Αρχική ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Έξι αναπτυξιακές προτεραιότητες και 17 δράσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και...

Έξι αναπτυξιακές προτεραιότητες και 17 δράσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της φτώχειας παρουσίασε ο Κ. Αγοραστός

-

AGORASTOS-SYNENTEYXI-23 5 00002

«Προχωράμε όλοι μαζί και προχωράμε μόνο μπροστά. Μπροστά με το έργο μας. Δεν γυρίζουμε πίσω και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Είναι κεντρική δέσμευσή μας να στηρίξουμε αποφασιστικά την τοπική κοινωνία μέσα στην κρίση και παρά την κρίση. Εμείς έχουμε θετικό προγραμματικό λόγο και το πρόγραμμά μας το έχουμε παρουσιάσει εδώ και καιρό. Άλλοι δεν έχουν καθόλου πρόγραμμα και αοριστολογούν», επισήμανε ο κ. Κ. Αγοραστός σε συνέντευξη τύπου σήμερα στη Λάρισα και ανέπτυξε τις βασικές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2014 – 2021, όπως αναλύονται στο πλήρες και κοστολογημένο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021».

Οι βασικές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας

-Ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με παράλληλη προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων, έχοντας ως αιχμή την καινοτομία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Έρευνας και της Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
-Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, η ενεργός ένταξη και η κοινωνική ενσωμάτωση των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων.
-Συμπλήρωση – ολοκλήρωση διατηρήσιμων και ασφαλών υποδομών, για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
-Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για αγροτική, τουριστική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
-Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας στη δημόσια διοίκηση και η διοικητική μεταρρύθμιση, για μια αποτελεσματική περιφερειακή δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση.
-Ενδυνάμωση της χωρικής / νησιωτικής συνοχής και της ανάπτυξης, με άρση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων.

Για την καταπολέμηση της ανεργίας
Ειδικότερα η κοινωνική πολιτική της αιρετής περιφέρειας περιλαμβάνει τόσο δράσεις χωρίς κόστος, που πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω των υπηρεσιακών μηχανισμών, όσο και ενέργειες και έργα που απαιτούν πόρους, οι οποίοι πρόκειται να αντληθούν κυρίως από το ΕΣΠΑ (ήδη έχουν «κλειδώσει» 71 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και να αναζητηθούν από κάθε άλλη πιθανή πηγή χρηματοδότησης όπως πρόσθετα ευρωπαϊκά προγράμματα, ορθή διαχείριση των εθνικών πόρων και τους ίδιους πόρους της περιφέρειας.
Αναπτύσσοντας το πρόγραμμα της «Συμμαχίας Υπέρ των Πολιτών», ο κ. Κ. Αγοραστός έθεσε τους εξής στόχους στον άξονα της αύξησης των θέσεων εργασίας:
-Την εξασφάλιση απασχόλησης, κυρίως των νέων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων, όπως γυναίκες και ηλικίες 55 – 64 ετών.
-Την ένταξη ή / και επανένταξη στην αγορά εργασίας των μη οικονομικά ενεργών, ιδιαίτερα των νέων.
-Την πρόληψη ή / και καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας.
-Την ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας με την διατήρηση ή / και αύξηση θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις.
-Την αναλυτική συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο και δράσεων αντιμετώπισής τους τοπικά.
-Την αποτελεσματική διασύνδεση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας και την παραγωγική βάση της Περιφέρειας.
Για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων πρόκειται να υλοποιηθούν οι παρακάτω επενδυτικές προτεραιότητες:
-Ανάπτυξη επενδύσεων για την αυτοαπασχόληση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη δημιουργία επιχειρήσεων
– Ενίσχυση της φιλικής προς την απασχόληση ανάπτυξης, μέσω της ανάπτυξης του τοπικού δυναμικού, ως μέρος της χωρικής στρατηγικής συγκεκριμένων περιοχών, μεταξύ άλλων βελτιώνοντας την πρόσβαση προς την ανάπτυξη συγκεκριμένων φυσικών και πολιτιστικών πόρων
-Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για τους αναζητούντες θέση εργασίας και για τα οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων
– Ενίσχυση της βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων, ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας εκπαίδευσης ή κατάρτισης
– Ενίσχυση της αυτο-απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και δημιουργίας επιχειρήσεων
– Δράσεις για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και δράσεις συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
– Ενίσχυση δράσεων για τη δια βίου μάθηση και επαγγελματική κατάρτιση στη γεωργία και δασοπονία

Για την αντιμετώπιση της Φτώχειας
Στον άξονα της αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού σε πληθυσμιακές ομάδες της περιφέρειας Θεσσαλίας, ο κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε ότι στο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021» τίθενται οι εξής στόχοι:
-Αύξηση της απασχόλησης των ομάδων υψηλού κινδύνου φτώχειας.
-Κοινωνική ένταξη και ενίσχυση του εισοδήματος ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας.
-Ενίσχυση της ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, σίτισης και στέγασης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν σε κατάσταση φτώχειας.
-Ανάπτυξη υποδομών υγείας, πρόνοιας για πρόσβαση των οικονομικά ασθενέστερων πληθυσμιακών ομάδων σε αυτές.
-Ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης να προάγουν την απασχόληση ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας.
Για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων πρόκειται να υλοποιηθούν οι παρακάτω επενδυτικές προτεραιότητες:
– Επένδυση σε υποδομές υγείας και κοινωνικές υποδομές, που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την άρση των ανισοτήτων
-Στήριξη για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση αστικών και αγροτικών κοινοτήτων και περιοχών
– Υποστήριξη για κοινωνικές επιχειρήσεις
-Ενεργητικές Πολιτικές ένταξης με στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης
-Ενίσχυση δράσεων ενσωμάτωσης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι ΡΟΜΑ
-Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
-Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
– Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας
– Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα
– Διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Στην οδό Πίνδου 47 στην πόλη μας λειτουργεί ένα καταπληκτικό ψητοπωλείο, το Ψηστήρι. Σ' έναν άψογα διαμορφωμένο χώρο μπορείτε να δοκιμάσετε πεντανόστιμες κρεατολιχουδιές όπως λαχταριστά σουβλάκια, χοιρινό και κοτόπουλο. Ο πλούσιος κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη πίτες με γύρο, κεμπάπ, λουκάνικο, ποικιλία ορεκτικών και σαλάτες και πολλά άλλα, όλα μια σκέτη απόλαυση. Μπορείτε...

Νέο κατάστημα στην Καλαμπάκα Η εταιρεία ΠΑΠΠΑΣ, είναι γνωστή σε όλους εδώ και πολλά χρόνια για τις δραστηριότητές της στα χωματουργικά έργα. Πριν από 5 περίπου χρόνια επεκτάθηκε στο χώρο των οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής ανοίγοντας ένα πρότυπο κατάστημα στην Διάβα Καλαμπάκας. Πελάτες της είναι πολλοί επαγγελματίες της πόλης και...

Hotel Kosta Famissi Τρικάλων 144, Καλαμπάκα Τηλ. 2432079192 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ιδιωτικό ΚΔΑΠ “Το Αερόστατο των Μετεώρων”

Το ιδιωτικό ΚΔΑΠ "Το Αερόστατο των Μετεώρων" συμμετέχει στη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" το οποίο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ. Από αρχές Ιουνίου σας περιμένουμε σε ένα ευχάριστο και κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον, στα γραφεία μας επί της οδού Θ.Οικονόμου 13 (πρώην ΙΚΑ) και Μετεώρων 15 (πρώην Παιδικά Χαμόγελα). Για περισσότερες πληροφορίες...

Οίκος Νυφικών Σόφη Μαύρου-Τζιουβάρα

Δείτε περισσότερα: http://www.nyfika-sofie.gr

Προτάσεις για το χειμώνα από τη βιοτεχνία Κουρτινών και Στρωμάτων Νικολάου Μήτσιου

Και επίσημα πλέον μπήκαμε στο χειμώνα και ήρθε η κατάλληλη εποχή για να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τις κρύες μέρες που πρόκειται να έρθουν. Η αλλαγή-ανακαίνιση του σπιτιού για να υποδεχθούμε το χειμώνα πλέον δεν είναι μια πολυέξοδη διαδικασία αλλά μια ευχάριστη υπόθεση αφού το κατάστημα Νικολάου Μήτσιου φροντίζει...

Πρατήριο υγρών καυσίμων Μάκης Καραγιάννης

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΜΑΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 8ο χλμ. ε.ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας Τηλ. 2431088220

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Ο Δρ. Αλέξανδρος Τσαρούχας είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός με εξειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος και του ώμου, την επανορθωτική χειρουργική των μεγάλων αρθρώσεων και την τραυματολογία. ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Άννα Γίδα – Παιδίατρος – Καλαμπάκα

Άννα Γίδα – Παιδίατρος Τρικάλων 114-116 , Καλαμπάκα Ωράριο Ιατρείου: Καθημερινά: πρωί 9.00-1.30 Απόγευμα 6.00-9.00 (εκτός Τετάρτης) Τηλ.: 24320 78433 Fax.: 24320 78434 Κιν.: 6977 636897 e-mail: [email protected]

Η πιό νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης είναι το Food Factory

Η πιο νόστιμη και λαχταριστή επιλογή της πόλης, FOOD FACTORY. Από Δευτέρα έως Πέμπτη: 17:00 έως αργά το βράδυ και Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή: Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ απολαύστε τις νόστιμες και ιδιαίτερες γεύσεις του τώρα και στο χώρο σας. Καλέστε: τηλ: 24320 75305 ή 6988 281600 ...

Αναστασία Πινιάρα – Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ MD, MSc, PHD ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Master Ρινολογίας - Ρινοχειρουργικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Υπ. Διδάκτωρ Νευροωτολογίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική συνεργάτιδα Νοσ. «ΥΓΕΙΑ» ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ώτων - Βαρηκοΐας - Εμβοών Ακοολογικός έλεγχος, Έλεγχος Ιλίγγου - Αστάθειας Ρινός - Παραρρινίων - Διαφράγματος Αλλεργική Ρινίτιδα - Ροχαλητό - Άπνοια Ύπνου - Πολύποδες Λάρυγγα - Φωνητικών χορδών Φάρυγγα - Αμυγδαλών -...

Ιατρείο στην Καλαμπάκα και στην Κηφισιά από τον Ψυχίατρο Χρίστο Χ. Λιάπη

Δεύτερο Ιατρείο στην Καλαμπάκα λειτουργεί, από τον Ιούνιο, ο γνωστός Ψυχίατρος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος X. Λιάπης MD, MSc. PhD, ως παράρτημα του ιατρείου του στην Κηφισιά. Σε έναν χώρο υψηλού συμβολισμού για το πεδίο των νευροεπιστημών της Καλαμπάκας, στην οδό Περικλέους 8, καθώς εκεί ασκούσε το λειτούργημα...