Προσλήψεις ενός Μηχανικού κι ενός Οικονομολόγου για το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μετεώρων»

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Το Επιμελητήριο Τρικάλων με γνώμονα τη διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης των έργων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγκεκριμένα του Υποέργου (4) «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για το Επιμελητήριο Τρικάλων» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μετεώρων» με κωδικό ΟΠΣ 5037867, θα προβεί στην πρόσληψη δύο στελεχών αποκλειστικά με σύμβαση μίσθωσης έργου (υλοποίηση με ίδια μέσα) και ειδικότερα ενός (1) Μηχανικού και ενός (1) Οικονομολόγου.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με το νόμο Ν.4314/2014 (Α’265) Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 (εποπτεία του ΑΣΕΠ) και της ΠΥΣ 33/2006, καθώς πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών του έργου κατά συνέπεια έχουν συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, μετά από ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης προσωπικού με την ανάλογη δημοσιότητα και τήρηση της νομοθεσίας που απαιτεί η ΥΠΑΣΥΔ και προφανώς τήρηση των αρχών διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης (κριτήρια).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο www.trikala-chamber.gr , ήτοι στις 26/2/2021 και ώρα 14:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ