Ε65: Απαλλοτριώσεις συνολικού ύψους άνω των 5 εκατ. ευρώ για εκτάσεις που βρίσκονται στον Δ. Μετεώρων

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Από το Τμήμα Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών ανακοινώθηκαν οι παρακάτω αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων σε Άγιο Δημήτριο, Κακοπλεύρι, Οξύνεια,  Αγιόφυλλο, Βασιλική, Θεόπετρα, Σαρακήνα, Καλαμπάκα και Καστράκι για την κατασκευή του Ε65:

1. Κηρύσσουμε την 1η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που απαιτούνται για το έργο: «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) στο Βόρειο αναβαλλόμενο τμήμα Β, από χ.θ. 144+946 έως χ.θ 156+141 και ειδικότερα στο τμήμα από χ.θ. 144+946 έως χ.θ. 149+000, στην περιοχή τοπικής κοινότητας Γάβρου (Άγιο Δημήτριο) στη Δημοτική Ενότητα Χασίων του Δήμου Μετεώρων της Π.Ε.Τρικάλων», συνολικού εμβαδού δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων 29.006,77 τ.μ.

Η έκταση που απαλλοτριώνεται εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο από 21.02.2020 κτηματολογικό διάγραμμα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τη μελετητική εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε», ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π εγκρίθηκαν ως προς τους αναλογισμούς με την υπ’ αρ. 3147/30.09.2020 (ΑΔΑ:ΩΧΗΣ465ΧΘΞ-ΦΩ3) απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ωφελουμένων ιδιοκτητών.

Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 35.000,00 € θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα τις πιστώσεις του εναρίθμου έργου 2021ΤΑ77100001 της ΣΑΤΑ 771.

2.Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που απαιτούνται για το έργο: «Κατασκευή του τμήματος Καλαμπάκας Εγνατίας (χ.θ. 137+500 έως χ.θ. 175+000) του 1ου υποτμήματος από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 17+500 για το Βόρειο αναβαλλόμενο τμήμα του Άξονα Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) εντός των ορίων των Δ.Κ. Κακοπλευρίου, Οξυνείας και Αγιόφυλλου του Δήμου Μετεώρων της Π.Ε. Τρικάλων», συνολικού εμβαδού δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων 1.604.275,71 τ.μ.
.
Η έκταση που απαλλοτριώνεται εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο από 21.01.2020 κτηματολογικό διάγραμμα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα που συντάχθηκαν από τη μελετητική εταιρεία «GΕOKAT E.E», ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π και εγκρίθηκαν ως προς τους αναλογισμούς με την υπ’ αρ. 57793/04.03.2021 (ΑΔΑ:ΨΞΤ0465ΧΘΞ-ΡΛ9) απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ωφελουμένων ιδιοκτητών.

Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 3.370.953,40 € θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα τις πιστώσεις του εναρίθμου έργου 2021ΤΑ77100001 της ΣΑΤΑ 771.

3. Κηρύσσουμε την 1η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που απαιτούνται για το έργο: «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) στο τμήμα από χ.θ. 135+176 έως χ.θ. 144+946 (Δ.Δ. Καστρακίου) στο Δήμο Μετεώρων της Π.Ε. Τρικάλων», συνολικού εμβαδού δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων 875.643,83 τ.μ.

Η έκταση που απαλλοτριώνεται εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο από 24.2.2020 κτηματολογικό διάγραμμα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα που συντάχθηκαν από τη μελετητική εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.», ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π και εγκρίθηκαν ως προς τους αναλογισμούς με την υπ’ αρ. 4295/02.10.2020 (ΑΔΑ: 6ΘΞΗΙ465ΧΘΞ-ΝΙΕ) απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ωφελουμένων ιδιοκτητών.

Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 1.600.000,00 € θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα τις πιστώσεις του εναρίθμου έργου 2021ΤΑ77100001 της ΣΑΤΑ 771.

4.Κηρύσσουμε την 1η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που απαιτούνται για το έργο: «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) στο τμήμα από χ.θ. 122+380 έως χ.θ. 135+176 στην περιοχή των Δ.Δ. Βασιλικής, Θεόπετρας, Σαρακήνας, Καστρακίου και Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων της Π.Ε. Τρικάλων», συνολικού εμβαδού δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων 63.215,55 τ.μ.

Η έκταση που απαλλοτριώνεται εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο από 21.1.2020 κτηματολογικό διάγραμμα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα που συντάχθηκαν από τη μελετητική εταιρεία «ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.», ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π και εγκρίθηκαν ως προς τους αναλογισμούς με την υπό στοιχεία Δ25/3741/01.09.2020 (ΑΔΑ:6ΟΦΝ465ΧΘΞ-Ψ1Η) απόφαση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού και των παρόδιων ωφελουμένων ιδιοκτητών.

Η προκαλούμενη δαπάνη ποσού 150.000,00 € θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα τις πιστώσεις του εναρίθμου έργου 2021ΤΑ77100001 της ΣΑΤΑ 771.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ