Ανακοίνωση των μελών της Πλειοψηφίας του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Επειδή το τελευταίο διάστημα έχουν γραφεί πολλά, έχουν διατυπωθεί απόψεις για την κάλυψη υποστηρικτικών λειτουργιών του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων (υπηρεσίες καθαριότητας – φύλαξης – εστίασης) είμαστε υποχρεωμένοι να εκφέρουμε τις απόψεις της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκθέσουμε – δημοσιοποιήσουμε τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016 προσελήφθησαν σαράντα πέντε (45) καθαριστές – στριες με συμβάσεις εργασίας δώδεκα (12) μηνών οι οποίες έληξαν στις 31/12/2020. Με νομοθετική ρύθμιση, η κυβέρνηση λόγω της πανδημίας COVID – 19 ψήφισε διάταξη νόμου όπου δινόταν παράταση έως 31/12/2021. Ομοίως με τις ίδιες διατάξεις προσελήφθησαν με συμβάσεις εργασίας δώδεκα (12) μηνών, επτά (7) φύλακες και επτά (7) τραπεζοκόμοι – Βοηθοί Μαγείρων, οι οποίες έληξαν την 1/6/2021 και με νομοθετική ρύθμιση λόγω πανδημίας, η κυβέρνηση έδωσε παράταση έως 31/12/2021 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ακολούθως με τις διατάξεις του Ν. 4865/2021 δόθηκε από την κυβέρνηση παράταση σε όλες τις συμβάσεις έως 31/3/2022. Σε κάθε περίπτωση όμως οι παρατάσεις δόθηκαν με την επισήμανση «εκτός αν ολοκληρωθούν νωρίτερα οι διαδικασίες σύναψης σχετικών συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφορικά με τις ανάγκες αυτές».

Όπως αντιλαμβάνεται ο κοινός νους οι εξαιρετικές ρυθμίσεις του άρθρου 63, του Ν. 4430/2016 είχαν εφαρμογή μέχρι 31/12/2019, σύμφωνα με τον ψηφισθέντα Ν. 4558/2018 από την τότε κυβέρνηση και το θεσμικό πλαίσιο των ατομικών συμβάσεων δεν είναι πλέον σε ισχύ, καθιστώντας μονόδρομο τη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί προμηθειών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Στην αριθμ. 52/22-11-2021 Συνεδρίαση και με την αριθμ. 1067 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η έγκριση σκοπιμότητας για διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών ανάδειξης υπηρεσιών φύλαξης – καθαριότητας και εστίασης. Τα μέλη του Δ.Σ που μειοψήφησαν υποστήριξαν αφενός μεν την εκ νέου παράταση μετά τις 31/3/2022 και για ένα (1) έτος, αφετέρου δε την μετατροπή των συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, χωρίς να αιτιολογήσουν πως μπορεί αυτό να συμβεί.

Η αλήθεια όμως είναι ότι, ούτε η μία πρόταση ούτε η άλλη είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί από οποιαδήποτε Διοίκηση Νοσοκομείου αλλά αυτό ανάγεται στην ευχέρεια της νομοθετικής εξουσίας.

Επειδή όμως στον τύπο ηλεκτρονικό και έντυπο διέρρευσαν και κάποια οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους συμβασιούχους ΙΔΟΧ ακολούθως αναλυτικά θα αναφερθούμε στα πραγματικά στοιχεία για όλες τις υποστηρικτικές λειτουργίες του Νοσοκομείου, με την επισήμανση ότι η διαγωνιστική διαδικασία γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και η μέχρι τώρα πρακτική δείχνει ότι θα έχουμε μικρότερες τιμές από αυτές που έχουν προϋπολογισθεί.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Υπηρετούν επτά (7) φύλακες οχτάωρης απασχόλησης για τους οποίους το 2021 το Νοσοκομείο κατέβαλε το ποσό των 96.273 € για μισθοδοσία, εξαιρέσιμα κ.λ.π. Αναληθώς διοχετεύθηκε η πληροφορία ότι στοίχησαν στο Νοσοκομείο 67.044 €. Επίσης, το κόστος θα ήταν αυξημένο κατά 4.190 € καθόσον για πέντε (5) μήνες δουλεύουν έξι (6) φύλακες. Στην έγκριση σκοπιμότητας και με βάση την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, τις εργοδοτικές εισφορές και το διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών, προϋπολογίσθηκε ποσό 131.000 € πλέον ΦΠΑ 24% ο οποίος και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Υπηρετούν επτά (7) τραπεζοκόμοι και Βοηθοί Μαγείρων και όχι πέντε (5) όπως αναληθώς ανεγράφη με εξάωρη καθημερινή απασχόληση. Στους εργαζόμενους αυτούς το Νοσοκομείο κατέβαλε το 2021 για μισθοδοσία, εξαιρέσιμα κ.λ.π ποσό των 76.010 € και όχι 71.981,80 €, όπως αναληθώς ανεγράφη. Στην έγκριση σκοπιμότητας και με βάση την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, τις εργοδοτικές εισφορές και το διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών προϋπολογίσθηκε ποσό 93.500 € πλέον ΦΠΑ 24%, ο οποίος και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο. Αναληθώς διοχετεύθηκε η πληροφορία ότι προϋπολογίσθηκε δαπάνη 156.000 €.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Υπηρετούν σαράντα πέντε (45) καθαριστές – στριες και όχι σαράντα οκτώ (48) όπως αναληθώς αναφέρθηκε. Στους εργαζόμενους αυτούς το Νοσοκομείο κατέβαλε το έτος 2021, το ποσό των 486.030,36 € για μισθοδοσία, εξαιρέσιμα κ.λ.π. Αναληθώς διοχετεύθηκε η πληροφορία ότι στοίχησαν στο Νοσοκομείο 435.084 €.

Επίσης δεν αναφέρθηκε πουθενά η δαπάνη για είδη καθαριότητας και η οποία για το 2021 ανήλθε στο ποσό των 49.996 €. Από τις σαράντα πέντε (45) συμβάσεις η μία (1) είναι οχτάωρης απασχόλησης, είκοσι τέσσερις (24) εξάωρης απασχόλησης και είκοσι (20) πεντάωρης απασχόλησης.

Απουσίασαν το έτος 2021, επτά (7) εργαζόμενοι με διάφορες άδειες (άνευ αποδοχών, μακροχρόνιες αναρρωτικές, ειδικού σκοπού) συνολικά για πεντακόσιες σαράντα έξι (546) ημέρες. Εάν δούλευαν, το κόστος μισθοδοσίας θα ήταν αυξημένο.

Επιπροσθέτως, στα εβδομαδιαία προγράμματα λόγω αυτών των απουσιών δημιουργούνταν προβλήματα με αποτέλεσμα τη μη χορήγηση οφειλόμενων ημερών ανάπαυσης ή χορήγηση κανονικών αδειών στους εργαζόμενους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και την κούραση των εργαζομένων και ενδεχομένως τη δαπάνη αποζημίωσης των μη χορηγηθεισών αδειών, καθόσον την ίδια εργασία καλούνται να την διεκπεραιώσουν λιγότεροι εργαζόμενοι.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για έξι (6) μήνες δούλευαν σαράντα τέσσερις (44) εργαζόμενοι, για δύο (2) μήνες δούλευαν σαράντα τρείς (43), για έναν (1) μήνα δούλεψαν σαράντα δύο (42) εργαζόμενοι και για ένα (1) μήνα δούλευαν σαράντα ένας (41) εργαζόμενοι.
Στην έγκριση σκοπιμότητας και με βάση την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, τις εργοδοτικές εισφορές και το διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών, προϋπολογίσθηκε ποσό 496.000 € πλέον ΦΠΑ 24%, (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 50.000 € για υλικά καθαριότητας) ο οποίος αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο όταν το πραγματικό κόστος το 2021 ανήλθε στο ποσό των 536.084 €.

Εν κατακλείδι, η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε κοινωνικά ανάλγητη είναι, ούτε μπορεί να υποσχεθεί τίποτα πέρα από εκείνα που μπορεί και νομιμοποιείται να πράξει με βάση την κείμενη νομοθεσία εξαντλώντας κάθε περιθώριο. Σε κάθε δε περίπτωση θα προσπαθήσει να διασφαλίσει τη συνέχιση της εργασίας των συμβασιούχων υπαλλήλων ΙΔΟΧ, θέτοντας στην διακήρυξη τον όρο ότι βασικό κριτήριο για την πρόσληψη του προσωπικού να αποτελέσει η προϋπηρεσία στο Νοσοκομείο.

Τα Μέλη της Πλειοψηφίας
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ