Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων την Παρασκευή 28/5

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 14/2021 δια περιφοράς, κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 28 Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ
1.-Έγκριση πρακτικού αποτελεσμάτων έρευνας αγοράς της επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης Α12 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ» – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – ΙΧ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ SUV».
2-.Έγκριση πρακτικού αποτελεσμάτων έρευνας αγοράς της επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης Α12 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ» – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ – ΣΤΑΘΜΟΙ).
3.-Έγκριση μελέτης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 01 – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» Πρόσκληση ΑΤ 12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» προϋπολογισμού 231.870,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
4.-Έγκριση μελέτης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 02 – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ» στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» Πρόσκληση ΑΤ 12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» προϋπολογισμού 53.320,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
5.-Έγκριση μελέτης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 03 – «Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)» στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» Πρόσκληση ΑΤ 12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» προϋπολογισμού 17.354,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
6.- Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή Αστικού Ποδηλατόδρομου» στο πλαίσιο του προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» για δράσεις και έργα στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 «Δήμος Μετεώρων Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021».
7.-Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» για δράσεις και έργα στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 «Δήμος Μετεώρων Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021».
8.-Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων.
9.-Προτεραιοποίηση έργων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Δήμου Μετεώρων.

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής
Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
-υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
-επίκειται λήξη της ενεργής σύμβασης της αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Ασπροποτάμου και δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Σημείωση: Κάθε μέρος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα μέλη Επιτροπής έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης της συνεδρίασης, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων ήτοι: α) στο email του κ. Κων/νου Γουγουλάκη (kgougoulakis@dimosmeteoron.com) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου Μετεώρων info@dimosmeteoron.com.
Μέλη που δε διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν τηλεφωνικά για την ψήφο τους τον πρόεδρο ή τη γραμματεία του οργάνου τηλ. 2432350240 ή με τηλεοτυπία (fax) στο 2432350235

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ