Προσφυγή κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την πηγή Αμαράντου από τον Δήμο Μετεώρων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Να προσφύγει κατά της απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας που ακυρώνει την υπ’ αριθ. 145/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μετεώρων µε θέµα “Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για εκµίσθωση δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσηςεµπορίας πόσιµου ύδατος α) από την κοινοτική πηγή «Πουρνάρι» Κλεινοβού & «Γκούρα» Αµαράντου»” αποφάσισε ο Δήμαρχος Μετεώρων Θοδωρής Αλέκος.

Η απόφαση του Δημάρχου για την προσφυγή έχει ως εξής:

Ο ∆ήµαρχος Μετεώρων
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της παρ. 1 παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, οι οποίες ορίζουν ότι «Η Οικονοµική Επιτροπή … ιζ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές. ιη) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και την παραίτηση από αυτά. …2. Για τις περιπτώσεις ιζ`, ιη`, ιθ` της προηγούµενης παραγράφου, η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειµένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης ιβ` της προηγούµενης παραγράφου.»

2.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, που ορίζουν ότι «Όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήµαρχος µπορεί να αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόµενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής».

3. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας στερείται Νοµικής Υπηρεσίας.

4. Το γεγονός ότι στο ∆ήµο Μετεώρων πρωτοκολλήθηκε στις 22.12.2020 η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 245203/21.12.2020 µε Α∆Α: ΩΣΩΟΟΡ10-ΞΡΛ – η οποία αναρτήθηκε στη διαύγεια στις 22.12.2020 – απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, µε θέµα ‘’Εξέταση προσφυγής της εταιρείας «Εµφιαλώσεις Κλιενοβού Μον. Ι.Κ.Ε.» κατά της αριθµ. 145/2020 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μετεώρων», η οποία ακυρώνει την υπ’ αριθ. 145/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μετεώρων µε θέµα ‘’Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για εκµίσθωση δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης-εµπορίας πόσιµου ύδατος α) από την κοινοτική πηγή «Πουρνάρι» Κλεινοβού & «Γκούρα» Αµαράντου»’’.

5. Την υπ’ αριθ. 145/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μετεώρων µε θέµα ‘’Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για εκµίσθωση δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης – εµπορίας πόσιµου ύδατος α) από την κοινοτική πηγή «Πουρνάρι» Κλεινοβού & «Γκούρα» Αµαράντου»’’.

6. Το γεγονός ότι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Μετεώρων αδυνατεί να συγκληθεί έγκαιρα, επιβάλλοντας τη λήψη άµεσης απόφασης από το ∆ήµαρχο Μετεώρων, δεδοµένου ότι υφίσταται καταληκτική προθεσµία έως την 21.01.2021 για την άσκηση της προσφυγής κατά τα άνω.

7. Την από 18.01.2021 γνωµοδότηση της Συνεργάτιδα του ∆ηµάρχου Μετεώρων Σταµατίας Μίχου σύµφωνα µε την οποία είναι προς το συµφέρον του ∆ήµου η άσκηση προσφυγής κατά της υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 245203/21.12.2020 µε Α∆Α: ΩΣΩΟΟΡ10-ΞΡΛ απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, µε θέµα ‘’Εξέταση προσφυγής της εταιρείας «Εµφιαλώσεις Κλιενοβού Μον. Ι.Κ.Ε.» κατά της αριθµ. 145/2020 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μετεώρων», η οποία ακυρώνει την υπ’ αριθ. 145/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μετεώρων µε θέµα ‘’Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για εκµίσθωση δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσης-εµπορίας πόσιµου ύδατος α) από την κοινοτική πηγή «Πουρνάρι» Κλεινοβού & «Γκούρα» Αµαράντου»’’ ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, που εδρεύει στην έδρα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που βρίσκεται στη Λάρισα, επί της οδού Σωκράτους αριθ. 111.

Αποφασίζουµε

Τη άσκηση προσφυγής κατά της η υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 245203/21.12.2020 µε Α∆Α: ΩΣΩΟΟΡ10-ΞΡΛ απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, µε θέµα ‘’Εξέταση προσφυγής της εταιρείας «Εµφιαλώσεις Κλιενοβού Μον. Ι.Κ.Ε.» κατά της αριθµ. 145/2020 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μετεώρων», η οποία ακυρώνει την υπ’ αριθ. 145/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μετεώρων µε θέµα ‘’Αίτηµα της εταιρείας «ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για εκµίσθωση δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης και εµφιάλωσηςεµπορίας πόσιµου ύδατος α) από την κοινοτική πηγή «Πουρνάρι» Κλεινοβού & «Γκούρα» Αµαράντου»’’, ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, που εδρεύει στην έδρα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που βρίσκεται στη Λάρισα, επί της οδού Σωκράτους αριθ. 111.

Ο ∆ήµαρχος Μετεώρων
Θεόδωρος Γ. Αλέκος

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ