Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, 2020
Αρχική ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Τα θέματα της συνεδρίασης του Δ.Σ. Μετεώρων και της Οικονομικής Επιτροπής (δια...

Τα θέματα της συνεδρίασης του Δ.Σ. Μετεώρων και της Οικονομικής Επιτροπής (δια περιφοράς 3/4)

-

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.
ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 6η τακτική ( δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-«Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας/ Επιτροπών αξιολόγησης/ Επιτροπών εξέτασης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων:
α) έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει τα 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α. και
β)μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών»

2.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020

3.Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 του έργου «Αντικατάσταση και Επέκταση Εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Καλαμπάκας».

4. Ειδική διαταγή για την περικοπή αμοιβής της Εταιρείας «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Αναδόχου του έργου: Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου Ύδρευσης Καλαμπάκας» λόγω μη ουσιωδών ελαττωμάτων, που εντοπίστηκαν στο έργο κατά τον έλεγχο, την 26-04-2018, από τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ. (1ος έλεγχος)».

4. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 18/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, καθώς και της τεθείσας παρά πόδας αυτής από 05.03.2020 επιταγής προς πληρωμή, κατά του Δήμου Μετεώρων

5. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 19/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, καθώς και της τεθείσας παρά πόδας αυτής από 05.03.2020 επιταγής προς πληρωμή, κατά του Δήμου Μετεώρων

6. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 20/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, καθώς και της τεθείσας παρά πόδας αυτής από 05.03.2020 επιταγής προς πληρωμή, κατά του Δήμου Μετεώρων

7. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 24/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά του Δήμου Μετεώρων

8. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 17/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

9. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 21/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

10. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 23/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

11. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 24/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

12. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 25/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

13. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 28/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά του Δήμου Μετεώρων

14. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 27/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

15. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 28/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

16. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 11/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

17. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 22/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

18. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 26/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας κατά του Δήμου Μετεώρων

19. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 22/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά του Δήμου Μετεώρων

20. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 26/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων κατά του Δήμου Μετεώρων

21.Έγκριση Μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: Κατασκευή ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας.

22. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020στους ΟΤΑ α΄και β βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

23. Παράταση προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων.

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 3η τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Απαλλαγή της καταβολής των τελών χρήσης τραπεζοκαθισμάτων στις πληγείσες επιχειρήσεις, των τροφείων παιδικών σταθμών, των διδάκτρων των χορευτικών μαθημάτων και της μουσικής σχολής, των μισθωμάτων σχολικών, αθλητικών κυλικείων και δημοτικών ακινήτων, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ Τεύχος A 64/14.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κρίση.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Παπαχρήστος Σωτήριος

2.-Ένταξη στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων (Καλαμπάκα – Οικισμός Δολιανά Κοινότητας Κρανέας και Κοινότητας Κρανέας).
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αλέκος Θεόδωρος

3.- Αύξηση ωρών εργασίας υπαλλήλων ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου ΙΔΟΧ
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ, κ. Παπαχρήστος Σωτήριος

4.- Αποδοχή πίστωσης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου COVID-19
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος

5.-Έγκριση όρων συμβολαίου μεταξύ ΓΑΙΟΣΕ και Δήμου Μετεώρων περί σύστασης δουλείας επί ακινήτου ιδιοκτησίας ΟΣΕ Α.Ε. για την εγκατάσταση αγωγού ύδρευσης παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής Π-Κ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωλίνας Νικόλαος

6.-Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μετεώρων οικ. Έτους 2019.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

7.-Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής B’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μετεώρων οικ. Έτους 2019.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος

8.-Εκμίσθωση αγροκτημάτων στην Κοινότητα Σαρακίνας (Άχρηστα-Σγάρες).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κόττης Δημήτριος

9.-Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου ώστε ο αυτοτελής οικισμός του Ελαφίου του Δήμου Μετεώρων, να γίνει Τοπική Κοινότητα του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αλέκος Θεόδωρος

10.-Αίτηση Στάμου Γεωργίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαχρήστος Σωτήριος

11.-Αίτηση Τρικάλη Γεωργίου ( για οικονομική ενίσχυση)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τούλας Αντώνιος

12.-Αλλαγή επωνυμίας πρόχειρου καταλύματος για κτηνοτροφική εγκατάσταση στη θέση «ΠΛΑΓΙΑ» από Λαγόπουλο Ιωάννη σε Κορομπλίτσα Ευαγγελή.
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κ. Κόττης Δημήτριος

13.-Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελετών «Μελέτη προστασίας & διαχείρισης Δημοτικών δασών της Κοινότητας Διάβας, Αγναντιάς , Βλαχάβας, Οξύνειας, Σκεπαρίου και Καστρακίου, περιόδου 2017-2026
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόττης Δημήτριος

14.-Τροποποίηση του πρ/σμού οικ. έτους 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος

15.-Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στην Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαχρήστος Σωτήριος

16.-Στήριξη της ΕΔΑ ΘΕΣΣ προς τις κοινωνικές δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των δύσκολών συνθηκών από τον Covid-19.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Αλέκος Θεόδωρος

17.-Αποδοχή πίστωσης 399.100,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2020 που αφορά χρηματοδότηση σε μικρούς νησιώτικους και ορεινούς δήμους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τούλας Αντώνιος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Σωτήριος Β. Παπαχρήστος

Σημείωση: Κάθε μέρος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Εισηγητή.

 

Οικονομική Επιτροπή (β΄ συνεδρίαση)

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 7η τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Διάβας Κοινότητας Διάβας, περιόδου 2017-2026

2.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Αγναντιάς Κοινότητας Αγναντιάς, περιόδου 2017-2026

3.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Βλαχάβας Κοινότητας Βλαχάβας, περιόδου 2017-2026

4.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Οξύνειας Κοινότητας Οξύνειας περιόδου 2017-2026

5.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Σκεπαρίου Κοινότητας Σκεπαρίου, περιόδου 2017-2026

6.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης προστασίας & διαχείρισης Δημοτικού δάσους Καστρακίου Κοινότητας Καστρακίου περιόδου 2017-2026.

7.Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης αγροκτημάτων στην Κοινότητα Σαρακίνας (Άχρηστα-Σγάρες).

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής Θεόδωρος Γ. Αλέκος

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

Ιατρείο στην Καλαμπάκα και στην Κηφισιά από τον Ψυχίατρο Χρίστο Χ. Λιάπη

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...

Αναστασία Πινιάρα – Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Ψητοπωλείο “Ψηστήρι” στην Καλαμπάκα με πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

ΠΑΠΠΑΣ: Οικοδομικά Υλικά – Χωματουργικά έργα – Είδη Υγιεινής

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...