.

Κατά την εποχήν εκείνην που έφθασεν ο Άνθιμος Γαζής στη Ρούμελη, με το πρόσχημα να επισκεφθή τους Δελφούς, η στιγμή της δράσεως δεν είχε σημάνει ακόμη. Εάν ο επιφανής αυτός ιερωμένος εγεννάτο δέκα έτη αργότερα, θα προσειλκύετο ίσως από τον πειρασμόν τής σταδιοδρομήσεως τις την πολιτικήν. αλλά το Γένος τότε είχεν ανάγκην να συγκροτήση την σιωπηλήν λεγεώνα των αγωνιστών, που ονειροπόλησεν ο Ρήγας Φεραίος, και ο Γαζής αφωσιώδη εις την διαπαιδαγώγησιν της γενιάς τής Ρούμελης, που εκήρυξε μαζί της, κυριώτερος αυτός μοχλός, την Επανάστασιν. Επολέμησε και μετέσχεν, ως μέλος και Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου εις την τοπικήν διοίκησιν.

Τότε ο Γαζής, εις το διάστημα εκείνο της μεγάλης δράσεώς του ως ακραιφνούς επα-ναστάτου και εντολοδόχου τής Φιλικής Εταιρείας εξήντλησε μέχρις αβολού τας οικονομίας του και περί το τέλος τού Αγώνος (1828) εβρέθη ασθενής και πάμπτωχος εις την Σκύρον, χωρίς κανέναν πόρον ζωής.

Ένα συγκινητικό γράμμα του, προς τον τότε Πρόεδρον της Κυβερνήσεως Ανδρέαν Ζαΐμην δίδει την τραγικήν εικόνα του αδίκου καταντήματος εις το οποίον είχε περιέλθει το τίμιος πατριώτης, αλλά ταυτοχρόνως αποκαλύπτει και μίαν άγνωστον πτυχήν τής ιστορίας του Αγώνος, που αναφέρεται εις την δράσιν τού Ανθίμου Γαζή «στον καιρό του Δράμαλη».

«Γνωρίσας, Εκλαμπρότατε, -έγραφεν ο Γαζής- την προς εμέ εύνοιαν και κηδεμονίαν της υμετέρας Εκλαμπρότητος, ότε προπέρυσι εν Άργει τας διακριβάς εποιούμην, διά τούτο θαρρούντως αναφέρω αυτή την επομένην υπόθεσίν μου: Ότε ήμην Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και ευρεθείς μόνος κατά την Λιβάδα του Ευρίπου, απέναντι του Ζητουνίου και των Θερμοπυλών, επέρασεν ο Δράμαλης μεθ’ ορμής και δυνάμεως μεγάλης κατά της Πελοποννήσου, ως ηξεύρετε, μετά δε οτκώ ημέρας ήλθον εκεί να περάσουν και αι ζωοτροφίαι του. Αλλ’ εγώ, διά να εμποδίσω ταύτας, εσύναξα τους διασκορπισμένους υπό του Δράμαλη στρατιώτας μας και επιάσαμεν τα στενά. Είχαμεν ανάγκην από σιτάρι. Και διά να προφθάσω την χρείαν, κατέ-βαλον τρεις χιλιάδας γρόσσια και ούτως διετήρησα το στράτευμα, τον τε στρατηγόν Γκούραν, τον Δυοβουνιώτην και τον Πάνον Πανουριάν. Ελθών δε προπέρυσι εις Άργος και δείξας μαρτυρημένον τον λογαριασμόν τούτον, έλαβον επικύρωσιν και διαταγήν του Εκτελεστικού, διά να τον λάβω από τας προσόδους τής Τριπολιτσάς.

»Αποστείλας λοιπόν την διαταγήν ταύτην διά του κυρίου Αναγνώστου Λόνδου, την έλαβον οπίσω από την εκεί Επιτροπήν δι’ έλλειψιν χρημάτων. Μετά ταύτα, αφού εστενοχωρήθην από έξοδα, ζητήσας ακόντο αυτής παρά της Σ. Διοικήσεως, μοι εδόθησαν διά του κυρίου Πανούτσου Νοταρά γρόσσια 500 και έμεινε το υπόλοιπον…».

Περιέγραφε κατόπιν εις την επιστολήν του ο Άνθιμος Γαζής τας περιπετείας του και την ασθένειάν του εις το Ναύπλιον και την αναχώρησίν του από εκεί, κατά σύστασιν των ιατρών, οι οποίοι τον συνεβούλευσαν να καθίση για λίγον καιρόν εις ένα νησί προς χάριν τής υγείας του.

Και κατέληγε με την τελευταίαν παράγραφον της επιστολής του εις τραγικήν επίκλησιν προς τον Πρόεδρον της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος και εις την εκδήλωσιν της απελπισίας του διά την θλιβεράν κατάληξιν του πολυετούς υπέρ του Γένους αγώνος του:
«Εκλαμπρότατε, κάμε έλεος και εις εμέ τον γέροντα και ασθενή. Στείλατέ μοι μίαν δια-ταγήν ή διά του διδασκάλου τής αλληλοδιδακτικής κυρίου Κλεοβούλου ή διά του κυρίου Θ. Φαρμακίδου, διά να λάβω την οφειλομένην ποσότητα γροσσίων, ή εδώ ή εις την άλλην τινά πλησιόχωρον νήσον, διότι είμαι πάντη στερημένος εξόδων και αποθνήσκω σχεδόν της πείνης. Έλεος! Έλεος! Δότε τω γέρο-Γαζή οβολόν! Είμαι πεποιθώς ότι θέλει εισακουσθώ από την υμετέραν φιλάνθρωπον Εκλαμπρότητα, υπέρ ής μένω προς θεόν διάπυρος ευχέτης…».

Το θλιβερόν τέλος τού Ανθίμου Γαζή, υπήρξεν η μόνη ανταμοιβή των μεγάλων υπηρεσιών που προσέφερεν εις το Γένος ο εμπνευσμένος εκείνος κληρικός. Ξένος και αδιάφορος προς κάθε συμφέρον, αφελής και ταπεινός άνθρωπος και τίμιος πρωτεργάτης του απελευθερωτικού αγώνος, απέθανε πάμπτωχος, όπως και πολλοί άλλοι των μεγάλων προσώπων που κατόρθωσαν κατά την δύσκολον εκείνην εποχήν να κρατήσουν εις απόστασιν τα κοινά από τα προσωπικά συμφέροντα.

Δ. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΗΜ. Το κείμενο τούτο (διατηρείται η ορθογραφία του) πρωτοδημοσιεύτηκε στην «Εστία» στις 8-4-1931 και αναδημοσιεύτηκε στην ίδια Εφημερίδα στις 7-4-2011.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Αναστασία Πινιάρα – Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

Άννα Γίδα – Παιδίατρος – Καλαμπάκα

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Ιατρείο στην Καλαμπάκα και στην Κηφισιά από τον Ψυχίατρο Χρίστο Χ. Λιάπη

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ