Ακυρώθηκε η απόφαση του Δ.Σ. Μετεώρων για απαλλαγή των ξενοδοχείων και των καταστημάτων εστίασης από δημοτικά τέλη

Ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας η με αριθμ. 38/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μετεώρων αναφορικά με απαλλαγή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τουριστικών καταλυμάτων, καταστημάτων εστίασης και συναφή επαγγελμάτων που διέκοψαν τη λειτουργία τους, λόγω λήψης μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης:

 • οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις μπορούν να συντάξουν και να καταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες συζητούνται και ψηφίζονται παράλληλα με την πρόταση του Δημάρχου. Η εναλλακτική πρόταση για να γίνει δεκτή προς συζήτηση, πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση που συντάσσει ο προτείνων, στην οποία αιτιολογείται η διαφορετική αντιμετώπιση του υπό κρίση ζητήματος, και από εισήγηση των αρμοδίων, κατά περίπτωση, υπηρεσιών του δήμου σχετικά με το εφαρμόσιμο ή μη της πρότασης, σε περίπτωση που τυχόν αυτή εγκριθεί από το οικείο συμβούλιο.
 • από όλες τις προπαρατεθείσες διατάξεις καθίσταται σαφές ότι: 1) Η απόφαση που δύναται να λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο περί απαλλαγής από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, αφορά σε επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους και μόνο για το χρονικό διάστημα ισχύος των περιορισμών και εφαρμογής μέτρων αναστολής λειτουργίας τους. Τα χρονικά διαστήματα των περιορισμών και της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι συγκεκριμένα και προκύπτουν από σειρά Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (οι οποίες αναφέρονται στο εισηγητικό σκέλος της κρινόμενης απόφασης). 2) Η εφαρμογή της διάταξης της παρ.3 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και κατ΄επέκτασιν του άρθρου 11 του Ν.4623/2019, απαιτεί για όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται τη συνδρομή των τιθέμενων προϋποθέσεων-δικλείδων ασφαλείας (όπως αυτές αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 11 και ειδικότερα στην αιτιολογική έκθεση του νόμου), προκειμένου αυτές να γίνουν αποδεκτές προς συζήτηση.
 • από το υποβληθέν απόσπασμα της απόφασης και δεδομένου ότι αυτή ελήφθη επί τη βάσει του άρθρου 37 της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, προκύπτουν τα εξής:
  – Ενώ η αριθμ. 29/2021 εισηγητική απόφαση-πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής προέβλεπε την απαλλαγή των επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύουν οι περιορισμοί εντός του έτους 2020 και ειδικότερα από 20-03-2020 έως 31- 12-2020, εντούτοις κατετέθη νέα σαφώς διαφοροποιημένη πρόταση υπό του Δημάρχου, η οποία τελικώς και μόνο ετέθη σε ψηφοφορία και έγινε δεκτή.
  -Η υποβληθείσα υπό του Δημάρχου πρόταση ορίζει την απαλλαγή των επιχειρήσεων για συνολικό χρονικό διάστημα εννεαμήνου (από 1-04-2020 ως 31-12-2020) και όχι για τα ειδικότερα χρονικά διαστήματα που ίσχυσαν οι περιορισμοί και τα μέτρα αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων εντός του 2020, καθ΄υπέρβαση έτσι της διάταξης της παρ.9 του άρθρου 37 της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ενώ επιπλέον αναφέρεται συλλήβδην σε πληττόμενες επιχειρήσεις, μη εξειδικεύοντας μόνο για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους.
  – Η πρόταση του Δημάρχου δεν ταυτίζεται με την πρόταση-εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (όπως περιγράφεται στην αριθμ.29/2021 απόφασή της), ως εκ τούτου αποτελεί νέα πρόταση,που θα έπρεπε να πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις-δικλείδες ασφαλείας, ήτοι να συνοδεύεται από την απαιτούμενη αιτιολόγηση που να τεκμηριώνει τη διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος και από εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας περί της πληρότητας και του εφαρμοσίμου αυτής. Τα στοιχεία αυτά δεν υπάρχουν και δεν αναφέρονται στο απόσπασμα της απόφασης, κατά παράβαση των ως άνω διατάξεων και των τιθέμενων ρυθμίσεων που ορίζουν το πλαίσιο και τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων, συζήτησης και λήψης αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά συνέπεια δεν θα έπρεπε να γίνει αποδεκτή προς συζήτηση.
  – Επειδή οι φορολογικές διατάξεις ερμηνεύονται στενά χωρίς να επιτρέπεται οποιαδήποτε διασταλτική ερμηνεία (ΝΣΚ 116/2019), ιδίως δε όταν θεσπίζονται απαλλαγές ή εξαιρέσεις και μόνο για όσους αναφέρονται ρητώς στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, μη καταλείποντας έτσι ευχέρεια στα όργανα που δύναται να εκδώσουν τις διοικητικές πράξεις για εφαρμογή έξω των ορίων ή για διεύρυνση κατά το δοκούν και με διάθεση πλειοδοσίας του κύκλου ωφελούμενων.
 • η κρινόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μετεώρων ελήφθη κατά σαφή υπέρβαση διάταξης νόμου και του τύπου της διαδικασίας κατά τη συζήτηση και λήψη αυτής, κατά συνέπεια ως παρανόμως ληφθείσα καθίσταται άκυρη.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ