Κτήριο του Δασαρχείου στην Καστανιά παραχωρήθηκε στον Δήμο Μετεώρων για κοινωφελείς σκοπούς του χωριού

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το κτήριο που ήταν παλαιότερα Δασονομείο στην Κοινότητα Καστανιάς παραχωρήθηκε στον Δήμο Μετεώρων, για να χρησιμοποιηθεί για κοινωφελείς σκοπούς του χωριού.

Το εν λόγω δασικό κτήριο είναι ιδιοκτησίας του Δασαρχείου Καλαμπάκας και η διάρκεια παραχώρησης της χρήσης του στον Δήμο Μετεώρων Π.Ε. Τρικάλων  ορίζεται σε πέντε έτη.

Η παραχώρηση γίνεται άνευ ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 237Α «Παραχωρήσεις ακινήτων» του Ν.Δ. 86/1969, όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 4280/2014.

Η παραχώρηση γίνεται με τους εξής όρους :

1) Την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης εντός εξαμήνου από την έκδοση της παρούσης.

2) Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της συντήρησης του κτηρίου και την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του με ιδίους πόρους.

3) Ο Παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να προβεί σε εκτέλεση άλλων έργων ή εργασιών εντός του χώρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δασαρχείου Καλαμπάκας.

4) Ο Παραχωρησιούχος, θα αναλάβει με αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του, την λήψη όλων των απαραίτητων αδειών (όπου απαιτούνται) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και την τήρηση των προβλεπόμενων πολεοδομικών διατάξεων για την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης, καθώς και την δαπάνη των εργασιών που απαιτούνται προς τούτο.

5) Οι δαπάνες συντήρησης, βελτίωσης και επισκευής καθώς και όποιες νέες εγκαταστάσεις κατασκευαστούν από τον Παραχωρησιούχο, παραμένουν επ’ ωφελεία του ακινήτου και του Δημοσίου και δεν δύναται αυτός να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση αυτοδίκαιης ανάκλησης ή καταγγελία της σύμβασης παραχώρησης.

6) Ο Παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί εγκαίρως το Δασαρχείο Καλαμπάκας, όταν παρίσταται ανάγκη να γίνει οποιαδήποτε επισκευή, βελτίωση ή άλλη επέμβαση στο παραχωρούμενο ακίνητο και να πραγματοποιεί αυτές, με αποκλειστικά δικά του πάντοτε έξοδα και με δική του επιμέλεια, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

7) Κάθε διακοπή της χρήσης πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στο Δασαρχείο Καλαμπάκας, προκειμένου να παραληφθεί το ακίνητο.

8) Η Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλεί μονομερώς την παραχώρηση, σύμφωνα με τους όρους του παραχωρητηρίου.

9) Η Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη ή υποχρέωση για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του ακινήτου που παραχωρεί.

10) Το δασικό κτήριο θα παραδοθεί στο Δασαρχείο Καλαμπάκας, εφόσον προκύψει ανάγκη στέγασης της δασικής υπηρεσίας, εντός ενός (1) μήνα από την έγγραφη πρόσκληση του Δασαρχείου Καλαμπάκας, χωρίς καμιά απαίτηση του Παραχωρησιούχου για τις δαπάνες που κατέβαλε για τη συντήρησή του.

11) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η εκ μέρους του Παραχωρησιούχου χρήση του κτηρίου πέραν αυτών που ανάγονται στις αρμοδιότητες του, η απόφαση παραχώρησης ανακαλείται.

Η μη τήρηση των ως άνω όρων, σωρευτικά ή διαζευκτικά, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της παραχώρησης και την επάνοδο της χρήσης του ακινήτου στο Δασαρχείο Καλαμπάκας.

Μετά την λήξη της πενταετίας, επέρχεται αυτοδίκαια ανάκληση της παραχώρησης και παραδίδεται το ακίνητο με Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής στο Δασαρχείο Καλαμπάκας.

Η Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, δεν ευθύνεται απέναντι στον Παραχωρησιούχο για οποιαδήποτε εκνίκηση του ακινήτου, ούτε για την εν γένει κατάσταση αυτού ή τα υφιστάμενα σε αυτό βάρη ή δουλείες.

Η παραχώρηση θεωρείται ότι έγινε στον Παραχωρησιούχο από τη στιγμή που του επιδόθηκε από το Δασαρχείο Καλαμπάκας η απόφαση αυτή και δεν διατύπωσε εγγράφως μέσα σε ένα μήνα από την επίδοση της απόφασης, οποιαδήποτε επιφύλαξη.

Η παράδοση και παραλαβή του δασικού κτηρίου θα γίνει με Πρωτόκολλο μεταξύ των αρμοδίων εκπροσώπων, του Παραχωρησιούχου και του Δασαρχείου Καλαμπάκας, αντίγραφο του οποίου θα σταλθεί στη Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, του Υ.Π.ΕΝ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ