«Η σύγχρονη αποστασία» – Γέροντος Αθανασίου Αγιομετεωρίτου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΕΡΓΟΥΛΑ
- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Μετά την επίσκεψη του «πρώτου» Πάπα στην Αθήνα επί Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου πολλά και φοβερά συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Τόσο ο οικονομικός αποκλεισμός της Ελλάδας από τις διεθνείς χρηματαγορές, όσο και η απαξίωση της Ελληνορθόδοξης παράδοσης δείχνουν ότι οδεύουμε σε μια σύγχρονη αποστασία.

«Τον πάπα να καταράστε. Αυτός θά’ ναι η αιτία», έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Ο Αγιομετεωρίτης «φύλακας» Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Αναστασίου πολύ έγκαιρα ως ηγούμενος της Ι.Μ. Μ. Μετεώρου με έκτακτες εκδόσεις, όπως το περιοδικό «ΕΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙ», επισήμανε τους κινδύνους που ελοχεύουν τα ανοίγματα με τον παπισμό και τον οικουμενισμό.

Ο Πάπας άλλωστε είναι ο πνευματικός καθοδηγητής της Ευρωπαϊκής και αμερικανικής πολιτικής ηγεσίας, η οποία ελέγχεται από τους παγκοσμιοκράτες εβραιοσιωνιστές.

Ο Αγιομετεωρίτις Γέροντας Αθανάσιος, με τις πολλές και ουσιαστικές του παρεμβάσεις κόντρα στην εξουσιομανία, τον φαρισαϊσμό και την υποκρισία πολλών πνευματικών, σήμερα κρατά ψηλά τη σημαία του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.

Στο αποκαλυπτικότατατο περιοδικό «Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ», που κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο, μεταξύ των άλλων, αναφέρει για τη «σύγχρονη αποστασία»:

 

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ

Ἀρκεῖ νά παρατηρήσει κανείς, ἔστω καί ἐπιφανειακά, τήν σύγχρονη πραγμα­τικότητα γιά νά ἀντιληφθεῖ τό μέγε­θος τῆς ἀποστασίας τῆς ἐποχῆς μας, γιά νά ἀν­τιληφθεῖ ὅτι ζοῦμε σέ ἀποκαλυπτικούς καιρούς.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Β΄ πρός Θεσσαλο­νικεῖς ἐπιστολή του μᾶς πληροφορεῖ ὅτι δέν θά ἔλθει ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου «ἐ­άν μή ἔλ­θῃ ἡ ἀ­πο­στα­σί­α πρῶ­τον καί ἀ­πο­κα­λυ­φθῇ ὁ ἄν­θρω­πος τῆς ἁ­μαρ­τί­ας, ὁ υἱ­ός τῆς ἀ­πω­λεί­ας» (Β΄ Θεσ. 2, 3-4).

Οἱ σύγχρονες θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτικές καί οἰκονομικές ἐξελίξεις καί ὅλα ὅσα διαδραματίζονται τόσο σέ ἐθνικό ὅσο καί σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο συντείνουν στήν ἀναφορά αὐτή.

Καθώς ἡ ἀνθρωπότητα παρακολουθεῖ καθη­μερινά μέ προβληματισμό καί ἀγωνία τό σκη­νικό πολέμου πού διαμορφώνεται στήν Μέση Ἀνατολή· καθώς βιώνει ἐμβρόντητη καί τρομαγ­μένη τήν φρίκη τοῦ τυφλοῦ φανατισμοῦ καί τῆς ἀνείπωτης βίας τῶν τρομοκρατικῶν κτυπημά­των· καθώς θρηνεῖ ἑκατοντάδες χιλιάδες θύμα­τα σέ ἀναρίθμητες συρράξεις ἀνά τήν οἰκουμέ­νη· καθώς ἔρχεται ἀντιμέτωπη μέ τήν δυστυχία, τόν πόνο, τήν ἀνέχεια, τήν καταπίεση καί τήν ἐκμετάλλευση σέ κάθε γωνιά τῆς γῆς· καθώς βιώνει τήν ἐκρίζωση ἑκατομμυρίων ἀνθρώ­πων ἀπό τίς πατρογονικές τους ἑστίες, τόν διωγμό, τήν μετανάστευση, τήν προσφυγιά, τήν ἀπώλεια, τούς πνιγμούς ἀκόμη καί μικρῶν παιδιῶν, δέν παύει νά ἀναφύεται ἀπό ὅλους τό ἐρώτημα: ποιοί καί γιατί τά προκαλοῦν ὅλα αὐτά;

Ποιοί προκαλοῦν τήν συμφορά καί τά ἀνα­πάντεχα δεινά πού πλήττουν τούς ἀνθρώπους;

Ποιοί εἶναι οἱ ὑπεύθυνοι γιά τίς ἑκατόμβες τῶν θυμάτων, τούς ποταμούς τοῦ αἵματος, τήν ἀπώλεια ἑκατομμυρίων ἀθώων ψυχῶν;

Τί εἶναι αὐτό πού γεννᾶ αὐτή τήν παράφο­ρη ἐπιθυμία ἡγεμονίας, ἐξουσιαστικότητας, καταδυνάστευσης καί ἐπιβολῆς; Τί τροφοδοτεῖ τήν ἀκόρεστη ἐκζήτηση τῆς ἐπίγειας δόξας, τοῦ ἀθέμιτου πλουτισμοῦ, τοῦ ἄκρατου ἀνταγωνι­σμοῦ, τῆς ἐκμετάλλευσης, τῆς σήψης, τῆς ἠθι­κῆς κατάπτωσης καί ἀποκτήνωσης, τῆς ἀναλγησίας καί τῆς ἑωσφορικῆς διαστροφῆς πού χα­ρακτηρίζουν τούς κοσμοκράτορες τῶν ἡμερῶν μας;

Τά λόγια τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη ἠχοῦν πιό ἐπίκαιρα ἀπό ποτέ: «πᾶν πνεῦ­μα ὅ μή ὁ­μο­λο­γεῖ τόν Ἰ­η­σοῦν Χρι­στόν ἐν σαρ­κί ἐ­λη­λυ­θό­τα, ἐκ τοῦ Θε­οῦ οὐκ ἔ­στι· καί τοῦ­τό ἐ­στι τό τοῦ ἀν­τι­χρί­στου ὃ ἀ­κη­κό­α­τε ὅ­τι ἔρ­χε­ται, καί νῦν ἐν τῷ κό­σμῳ ἐ­στίν ἤ­δη» (Α΄Ἰ­ω. δ΄, 3), καθώς ἐπίσης «ὁ ἀν­τί­χρι­στος ἔρ­χε­ται, καί νῦν ἀν­τί­χρι­στοι πολ­λοί γε­γό­να­σιν· ὅ­θεν γι­νώ­σκο­μεν ὅ­τι ἐ­σχά­τη ὥ­ρα ἐ­στίν» (Α΄ Ἰ­ω. β΄, 18-19).

Τό ἱερό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως μᾶς προει­δοποιεῖ σαφῶς γιά τό πνεῦμα ἀλλοίωσης καί διάβρωσης πού θά προηγηθεῖ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου, πού θά λειτουργήσει προδρο­μικά στήν κυριαρχία του. Οἱ «ἀν­τί­θε­ες δυ­νά­μεις» ἔργο τους ἔχουν, μέ τήν ἐκκοσμίκευση, τήν προσκόλληση, τήν ἐξάρτηση καί τήν ὑπο­δούλωση τῶν πιστῶν στήν εὐδαιμονία τῶν ὑλι­κῶν ἀγαθῶν καί τῶν τεχνικῶν καί τεχνολογικῶν ἀνέσεων, νά τούς ὁδηγήσουν μακριά ἀπό τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία Του, ἐξαρτημένους, ὅλο καί περισσότερο ἀπό τό δαιμονικό πνεῦμα τοῦ Ἀντιχρίστου.

Σήμερα δέν θά πρέπει νά μᾶς ἀφήνει ἀπρο­βλημάτιστους καί ἐφησυχάζοντες τό πνεῦμα κατάρρευσης καί σήψης τῆς ἐποχῆς μας. Ὁ καταναλωτισμός, οἱ τεχνικές εὐκολίες, ἡ αὐ­τάρκεια ἀπό τήν οἰκονομική πρόοδο καί εὐ­ημερία, ἡ συνεχής προσπάθεια ἐξασφάλισης τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, οἰκονομικές συνεργα­σίες, συσχετισμοί καί συνθῆκες ἀποβλέπουν στήν ἑδραίωση ἑνός καθεστῶτος εὐμάρειας καί εὐδαιμονίας, χωρίς πνευματικότητα καί χωρίς Θεό.

Ἡ κλιμάκωση, ἀπό τήν ἄλλη μεριά, τῆς ἐξά­πλωσης τῶν αἱρέσεων καί τοῦ πνεύματος τῆς νέας ἐποχῆς, ἡ διαβρωτική ἐπέκταση τοῦ θρη­σκευτικοῦ «συγκρητισμοῦ», καί τοῦ νέου οἰ­ κουμενισμοῦ ἐνισχύουν τό πνεῦμα σύγχυσης καί πλάνης καί παραχωρεῖ ὅλο καί περισσότε­ρο ἔδαφος στόν Διάβολο.

Ἡ ἀντίθεη, ἐξάλλου, καί ἑωσφορική παγκό­σμια κοσμοκρατορία πού διαμορφώνεται στίς μέρες μας εἶναι φανερό ὅτι δέν εἶναι κατά Θε­όν, ἀλλά ἀντίθετα ἐπιδιώκει νά ἀλλοιώσει καί νά ἐξοβελίσει κάθε τί χριστιανικό καί ἀληθινό ἀπό τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων.

Γιά τήν σύγχρονη ἀποστασία καί τήν σύνδε­σή της μέ τήν ἱερά Ἀποκάλυψη παρατηρεῖ σχε­τικά ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπά­κτου κ. Ἱερόθεος:

«Δέν ὑ­πάρ­χει καμ­μιά ἀμ­φι­βο­λί­α ὅ­τι βρι­σκό­μα­στε σέ ἀ­πο­κα­λυ­πτι­κούς και­ρούς. Ὁ ἀν­τί­χρι­στος ὑ­πάρ­χει, ἐ­νερ­γεῖ, ἀλ­λά καί ἔρ­χε­ται.­.. Ζοῦ­με, λοι­πόν, σέ ἀ­πο­κα­λυ­πτι­κούς και­ρούς. Κα­θη­με­ρι­νά φα­νε­ρώ­νε­ται ἡ ἐ­νέρ­γεια καί τό πρό­σω­πο τοῦ ἀν­τι­χρί­στου» (Ἀρ­χιμ. Ἱ­ε­ρο­θέ­ου Βλά­χου, Ἀ­να­το­λι­κά, τ. Α΄, σελ. 151).

Καί ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ παρατηρεῖ:

«Ὁ ἀν­τί­χρι­στος θά ἔλ­θη στόν και­ρό του· την ἐ­πο­χή πού τοῦ κα­θω­ρί­σθη. Θά προ­η­γη­θῆ μια γενική ἀ­πο­στα­σί­α. Το μέ­γι­στο μέ­ρος τῶν ἀν­θρώ­πων θά ἐγ­κα­τα­λεί­ψουν τήν χρι­στι­α­νι­κή πί­στη. Ἡ ἀ­πο­στα­σί­α θά εἶ­ναι τό προ­στά­διο. Θά προ­ε­τοι­μά­ση τόν κό­σμο νά δε­χθῆ τόν ἀν­τί­χρι­στο.­.. Ὁ ἀν­τί­χρι­στος θά εἶ­ναι ἀ­πό­λυ­τα εὐ­θυ­γραμ­μι­σμέ­νος μέ τήν γε­νι­κή ἠ­θι­κή καί πνευ­μα­τι­κή κα­τεύ­θυν­ση τῶν ἀν­θρώ­πων τῆς ἐ­πο­χῆς του» (Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ, Θαύ­μα­τα καί ση­μεῖ­α, Ἱ. Μ. Νικοπόλεως, Πρέβεζα 1987).

Ἄς μήν παραμένουμε, λοιπόν, ἀδιάφοροι ὅταν βλέπουμε νά διαμορφώνεται γύρω μας μιά τέτοια κατάσταση οὔτε νά ὑποτιμοῦμε τούς κινδύνους πού κυοφοροῦνται ἐμπιστευό­μενοι τήν πνευματική μας αὐτάρκεια.

(ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ)

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ