Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Καλαμπάκα και Καστράκι για έργα φυσικού αερίου

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: «Εκτέλεση εργασιών δικτύου φυσικού αερίου σε οδούς πόλης Καλαμπάκας και
Καστρακίου του Δήμου Μετεώρων. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999
«Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του
Ν.4313/2014.
Β) Την από 26/09/2022 αίτηση της εταιρείας EDIL HELLAS Α.Τ.ΕΒ.Ε.
Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/22/1978042 από 26/09/2022 εισηγητική αναφορά του
Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή
διακοπή κυκλοφορίας στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.
Δ) Την υπ’ αριθμ. 5602/22/1982095 από 26/09/2022 εισηγητική αναφορά του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων με την οποία συνηγορεί στις προτεινόμενες εκτροπές κυκλοφορίας στα
σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες και
Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του
κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των οικοδομικών εργασιών σε οδούς του Δήμου
Μετεώρων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο
Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τμηματικά κι ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών
σε οδούς πόλης Καλαμπάκας και περιοχής Καστρακίου κι ειδικότερα στις οδούς
Πατριάρχου Δημητρίου – Περιφερειακή Οδό Καστρακίου – Ανώνυμη Οδό (εντός οικισμού),
κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 29/09/2022 έως και την Παρασκευή 30-09-
2022 και ώρες 07:00΄ έως 15:00΄ και το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 01-10-2022
έως και την Πέμπτη 27/10/2022 και ώρες 07:30΄ έως 15:30΄, προκειμένου εκτελεστούν
εργασίες φυσικού αερίου ως κατωτέρω:
 1ο Τμήμα: Στην οδό Πατριάρχου Δημητρίου και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών
Μανδάλου Δημητρίου και Καρπάθου, σ’ αμφότερα ρεύματα κυκλοφορίας.
 2ο Τμήμα: Στην Περιφ. Οδό Καστρακίου μεταξύ της οδού Καρπάθου και της Ανώνυμης
οδού (στο σημείο όπου εδράζει Κ.Υ.Ε), σ’ αμφότερα ρεύματα κυκλοφορίας.
 3ο Τμήμα: Στην Περιφ. Οδό Καστρακίου μεταξύ της Ανώνυμης οδού (στο σημείο όπου
εδράζει Κ.Υ.Ε) και της Ανώνυμης οδού εισόδου για πλατεία Καστρακίου, στο ένα ρεύμα
κυκλοφορίας.
 4ο Τμήμα: Στην Περιφ. Οδό Καστρακίου μεταξύ της ανώνυμης οδού εισόδου για πλατεία
Καστρακίου και της Ανώνυμης οδού για Δημοτικό Σχολείο Καστρακίου, σ’ αμφότερα
ρεύματα κυκλοφορίας.
 5ο Τμήμα: Στην Ανώνυμη Επ. Οδό μεταξύ της Ανώνυμης οδού εισόδου για πλατεία
Καστρακίου – πλατείας Καστρακίου – Δημοτικό Σχολείο Καστρακίου και της
Περιφερειακής οδού Καστρακίου, σ’ αμφότερα ρεύματα κυκλοφορίας.
– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα
και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί
εκ μέρους αυτού.
– Επιπλέον διευκρινίζεται ότι καθόλη τη διάρκεια των εργασιών, οι εκτροπές κυκλοφορίας των
οχημάτων θα πραγματοποιούνται ως εξής:
 Για το 1ο Τμήμα: Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την οδό Καρπάθου (συνέχεια της
οδού Μετεώρων).
 Για το 2ο Τμήμα: Η κυκλοφορία των Ι.Χ.Ε. οχημάτων θα διεξάγεται από την Επαρχιακή
Οδό σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού Καστρακίου με το 24ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων –
Ιωαννίνων ενώ η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και των Δ.Χ
Λεωφορείων από το Οδικό Κύκλωμα Μετεώρων (ανατολική είσοδος).
 Για το 3ο τμήμα: Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται σε ένα ρεύμα
κυκλοφορίας εναλλάξ.
 Για το 4ο τμήμα: Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την Ανώνυμη οδό εισόδου για πλατεία
Καστρακίου –> πλατεία Καστρακίου –> Δημοτικό Σχολείο Καστρακίου –> σύνδεση με
Περιφερειακή οδό Καστρακίου και Οδικό Κύκλωμα Μετεώρων.
 Για το 5ο τμήμα: Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την Περιφερειακή Οδό Καστρακίου.
– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό
Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης,
αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος
Μετεώρων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της
προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων
μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3ο
– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο
– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ