Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της Π.Ε. Τρικάλων

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της Π.Ε. Τρικάλων

-

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστου Μιχαλάκη συγκροτήθηκε η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017) µε τα εξής µέλη:

α) τον Μπάρδα Κωνσταντίνο, Περιφερειακό Σύµβουλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντεταλµένο Σύµβουλο Απασχόλησης και Εµπορίου Π.Ε. Τρικάλων ως Πρόεδρο της Επιτροπής, µε αναπληρωτή τον Γακόπουλο Χρήστο, Περιφερειακό Σύµβουλο.

β) τους ∆ήµα Κωνσταντινιά, Αναστασίου Χρήστο και Αλεστά Σοφία, ∆ηµοτικούς Συµβούλους ∆ήµου Τρικκαίων ως εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Θεσσαλίας µε αναπληρωτές τους Μπακάλη Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ήµου Πύλης, ∆ήµου Γεώργιο και Παπαπούλιο Ιωάννη, ∆ηµοτικούς Συµβούλους ∆ήµου Καλαµπάκας αντίστοιχα.

γ) τον Αθανασίου Αθανάσιο, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων µε αναπληρωτή τον Μπεµπέ Παύλο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της Π.Ε. Τρικάλων.

δ) την Νταµάγκα Ευαγγελία, Γεωπόνο, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Τρικάλων µε αναπληρώτρια την Λύκα Αθηνά, Γεωπόνο, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.

ε) την Χολιάρα – Αναστασίου Μαρία, Προϊσταµένη του Τµήµατος Εµπορίου & Υπηρεσιών του ∆ήµου Τρικκαίων, µε αναπληρωτή τον Βλάχο Σωτήριο, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.

στ) τον Ρέππα Παναγιώτη, Πρόεδρο του Συλλόγου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, ως εκπρόσωπο των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της Π.Ε. Τρικάλων, µε αναπληρωτή τον Γώγο Χρήστο.

ζ) τον Τριανταφύλλου Βασίλειο, Πρόεδρο του Σωµατείου υπό την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ», ως εκπρόσωπο των επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών της Π.Ε. Τρικάλων, µε αναπληρωτή τον Ντότα Μιχαήλ.

Η Γκινή Ελένη, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων, ορίζεται γραµµατέας της Επιτροπής, µε αναπληρωτή τον Μπαλαµώτη Στέργιο, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών είναι αρµόδια για :

α. την καταγραφή δυσλειτουργιών στην οµαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών και την υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης για τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους,

β. την εισήγηση στον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συµβούλιο κάθε πρόσφορου µέτρου για την αποτελεσµατικότερη οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών, όπως πραγµατοποίηση σχετικών ερευνών, σεµιναρίων, διαφηµιστικών και επικοινωνιακών ενεργειών και την εισήγηση στο φορέα λειτουργίας των αγορών για την αναθεώρηση του Κανονισµού Λειτουργίας,

γ. τη συνεργασία µε το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιµετώπισης του Παρεµπορίου (ΣΥΚΕΑ-ΑΠ) και τις άλλες αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για την ανταλλαγή στοιχείων και προτάσεων για την καλύτερη εποπτεία της εµπορικής δραστηριότητας και την πάταξη του παρεµπορίου στις λαϊκές αγορές,

δ. τη µέριµνα και την εισήγηση µέτρων για την οµαλή ένταξη και λειτουργία των λαϊκών αγορών στον αστικό ιστό,

ε. τη µέριµνα για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων περί λαϊκών αγορών στη χωρική τους αρµοδιότητα,

στ. τη γνωµοδότηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο για την ίδρυση, επέκταση, κατάργηση των αγορών και την εισήγηση στις υπηρεσίες των φορέων λειτουργίας των αγορών για τη µετακίνηση και τη χωροθέτηση αυτών,

ζ. την απόφαση για την προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών και επαγγελµατιών πωλητών κατ’ εφαρµογή του νόµου ύστερα από εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών,

η. την απόφαση για τις µεταβιβάσεις παραγωγικών και επαγγελµατικών αδειών ύστερα από εισήγηση των αρµοδίων υπηρεσιών,

θ. την έγκριση των πινάκων απόδοσης και βελτίωσης θέσης, καθώς και αλλαγής λαϊκής αγοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν.4497/2017,

ι. την απόφαση επί ενστάσεων των πωλητών σε θέµατα που αφορούν τη δραστηριοποίησή τους, όπως κατανοµή – τοποθέτηση, απόδοση µορίων και απόδοση θέσης σε λαϊκή αγορά,

κ. την έκδοση γνώµης για ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και στις ατοµικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατόπιν αίτησης των πωλητών, όπως: η ίδρυση, η επέκταση, η κατάργηση λαϊκών αγορών, η έκδοση νέων επαγγελµατικών αδειών, οι τοποθετήσεις παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές, οι µεταβιβάσεις θέσεων, η αναστολή ισχύος αδειών για οποιονδήποτε λόγο πέραν της µη καταβολής του ηµερήσιου τέλους, αναπληρώσεις πωλητών πέραν αυτής για λόγους υγείας και µέχρι ένα (1) µήνα,

κα. την ενηµέρωση των υπηρεσιών των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών για τα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία των αγορών και την εισήγηση προς τους φορείς, σχετικά µε την αντιµετώπιση των θεµάτων αυτών,

κβ. την εισήγηση στο φορέα λειτουργίας για την επιβολή κύρωσης για παράβαση που προβλέπεται στον Κανονισµό Λειτουργίας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο η΄ του άρθρου 31 του Ν.4497/2017,

κγ. την έκδοση γνώµης επί των ετήσιων προϋπολογισµών – απολογισµών οικονοµικής διαχείρισης του φορέα λειτουργίας των λαϊκών αγορών, σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν το ηµερήσιο τέλος.

Επίσης, η Επιτροπή γνωµοδοτεί πριν από την έκδοση των ανωτέρω διοικητικών πράξεων (ατοµικών και κανονιστικών) των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών.

Σε περίπτωση καταβολής αποζηµίωσης στα µέλη των επιτροπών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), η σχετική δαπάνη προέρχεται από τα έσοδα που εισπράττει η Περιφέρεια από την καταβολή του ηµερήσιου τέλους.

Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι τριετής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

Ο Ευριπίδης Ηλ. Κωστόπουλος δημιούργησε έναν όμορφο χώρο στην οδό Ευθ. Βλαχάβα 11, όπου δραστηριοποιείται με όρεξη και μεράκι. Το ‘Old School BARBERSHOP’ σας περιμένει… OLD SCHOOL BARBERSHOP Ευριπίδης Κωστόπουλος Ευθ. Βλαχάβα 11, Καλαμπάκα Τηλ. 6980 177 860  

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Άννα Γίδα – Παιδίατρος – Καλαμπάκα

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Αναστασία Πινιάρα – Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

Ιατρείο στην Καλαμπάκα και στην Κηφισιά από τον Ψυχίατρο Χρίστο Χ. Λιάπη

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

Μικροβιολογικό Εργαστήριο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» – Καλαμπάκα

Το νέο Μικροβιολογικό Εργαστήριο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ» λειτουργεί στην Καλαμπάκα υπό τη Διεύθυνση του κ. Νικολάου Παπανικολάου σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα εργαστήρια αναφοράς: Βιοϊατρική Αθηνών / In-Vitro / Βιοφόρµα / Mικροανάλυση. Μικροβιολογικό     Αιματολογικό     Βιοχημικό Ανοσολογικό     Ορμονολογικό     Προγενετικός έλεγχος Ωράριο λειτουργίας: • Δευτέρα: 7:00 - 14:00 και 18:00 - 20:00 • Τρίτη:...