Καμία αλλαγή στους Αντιδημάρχους Καλαμπάκας

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Έληξε χθες 28 Φεβρουαρίου η θητεία των αντιδημάρχων, καθώς από τον νόμο προβλέπεται ότι διαρκεί μέχρι το μέσον της θητείας της δημοτικής Αρχής. Έτσι, ο Δήμαρχος Καλαμπάκας έπρεπε να καθορίσει τους νέους Αντιδημάρχους με νέα απόφασή του, όπως γίνεται σε όλη τη χώρα.

Στον Δήμο Καλαμπάκας ωστόσο δεν αλλάζει κάτι, αφού οι τελευταίες αλλαγές έγιναν την 1η Σεπτεμβρίου 2016. Η θητεία των αντιδημάρχων τυπικά ορίζεται μέχρι τη λήξη της θητείας της δημοτικής Αρχής, ωστόσο εάν υπάρξουν παραιτήσεις, τότε θα γίνουν αλλαγές.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση ο Δήμαρχος Χρήστος Ν. Σινάνης ορίζει:

1. Τη ∆ηµοτική σύµβουλο κα Σοφία ∆ρούγκα , ως Αντιδήµαρχο Πολιτισµού και Παιδείας , µε αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:
– Έχει την ευθύνη για την προστασία, προβολή και ανάδειξη των µουσείων , µνηµείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.
-Έχει την ευθύνη για την εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη προστασία και προβολή του τοπικού πολιτισµού και των πολιτιστικών αγαθών του ∆ήµου µας.
– Έχει την ευθύνη για την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (περιλαµβανοµένων και των Αδελφοποιήσεων).
-Έχει την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας Μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών.
-Έχει την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας της Μουσικής Σχολής του ∆ήµου Καλαµπάκας.
-Έχει την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των χορευτικών τµηµάτων του ∆ήµου και των ∆ηµοτικών χορωδιών.tameteora.gr
-Έχει την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας του ΚΑΠΗ.
-Έχει την εποπτεία της Πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο θέµα παιδείας του δήµου.
-Έχει την εποπτεία και τον συντονισµό της εύρυθµης λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.
-Έχει την αρµοδιότητα σε θέµατα που αφορούν τη διά Βίου Μάθηση.
-Έχει την ευθύνη για την τήρηση κανόνων υγιεινής των σχολείων.
-Έχει την εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων.
-Έχει την ευθύνη για την οργάνωση των εθνικών και τοπικών επετειακών εκδηλώσεων του ∆ήµου.
-Έχει την ευθύνη : 1.Για τον σχεδιασµό, την εισήγηση και την µέριµνα για τη δηµιουργία µουσείων, πινακοθηκών, κινηµατογράφων.2. Για την προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.3.Για την επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και
ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο ∆ήµο από τρίτους.4. Για την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο.5. Για την επιχορήγηση ΝΠΙ∆ ,τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του ∆ήµου. 6. Για τη
χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων (Ωδείων, µουσικών σχολών, χορωδιών, συµφωνικών ορχηστρών και συγκροτηµάτων µουσικής δωµατίου).
-Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις
αρµοδιότητες της.
-Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς της.
-Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας της στο δηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.
-Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµπάκας.tameteora.gr
-Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού, που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµπάκας.
– Μεριµνά για τον φωτεινό διάκοσµο του ∆ήµου, κατά την περίοδο των εορτών.
-Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια ,η οποία της έχει ανατεθεί, στον τοµέα της αρµοδιότητάς της.
-Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον ∆ήµο Καλαµπάκας και έχουν σχέση µε τον τοµέα της αρµοδιότητάς της .
-Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους, τους Προέδρους των δηµοτικών και Τοπικών Συµβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του
δήµου.
-Συνεργάζεται µε τον πρόεδρο και το ∆.Σ της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλαµπάκας.
-Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς της.
-Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.
-Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα της αρµοδιότητάς της.
– Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24323-50217, 6947823588

2. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κο Ζαµπούρα ∆ηµήτριο , ως αντιδήµαρχο περιφέρειας ,µε αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:
-Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας του στο δηµοτικό Συµβούλιο , την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.
-Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητες που εκχωρούνται για τις ∆ηµοτικές Ενότητες ∆ήµων Χασίων και Μαλακασίου.
– Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στις ∆ηµοτικές Ενότητες Χασίων και Μαλακασίου.tameteora.gr
– Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού, που βρίσκεται στις ∆ηµοτικές Ενότητες Χασίων και Μαλακασίου.
– Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου για προώθηση θεµάτων µε αναφορά τις ∆ηµοτικές Ενότητες Χασίων και Μαλακασίου.
– Συνεργάζεται µε τους Προέδρους και τα Συµβούλια της Τοπικών Κοινοτήτων των ∆ηµοτικές Ενότητες Χασίων και Μαλακασίου για την επίλυση των
προβληµάτων τους.
– Εκπροσωπεί τη δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στις ∆ηµοτικές Ενότητες Χασίων και
Μαλακασίου.
– Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας του στο δηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από
προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.
– Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα
και τις αρµοδιότητες που εκχωρούνται για τις ∆ηµοτικές Ενότητες Χασίων και Μαλακασίου.
– Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις ∆ηµοτικές Ενότητες Χασίων και Μαλακασίου.
-Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
-Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους, τους Προέδρους των δηµοτικών και Τοπικών Συµβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του
δήµου.
– Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.
– Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.
– Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα της αρµοδιότητάς του.
– Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24323-50218, 6977620119

3. Τη ∆ηµοτική Σύµβουλο κα Κουκοράβα- Γκαραγκάνη Μαρία , ως Αντιδήµαρχο Θεµάτων Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος µε αρµοδιότητες:
– Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του Τµήµατος Καθαριότητας.
– Εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες του Γραφείου Κίνησης Οχηµάτων .
– Εποπτεύει το προσωπικό και τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.
– Έχει την ευθύνη για την αποµάκρυνση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων.
-Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει µέτρα και δράσεις που αφορούν τον τοµέα της Πολιτικής Προστασίας (πυροπροστασία, αποχιονισµός, φυσικές καταστροφές
κλπ.).tameteora.gr
-Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την αποκοµιδή των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών.
– Εποπτεύει την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών και περιστατικών, όπως ενδεικτικά πληµµυρών, σεισµών, καταστροφών, έκτακτων γεγονότων.
-Φροντίζει για την καθαριότητα οδών, πλατειών, πεζοδρόµων, πάρκων, παρτεριών, οικοπέδων, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, ναών,
νεκροταφείου, άλσους, ποταµών και ρεµάτων.
– Φροντίζει για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση των σιντριβανιών του ∆ήµου.
– Εφαρµόζει µεθόδους εξοικονόµησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του ∆ήµου.
– Φροντίζει για το κλάδεµα όλων των δέντρων, θάµνων, δενδροστοιχιών του ∆ήµου και η αποκοµιδή αυτών.
– Την οργάνωση, διαχείριση, λειτουργία και εποπτεία της διαδικασίας παραλαβής και εφοδιασµού των οχηµάτων µε καύσιµα όπως πετρέλαια, βενζίνες
και λιπαντικά,
Την ευθύνη για την σύνταξη µελέτης για την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, τον ∆ηµόκριτο ή άλλους
σχετικούς φορείς.
Εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα
και τις αρµοδιότητες που εκχωρούνται για τη ∆ηµοτική ενότητα Καστανιάς και τη ∆ιευρυµένη κοινότητα Ασπροποτάµου.
Την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική ενότητα Καστανιάς και τη ∆ιευρυµένη κοινότητα Ασπροποτάµου.
Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική ενότητα Καστανιάς και τη ∆ιευρυµένη κοινότητα Ασπροποτάµου.
Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου για προώθηση θεµάτων µε αναφορά την ∆ηµοτική
ενότητα Καστανιάς και τη ∆ιευρυµένη κοινότητα Ασπροποτάµου.
Συνεργάζεται µε τους Πρόεδρους και τα Συµβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων στη ∆ηµοτική ενότητα Καστανιάς και τη ∆ιευρυµένη κοινότητα Ασπροποτάµου
για την επίλυση των προβληµάτων τους.
Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς της.
Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από
τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη ∆ηµοτική ενότητα Καστανιάς και τη ∆ιευρυµένη κοινότητα Ασπροποτάµου.
Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των πιο πάνω υπηρεσιών που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του δήµου και εισηγείται την αποστολή
εγγράφων που απευθύνονται σε υπηρεσίες του δήµου.
Προτείνει της εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητάς της στο δηµοτικό Συµβούλιο , την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από
προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου .
Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί ή θα ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς της.
Συνεργάζεται µε τους άλλους Αντιδηµάρχους, τους Προέδρους των δηµοτικών και Τοπικών Συµβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου.
Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς της.
Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.
Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα της αρµοδιότητάς της.
Φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των δηµοτικών και λαϊκών αγορών.
Έχει την ευθύνη οργάνωσης της ετήσιας εµποροπανήγυρης.
Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική ενότητα Καστανιάς και τη ∆ιευρυµένη κοινότητα Ασπροποτάµου.
Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον ∆ήµο Καλαµπάκας και έχουν σχέση µε τον τοµέα της αρµοδιότητάς της.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24323-50203, 6970534414.

4. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κο Παπαγεωργίου Χρήστο ως αντιδήµαρχο Οικονοµικών , χωρίς αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:
Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Προϋπολογισµού & Οικονοµικής Πληροφόρησης (οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών περιλαµβάνουν
µεταξύ άλλων την κατάρτιση του προϋπολογισµού και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του).tameteora.gr
Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Λογιστηρίου & Προµηθειών (οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την τήρηση του συστήµατος λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του ∆ήµου, την έκδοση λογιστικών & οικονοµικών καταστάσεων, την έκδοση ενταλµάτων πληρωµής την παρακολούθησης των αποθεµάτων των αποθηκών, την τήρηση αρχείου παγίων, το σχεδιασµό των διαδικασιών για την κατάρτιση προγράµµατος προµηθειών και τη διενέργεια των αντιστοίχων διαδικασιών και την τήρηση αρχείου συµβάσεων προµηθειών).
Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Ταµείου (οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τη διενέργεια πληρωµών, την
τήρηση των διαδικασιών συναλλαγής µε της Τράπεζες, την τήρηση φυσικού ταµείου και την παρακολούθηση της ταµειακής ρευστότητας).
Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητάς του στο δηµοτικό Συµβούλιο , την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από
προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου .
Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί ή θα ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
Συνεργάζεται µε τους άλλους Αντιδηµάρχους, τους Προέδρους των δηµοτικών και Τοπικών Συµβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου.
Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.
Εκπροσωπεί τον ∆ήµο, σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.
Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες, που έχουν σχέση µε θέµατα της αρµοδιότητας του.
Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµπάκας.
Έχει την ευθύνη οργάνωσης της ετήσιας εµποροπανήγυρης.
Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα της αρµοδιότητάς του.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24323-50255, 6971775065

5. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Αντώνιο Παπαναστασίου, ως αντιδήµαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης µε αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:
Έχει την ευθύνη οργάνωσης των προγραµµάτων ενηµέρωσης και εκπαίδευσης του αγροτικού κόσµου και τη λειτουργία του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης.
Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών απασχόλησης (οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την εφαρµογή προγραµµάτων δράσεων και τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση της απασχόλησης και τον σχεδιασµό δράσεων παρέµβασης για την αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη της περιοχής).
Έχει την ευθύνη των θεµάτων πρωτογενούς τοµέα (Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, ∆ασοπονίας) .
Έχει την ευθύνη των δασών στις δηµοτικές και κοινοτικές καλλιεργητικές εκτάσεις και βοσκοτόπους.
Έχει την ευθύνη της προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, και των εγγείων βελτιώσεων.
Μεριµνά για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων.
Μεριµνά για τον προγραµµατισµό και εποπτεύει τις µελέτες και τα έργα άρδευσης καθώς και τα αγροτικά, κτηνοτροφικά και δασοτεχνικά έργα.
Έχει την ευθύνη διαχείρισης των βοσκοτόπων.
Αναλαµβάνει δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας του στο δηµοτικό Συµβούλιο , την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.
Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις
αρµοδιότητες που εκχωρούνται για τις ∆ηµοτικές Ενότητες Τυµφαίων και Βασιλικής.
Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στις ∆ηµοτικές Ενότητες Τυµφαίων και Βασιλικής.
Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ∆ηµοτικές Ενότητες Τυµφαίων και Βασιλικής.
Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στις ∆ηµοτικές Ενότητες Τυµφαίων και Βασιλικής.
Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου για προώθηση θεµάτων µε αναφορά τις ∆ηµοτικές Ενότητες Τυµφαίων και Βασιλικής.
Έχει την ευθύνη διαχείρισης των κτιρίων του δήµου και των Νοµικών του Προσώπων ,που εδρεύουν στις ∆ηµοτικές Ενότητες Τυµφαίων και Βασιλικής.
Συνεργάζεται µε τους Προέδρους και τα Συµβούλια της Τοπικών Κοινοτήτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Τυµφαίων και Βασιλικής για την επίλυση των
προβληµάτων τους.
Εκπροσωπεί την δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Τυµφαίων
και Βασιλικής.
Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται
από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον ∆ήµο Καλαµπάκας και έχουν σχέση µε τον τοµέα της αρµοδιότητάς του .
Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους, τους Προέδρους των δηµοτικών και Τοπικών Συµβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του
δήµου.
Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.
Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα της αρµοδιότητάς του.
Έχει την ευθύνη ελέγχου των καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Έχει την ευθύνη έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Έχει την ευθύνη έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης , εκµετάλλευσης , οργανισµού, φορέα.
Έχει την ευθύνη χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλµατος.
Έχει την ευθύνη για τον υγειονοµικό έλεγχο των καταστηµάτων ,επιχειρήσεων και για την προστασία του καταναλωτή .
Έχει την ευθύνη διαχείρισης των προγραµµάτων κτηνοτροφίας.
Έχει την ευθύνη θεµάτων ΕΛΓΑ.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24323-50281, 6948516617

6. Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κο Ράντο Κωνσταντίνο ,ως αντιδήµαρχο Τουρισµού και Αθλητισµού , χωρίς αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:
Έχει την ευθύνη του τοµέα τουρισµού.
Έχει την ευθύνη προστασίας, προβολής και ανάδειξης των µουσείων , µνηµείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.
Έχει την ευθύνη για την προετοιµασία, τη συµµετοχή του ∆ήµου ή άλλων φορέων Τουρισµού στις εκθέσεις.
Έχει την ευθύνη για την προετοιµασία και οργάνωση συνεδρίων που αφορούν τον τουρισµό, την υποβολή προτάσεων για την εκπόνηση µελετών σχετικών µε τον τοµέα αυτό.
Έχει την ευθύνη προβολής του ∆ήµου µέσω του διαδικτύου και του προσπορισµού εσόδων από την χρήση επαγγελµατιών, του διαδικτυακού µας τόπου.
Συνεργάζεται και συντονίζει σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, οργανισµούς, Ν.Π.Ι.∆, συλλόγους, ιδιώτες, για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος, την επίλυση θεµάτων σχετικών µε την αξιολόγηση ιδεών για την ανάπτυξη του τουρισµού.
Έχει την ευθύνη της συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και λειτουργία προγραµµάτων «Άθλησης για όλους».
Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη , παρακολούθηση και λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου (∆ηµοτικό Στάδιο, περιφερειακά
Γήπεδα , τένις, Βόλεϊ, Μπάσκετ κ.λπ.).
Εποπτεύει το προσωπικό φύλαξης και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου.
Έχει την ευθύνη των ρυθµίσεων για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήµατος καθώς και την εποπτεία των χώρων στάθµευσης.
Έχει την ευθύνη για οργάνωση επιτροπών και τον συντονισµό τους, για την ονοµασία οδών – πλατειών, αρίθµηση και οδοσήµανση σε συνεργασία µε την αντιδήµαρχο Πολιτισµού και Παιδείας.tameteora.gr
Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητας του στο δηµοτικό Συµβούλιο , την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.
Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητές του.
Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που έχουν σχέση µε θέµατα τουρισµού και αθλητισµού.
Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµπάκας.
Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµπάκας.
Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµπάκας.
Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου για προώθηση θεµάτων µε αναφορά τον πρώην ∆ήµο Καλαµπάκας.
Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµπάκας.
Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.
Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.
Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα της αρµοδιότητάς του.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 24323-50205, 6977452145

7. Τη ∆ηµοτική Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Φροσυνάκη Μαρία, ως αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων , µε αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:
Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει όλες τις διαδικασίες για την εύρυθµη και αποτελεσµατική υλοποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του δήµου.
Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλων των συνεργείων του δήµου (Συνεργεία ηλεκτροφωτισµού, οικοδοµών, σιδηρουργών, ξυλουργών, ελαιοχρωµατιστών κλπ.).
Έχει την ευθύνη των Συνεργείων Άµεσης επέµβασης για την συντήρηση οδών, πεζοδροµίων, κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων και για την εύρυθµη λειτουργία της πόλης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.
Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα και εργασίες συντήρησης των Σχολικών Κτιρίων του δήµου.
Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα, παρεµβάσεις και εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού του δήµου.
Εποπτεύει, ελέγχει και προωθεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση των συγχρηµατοδοτουµένων προγραµµάτων αρµοδιότητας του, καθώς και τα αναπτυξιακά έργα τα οποία αφορούν παρεµβάσεις και αναπλάσεις στο δήµο.
Εποπτεύει και συντονίζει την εκπόνηση των τεχνικών µελετών του δήµου.
Έχει την ευθύνη για το κτηµατολόγιο και την περιουσία του ∆ήµου και την εποπτεία του αντίστοιχου γραφείου.
Εποπτεύει το προσωπικό και τη λειτουργία της υπηρεσίας Πολεοδοµίας.
Έχει την ευθύνη µελέτης, διαχείρισης και εκτέλεσης προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης.tameteora.gr
Έχει την ευθύνη έκδοσης οικοδοµικών αδειών.
Έχει την ευθύνη ελέγχου των αυθαιρέτων κατασκευών.
Έχει την ευθύνη εφαρµογής των ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών σχεδίων.
Έχει την ευθύνη παραχώρησης ∆ηµοτικών οικοπέδων.
Έχει την ευθύνη έκδοσης βεβαιώσεων στους δικαιούχους αγροτεµαχίων και οικοπέδων από τους πίνακες οριστικής διανοµής.
Έχει την ευθύνη τοποθέτησης, ελέγχου και συντήρησης Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηµατοδοτών.
Έχει την ευθύνη του ελέγχου των καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Έχει την ευθύνη έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Έχει την ευθύνη έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης , εκµετάλλευσης , οργανισµού, φορέα.
Έχει την ευθύνη χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλµατος.
Έχει την ευθύνη για τον υγειονοµικό έλεγχο των καταστηµάτων και επιχειρήσεων , τη προστασία του καταναλωτή.
Έχει την ευθύνη λειτουργίας των ∆ηµοτικών παιδικών χαρών.
Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας του στο δηµοτικό Συµβούλιο , την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.
Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητες που εκχωρούνται για τη ∆ηµοτική Ενότητα Κλεινοβού.
Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα Κλεινοβού.
Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στο ∆ήµο µας.
Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Κλεινοβού.
Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου για προώθηση θεµάτων µε αναφορά τη ∆ηµοτική Ενότητα Κλεινοβού.
Έχει την ευθύνη διαχείρισης των κτιρίων του δήµου και των Νοµικών του Προσώπων που εδρεύουν στο ∆ήµο µας.
Συνεργάζεται µε τους Προέδρους και τα Συµβούλια των Τοπικών στη ∆ηµοτική Ενότητα Κλεινοβού, για την επίλυση των προβληµάτων τους.
Εκπροσωπεί τη δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Κλεινοβού.
Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που έχουν σχέση µε θέµατα της αρµοδιότητας της.
Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Κλεινοβού.
Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους, τους Προέδρους των δηµοτικών και Τοπικών Συµβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου.
Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα αρµοδιότητάς του.
Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.
Εκπροσωπεί τον ∆ήµο στα δικαστήρια σε θέµατα της αρµοδιότητάς του.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24323-50202, 6932197338

Β. Αναπλήρωση ∆ηµάρχου λόγω απουσίας ή κωλύµατος
Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του, ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ράντος Κων/νο , που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήµαρχο κ. Φροσυνάκη Μαρία.
Γ. Αναπλήρωση Αντιδηµάρχων , λόγω απουσίας ή κωλύµατος
Τον κο Κωνσταντίνο Ράντο, αναπληρώνει ο κος Παπαγεωργίου Χρήστος.
Την κα Σοφία ∆ρούγκα, αναπληρώνει ο κος Κωνσταντίνος Ράντος .
Τον κο Παπαγεωργίου Χρήστο, αναπληρώνει η κα Σοφία ∆ρούγκα
Την κα Μαρία Φροσυνάκη , αναπληρώνει η κα Μαρία Κουκοράβα .
Την κα Μαρία Κουκοράβα, αναπληρώνει η κα Μαρία Φροσυνάκη.
Τον κο Αντώνιο Παπαναστασίου, αναπληρώνει ο κος Ζαµπούρας ∆ηµήτριος.
Τον κο ∆ηµήτριο Ζαµπούρα αναπληρώνει ο κος Παπαναστασίου Αντώνιος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

2 ΣΧΟΛΙΑ

Γράψτε απάντηση στο Μαύρη Τουλίπα Ακύρωση απάντησης

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ