ΕΡΓΟΣΕ: Εγκρίσεις για το έργο της ηλεκτροκίνησης στη γραμμή Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα

Αποφάσεις για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ETCS L1 ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ Σ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ» έλαβε στην τελευταία συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Πιο αναλυτικά ενέκρινε:

1.Την ένταξη στον προγραμματισμό δημοπράτησης έργων της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ETCS L1 ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ Σ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Δ. 2514)

Το έργο εκτιμώμενου προϋπολογισμού μελέτης 58.710.000,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Κωδικός Εναρίθμου: 2021ΣΕ27110010 και κωδικό πράξης (ΟΠΣ) 5124304).

2. Την έγκριση της προσθήκης ειδικών κριτηρίων, για την εξασφάλιση της ειδικής εμπειρίας για την κατασκευή των εργασιών επιδομής, σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης, στην υπ΄ αριθμόν 2514 διακήρυξη του εν θέματι έργου, κατόπιν και της υπ’ αριθμόν 1167/23-06-2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., ως ακολούθως:

Η ελάχιστη εμπειρία, που απαιτείται να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, κάθε συμμετέχων μεμονωμένα και ένα τουλάχιστον μέλος ένωσης οικονομικών φορέων του άρθρου 21 της ως άνω Διακήρυξης είναι:

Α.1. Ο συμμετέχων στην κατηγορία έργων Οδοποιίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 21 της υπ΄ αριθμόν 2514 διακήρυξης, για το αντικείμενο της επιδομής, απαιτείται να διαθέτει αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία από την κατασκευή έργου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται:

α) Κατασκευή σκυρογραμμής, κανονικού εύρους, μήκους κατ’ ελάχιστον (όχι απαραίτητα συνεχόμενου) 2 χλμ. σε ανάπτυγμα μονής σιδηροδρομικής γραμμής. Στην περίπτωση μη συνεχόμενου μήκους γραμμής, τα επί μέρους προστιθέμενα τμήματα πρέπει να έχουν κατ΄ελάχιστον 500 μέτρα μήκος μονής σιδηροδρομικής γραμμής. Η κατασκευή της ως άνω σκυρογραμμής συμπεριλαμβάνει όλες τις εργασίες, ήτοι, στρώση, σκυρόστρωση – υπογόμωση, συγκόλληση Συνεχώς Συγκολλημένων Σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.), απελευθέρωση τάσεων.

β) Στρώση, κατ’ ελάχιστον, 2 αλλαγών τροχιάς.
Διευκρινίζεται ότι εμπειρία από ανακαίνιση σιδηροδρομικής γραμμής λαμβάνεται υπόψη μόνο στην περίπτωση που περιλαμβάνεται και στρώση σιδηροδρομικής γραμμής, ως ανωτέρω.

Η ανωτέρω υπό στοιχεία (α) και (β) εμπειρία μπορεί να προέρχεται από τη κατασκευή ενός έργου ή μεμονωμένα η κάθε μία εξ αυτών από την κατασκευή περισσότερων έργων είτε εν εξελίξει είτε περαιωμένων.

Η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών πρέπει να είναι, επί ποινή αποκλεισμού, μετά την 01-01-2001.

Η εμπειρία που θα επικαλεσθούν οι συμμετέχοντες, πρέπει να προέρχεται από εργολαβίες, τις οποίες έχουν εκτελέσει:
• είτε ως Ανάδοχοι του Έργου,
• είτε ως μέλη Αναδόχου Κοινοπραξίας, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 25%.
και

Α.2. Ο συμμετέχων στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 21 της υπ’ αριθμόν 2514 Διακήρυξης, για το αντικείμενο της σηματοδότησης, απαιτείται να διαθέτει αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία από την κατασκευή έργου στο οποίο συμπεριλαμβάνονται:

α) Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές, θέση σε λειτουργία και πιστοποίηση από ανεξάρτητο επιθεωρητή ασφάλειας (ISA), συστήματος σηματοδότησης, ως ενιαίου και αυτοτελούς έργου που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) κύριες περιοχές ελέγχου (interlocking areas) εξοπλισμένες με ηλεκτρονικό σύστημα αλληλεξάρτησης επιπέδου ασφαλείας 4 (SIL 4), όπως αυτό ορίζεται στο πρότυπο EN 50129 της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
CENELEC και μήκος τουλάχιστον 30Km μονής ή 15Km διπλής γραμμής αμφίδρομης κυκλοφορίας σε σιδηροδρομικό δίκτυο για ταχύτητα μελέτης τουλάχιστον 160 Km/h.

β) Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία συστήματος αυτόματης προστασίας συρμών ETCS γραμμής (trackside) επιπέδου 1 ή 2 για ταχύτητα μελέτης τουλάχιστον 160 Km/h, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας της Ε.Ε.

Η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών πρέπει να είναι, επί ποινή αποκλεισμού, μετά την 01-01-2001.
Η εμπειρία που θα επικαλεσθούν οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να προέρχεται από εργολαβίες, τις οποίες έχουν εκτελέσει :
• είτε ως Ανάδοχοι του Έργου,
• είτε ως μέλη Αναδόχου Κοινοπραξίας, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 25%.
και
Α.3. Ο συμμετέχων στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 21 της υπ’ αριθμόν 2514 Διακήρυξης, για το αντικείμενο της ηλεκτροκίνησης, απαιτείται να διαθέτει αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία από την κατασκευή έργου στο οποίο συμπεριλαμβάνονται:

α) Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενιαίου και αυτοτελούς τηλεδιοικούμενου έργου ηλεκτροκίνησης εναλλασσομένου ρεύματος 25 kV/50 Hz μέσω εναέριας γραμμής επαφής για ταχύτητα μελέτης τουλάχιστον 160 Km/h και μήκος τουλάχιστον 30 Km μονής σιδηροδρομικής γραμμής ή 15 Km διπλής γραμμής και

β) Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη και κανονική λειτουργία ενός τουλάχιστον Υποσταθμού υποβιβασμού υψηλής σε μέση τάση κατασκευασμένο και εν λειτουργία.

Η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών πρέπει να είναι, επί ποινή αποκλεισμού, μετά την 01-01-2001.

Η εμπειρία που θα επικαλεσθούν οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να προέρχεται από εργολαβίες, τις οποίες έχουν εκτελέσει :
• είτε ως Ανάδοχοι του Έργου,
• είτε ως μέλη Αναδόχου Κοινοπραξίας, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 25%.

3. Την έγκριση της Διακήρυξης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ETCS L1 ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ Σ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Δ. 2514), όπως αυτή διαμορφώθηκε και με την προσθήκη σε αυτήν των ως άνω ειδικών κριτηρίων για την εξασφάλιση της ειδικής εμπειρίας.

4. Την έγκριση της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της διακήρυξης:

«Στον Ανάδοχο δύναται κατά την κρίση και διακριτική ευχέρεια του αναθέτοντος φορέα η χορήγηση της προκαταβολής του άρθρου 150 του ν. 4412/2016, η οποία ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
θα ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 5% επί του ολικού ποσού της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου και σε ποσοστό μέχρι 5% επί του ολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. για δαπάνες προμήθειας υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο έργο, υπό την προϋπόθεση της παροχής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 302 του ίδιου νόμου.»

5. Εξουσιοδοτεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο:
➢ Να οριστικοποιήσει το κείμενο της Διακήρυξης και το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
➢ Να εγκρίνει τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
➢ Να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
➢ Να καθορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και την τυχόν αναβολή τούτου.
➢ Να αποφασίσει για τυχόν περαιτέρω αναβολή του, ορίζοντας τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του.
➢ Να αποφασίζει για την τυχόν παράταση της διάρκειας ισχύος των προσφορών και εγγυήσεων συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 19 της Διακήρυξης
➢ Να αποφασίζει για τυχόν απόσυρση προσφοράς πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, μετά από έγγραφο αίτημα του προσφέροντα σύμφωνα με το άρθρο 3.6 της Διακήρυξης.
➢ Να εγκρίνει το σχέδιο της αίτησης προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) για τη χορήγηση έγκρισης τεχνικής λύσης ERTMS του έργου του θέματος, όσον αφορά στη συμμόρφωσή της με τη σχετική ΤΠΔ.

6. Ορίζει ως Αρχή για την διενέργεια του διαγωνισμού, κατά τα λοιπά, τη Διεύθυνση Συμβάσεων και Προμηθειών.

7. Ορίζει τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχων/Τμήμα Ελέγχου Διαλειτουργικότητας, ως αρμόδια για τη διαδικασία υποβολής και παρακολούθησης της αίτησης για τη χορήγηση έγκρισης τεχνικής λύσης ERTMS του έργου του θέματος, μέχρι την έκδοση Απόφασης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ