TaMeteora.gr

TaMeteora.gr

Τρεις προσλήψεις υδρονομέων στον Δήμο Καλαμπάκας

δημος καλαμπακας

Ο Δήμος Καλαμπάκας καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 20/6/2017 έως και 26/6/2017 στα Γραφεία του ∆ήµου µας και ειδικά στο Πρωτόκολλο.

Αριθµός θέσεων. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµόν 111/2017 απόφασή του, καθόρισε τον αριθµό των θέσεων των υδρονοµέων ως εξής:
1. Τρεις (3) Υδρονοµείς άρδευσης, για τη ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµπάκας.

Αρδευτική περίοδος. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όρισε µε την υπ’ αριθµόν 111/2017 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 1/6/2017 έως 15/9/2017.

Απαιτούµενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονοµέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συµπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να µην υπερβαίνει το 65ο.

Απαιτούµενα Αρνητικά Προσόντα
∆εν µπορούν να εκλεγούν υδρονοµείς: Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγοµένη κατά νόµο στέρηση της ικανότητος του διορισµού ως δηµοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.
∆εν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιµώνται όµως µεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι
υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάµεις και εκ τούτων οι έχοντες µάχιµο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής µετά του εχθρού.

Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά
α) Αίτηση (να αναφέρεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ).
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης περί της εγγραφής του υποψηφίου στο µητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
γ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού µητρώου των υποψηφίων (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού µητρώου θα διενεργηθεί από τον ∆ήµο Καλαµπάκας).
δ) Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας.
ε) Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας του ∆ήµου Καλαµπάκας.
στ) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί γραµµατικών γνώσεων του υποψηφίου.
ζ) Φωτ/φο τραπεζικού λογαριασµού.
Η εκλογή και ο διορισµός µπορεί να γίνει και πριν την προσκόµιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της
συνδροµής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όµως ο διορισθείς να προσκοµίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισµού προθεσµίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως.
Η προθεσµία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισµού, δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη των 30 ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισµού.

Αναδιορισµός
Τα υδρονοµικά όργανα διορίζονται µόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.
Τα εκ τούτων ευδοκίµως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς από τον αγρονόµο και για την επόµενη ή τις επόµενες αρδευτικές περιόδους, µετά από πρόταση του δηµοτικού συµβουλίου.

Καθήκοντα Υδρονοµέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανοµή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισµό αρδεύσεως.
β. Η επιµέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, µέχρι της, εις έκαστο
αρδευόµενο κτήµα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιµέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρµογής των υπό των αρµοδίων αρχών ή συµβουλίων ή επιτροπών εκδιδοµένων διατάξεων, που αφορούν την διανοµή των αρδευτικών
υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείµενα αδικηµάτων.
στ. Η άµεσος γνωστοποίηση εις τον αρµόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήµατος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις µικράν από τούτων απόσταση κειµένων αγροτικών κτηµάτων, δι’ ά κέκτηνται αρµοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, καθηµερινά (∆ευτέρα – Παρασκευή) και ώρες από 08.00-13.00 στη ∆ιεύθυνση: Ευθυµίου Βλαχάβα 1,
Τ.Κ. 42200 και στο τηλέφωνο 2432350253.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ζημιές σε καλλιέργειες 8.000 περίπου στρ. από τη χαλαζόπτωση στον Δ. Καλαμπάκας

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν σε περιοχές του Δήμου Καλαμπάκας κατά την 20η Μαΐου 2018, με χαρακτηριστικά σφοδρής χαλαζόπτωσης, δυνατών ανέμων και έντονων βροχοπτώσεων, έπληξαν σε πολλές περιπτώσεις σοβαρά τις καλλιέργειες. Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email WhatsApp

Περισσότερα »

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *