Ο Δήμος Μετεώρων προκηρύσσει την εκπόνηση μελετών για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Ο Δήμος Μετεώρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 59.527,51 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και κόστος ανά κατηγορία μελέτης:

α/α Μελέτη Κατηγορία Συνολικό κόστος Απρόβλεπτα 15% Σύνολο ΦΠΑ 24% Γενικό Σύνολο
1. Τοπογραφική μελέτη 16 7.401,75 1.110,26 8.512,01 2.042,88 10.554,90
2. Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη 7 31.960,91 4.794,14 36.755,05 8.821,21 45.576,26
3. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη 9 5.750,57 862.58 6.613,15 1.587,16 8.200,31
4. Υδραυλική μελέτη 13 3.324,91 498.74 3.823,65 917,68 4.741,32
5. Φυτοτεχνική μελέτη 25 3.324,91 498.74 3.823,65 917,68 4.741,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73.814,11

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 22/02/2021 στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων https://www.dimosmeteoron.com/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 4 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών και για την Παρούσα έως την 01/03/2021 από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2432350291, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Λύχος Νικόλαος (email: erga@dimosmeteoron.com).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 και ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5η/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές. Η διαδικασία υποβολής φακέλου προσφοράς περιγράφεται στο άρθρο 3 της Αναλυτικής Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης, Οι προσφορές ισχύουν για 6 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Μετεώρων, (Ευθ. Βλαχάβα 1, 422 00, Καλαμπάκα).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ (ΣΑΕ Ε1191, κωδικός εναρίθμου 2019ΣΕ11910059).

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εβδομάδες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δέκα (10) εβδομάδες.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων.

ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ